Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Radzanów: Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie Dla sprawności i zdolności POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów
Numer ogłoszenia: 326328 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór personelu projektu - osób prowadzących zajęcia w projekcie Dla sprawności i zdolności POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania) w klasach I-III w szkołach podstawowych: 1. Publicznej Szkole Podstawowej im. D.F. Czachowskiego w Bukównie, 2. Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie, 3. Publicznej szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie, w ramach projektu Dla sprawności i zdolności- POKL.09.01.02-14-387/11 w roku szkolnym 2012/13. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w ramach określonych zajęć. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 28 czerwca 2013 roku; b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych ( dzienników zajęć, list obecności); c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, w której prowadzone będą zajęcia; d) opracowanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Dla sprawności i zdolności i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, e) szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych 30 części przetargu. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ odpowiada czasowo 45 minutom. Zajęcia będą prowadzone minimum raz w tygodniu w godz. 8.00-19.00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • pkt. 5.2.1 SIWZ : Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej dot. części nr 1-5; 8-12; 13; 14; 16-24; 26; 27; 29; zamówienia - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkołach podstawowych dot. części nr 6 - 7; 15; 30 zamówienia - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej dot. części nr 25 zamówienia - ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej dot. części nr 3 i 4 zadania - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dot. części nr 28 zamówienia - wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii dot. części nr 12 i 24 zamówienia Znajomość potrzeb rozwojowych uczniów, odpowiednio: znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie, dot. części nr 1- 7 zamówienia znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, dot. części nr 8- 15 zamówienia znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, dot. części nr 16- 30 zamówienia Posiadają doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, nie będącą pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji PO KL 2007-2013, nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymującą się dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego, znająca potrzeby rozwojowe uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów, posiadająca doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole min. w jednym projekcie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących jego sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W formie oryginału: - oferta (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ), - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ), - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz. 759 z późn. zmianami) (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ), - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ)- jeśli dotyczy, - oświadczenie wykonawcy o niezatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL 2007-2013, (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ), - oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, - W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.3.1. Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów: CV, w którym zostanie pokazane wymagane wykształcenie oraz doświadczenie; oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 5.2.1 (załącznik 6), Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6.1 i 6.3 SIWZ dla każdego partnera z osobna. Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są wspólnie m.in. umowy regulujące stosunki pomiędzy oferentami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej należy dołączyć do oferty oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności mogą to być: - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach; - wystąpienie siły wyższej, której strony nie mogły przewidzieć; - zmiana regulacji prawnych powodujących konieczność zmiany umowy (np. zmiana przepisów podatkowych itp.). Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 17.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu. 17.4.Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 ust.3 i 146 ust.1 PZP Projekt umowy stanowi zał. nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radzanów, Radzanów 92 a , 26-807 Radzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radzanów, sekretariat pokój nr 17 Radzanów 92 a , 26-807 Radzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków UE nr projektu POKL.09.01.02-14-387/11.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowane będą w roku szkolnym 2012/2013 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie. Łącznie zamówienie obejmuje 60 godzin lekcyjnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla uczniów klas I-III z trudnościami matematycznymi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla uczniów klas I-III z trudnościami matematycznymi realizowane w roku szkolnym 2012/2013 w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie. Łączna liczba godzin lekcyjnych obejmuje 60 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (teatroterapia). - Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (teatroterapia). Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (teatroterapia) dla klas I- III w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (muzykoterapia).- Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (muzykoterapia). Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne (muzykoterapia) dla klas I-III w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia plastyczne dla klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia plastyczne dla klas I-III w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia muzyczno-ruchowych dla uczniów klasy III w roku szkolnym 2012/2013 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia muzyczno-ruchowych dla uczniów klasy III w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia muzyczno-ruchowych dla uczniów klasy I i II. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia muzyczno-ruchowych dla uczniów klasy I i II. w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy II - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy II w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji dla klasy III w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy II - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy II w okresie roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla klasy III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz. (2 godz. tygodniowo);.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęć rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęć rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych realizowane w roku szkolnym 2012-2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia plastyczne) - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia plastyczne) realizowane w roku szkolnym 2012-2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz. (2 godz. tygodniowo);.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia muzyczno-ruchowe) - Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia muzyczno-ruchowe) realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz. (2 godz. tygodniowo);.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zajęcia wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas I - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas I w okresie roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz. ;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klasy IIa - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klasy IIa w okresie roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zajęcia wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas IIb - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas IIb w okresie roku szkolnym 2012/2013. Łączna liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klasy III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z klasy III w okresie roku szkolnym 2012/2013..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klas I - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klas I w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy IIa -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy IIa w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy IIb -Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy IIb w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy III Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych z klasy III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zajęcia logopedyczne w klasach I-III. Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne w klasach I-III. w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 50 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Gimnastyka korekcyjna w klasach I-III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna w klasach I-III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 50 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych koło matematyczne dla klas I-III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych koło matematyczne dla klas I-III realizowane w okresie roku szkolnym 2012-2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych koło ekologiczne dla klas I-III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych koło ekologiczne dla klas I-III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zajęcia z języka angielskiego koło j. angielskiego dla klas I-III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego koło j. angielskiego dla klas I-III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zajęcia teatralno-plastyczne dla klas I-III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia teatralno-plastyczne dla klas I-III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zajęcia taneczne dla klas I- III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia taneczne dla klas I- III w okresie roku szkolnym 2012/2013. Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 30 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki:
siwz_31_08_2012
zal_nr_1_formularz_ofertowy
zal._nr_2_do_oferty
zal._nr_3_do_oferty
zal._nr_4_do_oferty
zal__nr_5_oświadczenie
zal_6_oświadczenie
projekt_umowy_zal_nr_7

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-31 20:14:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-31 20:22:56
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry