Radzanów, dnia 15.12.2021 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi
 „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w 2022 r. ” 

I. W dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:30 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów w odpowiedzi na zaproszenie do  składania ofert  zamieszczone na stronie  http://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 07.12.2021 r.

II. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj.  do 15.12.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta złożona   przez:

Oferta nr 1 – FHU „ INSTALEX” Mariusz Prasek, Sucha, ul. Szlachecka 94, 26 – 800 Białobrzegi

III. Oferta spełniała niezbędne wymogi zawarte w zaproszeniu do składania oferty oraz wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:
 
FHU” INSTALEX” Mariusz Prasek, Sucha, ul. Szlachecka 94, 26 – 800 Białobrzegi

 Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym
pkt. IV.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium wyboru oferty/ cena brutto za / za konserwację/ naprawę 1 punktu oświetlenia ulicznego

Suma punktów

1

FHU” INSTALEX” Mariusz Prasek, Sucha, ul. Szlachecka 94,
26 – 800 Białobrzegi

14.12.2021 r.

89,18 zł

100 pkt

 

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę nr 1, która spełnia wymagania zaproszenia do składania ofert, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „najniższa cena brutto za konserwację/ naprawę 1 punktu oświetlenia ulicznego ”.

VI.  Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
Na tym protokół zakończono.

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

Radzanów, 07.12.2021 r.

Gmina Radzanów

Radzanów 92 A

26-807 Radzanów

Tel. (48) 613 63 63, fax. (48) 613 63 62 wew. 28

REGON: 670223942, NIP: 798-143-52-08

e-mail: gmina@radzanow.pl

www.radzanow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w 2022 r.”

Postępowanie przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zrealizowane zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający: Gmina Radzanów,

Radzanów 92A,

26-807 Radzanów

NIP: 798-143-52-08

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów w 2022. r. Liczba lamp oświetlenia ulicznego przewidziana do konserwacji na terenie Gminy Radzanów, wynosi  550 punktów.
 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje:
 1. Wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego  znajdujących  się pomiędzy licznikiem /stacja sterująca - trafo/, a źródłem światła między innymi: 
 • uszkodzonych lub brakujących opraw,
 •  lamp-żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników,
 • styczników,
 •  włączników, przełączników zmierzchowych,
 • przełączników czasowych drzwiczek,
 •  tabliczek bezpiecznikowych,
 • uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu oświetlenia  na sieci  kablowej i napowietrznej oświetlenia,
 • sterowników astronomicznych/dławików,
 • przewodów kabli zasilających itp.
 1. Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła. Mycie kloszy -  opraw oświetleniowych.
 2. Regulację i wymianę zegarów sterujących.
 3. Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach
  tj. ustawień sterowników  oświetlenia.
 4.  Konserwację i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą  poszczególnych elementów w szafach.
 5. Niezwłoczne /tj. do czasu następnego zapalania się oświetlenia/ usuwanie awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu  komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, szkół.
 6. Wykonawca zapewni fachową obsługę zadania w tym środki transportu i odpowiedni  sprzęt pozostający w dyspozycji wykonawcy konieczny do prawidłowego wykonania usługi.
 7. Odbieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego telefonicznie bądź drogą e- maill.
 8. Odwrotne  przekazywanie informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstawania w terminie do 3 dni od chwili zgłoszenia.
 9. Konserwację/ naprawę zgłoszonych punktów oświetlenia ulicznego w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 
 10.  Zgłaszanie Zamawiającemu awarii kabli i przewodów będących w naprawie u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg.  

Na zlecenie Zamawiającego:

- wymianę wskazanych elementów oświetlenia np. opraw, wysięgników /nie dotyczy to wysięgników nowo montowanych lub wysięgników wykonanych i montowanych przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego,  sterowników itp.       

 - montaż świetlnych ozdób świątecznych.                

 1.   Wykonywanie innych nieopisanych robót występujących podczas konserwacji i  utrzymaniu oświetlenia ulicznego koniecznych do jego prawidłowego funkcjonowania.

3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nie obejmuje  kosztów materiałowych.

4. Wykonawca w cenie za konserwację uwzględnia koszty związane z dopuszczeniem
do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny na zasadach określonych w ustaleniach
z Zakładem Energetycznym.

II. Opis wymagań:
Wykonawca do realizacji usługi winien dysponować:

 1. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonania pracy na urządzeniach energetycznych pod napięciem do 1 kV,
 2. min. 2 osoby posiadające ważne badania wysokościowe,
 3. samochód typu podnośnik montażowy samojezdny dopuszczony do wykonywania prac
  na urządzeniach energetycznych.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena – waga kryterium cena -  100 pkt.

2. Ocena ofert:  Zamawiający oceni cenę brutto za konserwację/ naprawę jednego  punktu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów oceniając ją w skali 0-100 pkt.

Cn - cena najniższa

Cob – cena oferty badanej

 

 1. Zamawiający wybierze do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za konserwację/ naprawę jednego  punktu oświetlenia ulicznego.
 2. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej.

V. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r.
we wszystkie dni z wyjątkiem dni wolnych od pracy, dni świątecznych itp.

VI . Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1),  oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A 
  26-807 Radzanów w terminie do dnia 15.12.2021 r., do godz. 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego
  z zachowaniem terminu określonego wyżej.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

VIII. Informacje dodatkowe:                                               
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

IX. Osoba do kontaktu:

 Pani Urszula Neska, tel. 48 613 63 62 wew. 26

X. Klauzula informacyjna -  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: gmina@radzanow.pl;

 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w 2022 r. ”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 - upoważnieni pracownicy administratora;
 - współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,

 - instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-07 10:41:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 09:15:49
 • Liczba odsłon: 253
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123482]

przewiń do góry