Radzanów 10.07.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Radzanów działając na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.), dalej jako „ustawa ooś" w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 , ze zm. „zwanej dalej „Kpa"), zawiadamia Strony postępowania, art. 85 ust 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.07.2019 r. wydał decyzję nr 1/2019, znak RŻL.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów — Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

Z treścią decyzji i dokumentacji sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Warszawie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załącznik:

1) Decyzja Wójta Gminy Radzanów nr 1/2019 o sygnaturze RŻL.6220.1.2019

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1. Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2. Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia, obwieszczenie należy niezwłocznie przesłać na adres

Urząd Gminy w Radzanowie,

Radzanów 92a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-11 09:36:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-11 09:36:11
  • Liczba odsłon: 38
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 862976]

przewiń do góry