Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót branży elektrycznej, wod-kan oraz przedmiar na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne, jeśli tak  proszę o zamieszczenie w/w przedmiarów na stronie internetowej?

 

Odpowiedż na pytanie 1.

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót branży elektrycznej, wod-kan. oraz przedmiaru na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne.

Zapytanie  2.

W projekcie znajduje się wyłaz o rozmiarach 70/120. Czy ten wyłaz ma posiadać odporność ogniową? W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej wyłazu, czy w związku z tym przedmiar będzie zmieniony? To samo dotyczy okna wyłazowego – w zestawieniu stolarki jest – w przedmiarze nie ma.

 

Odpowiedz na zapytanie 2. -  NIE

Zapytanie 3

W przedmiarze z poz. 61, 63, 64 wynika, że sztuk drzwi do montażu będzie 13, zaś z zestawienia stolarki i rzutu parteru 9 (sztuk). Jak wycenić te pozycje w przedmiarze, czy Zamawiający przewiduje zmiany w przedmiarze?

Odpowiedź na zapytanie 3 - Tak jak w projekcie 9 sztuk drzwi.

 

Zapytanie 4.

W opisie jest mowa o wykonaniu nawierzchni utwardzonych wokół budynku, pytanie -ile jest tych nawierzchni?, jaki rodzaj nawierzchni? W kosztorysie nie ma takiej pozycji.

 

Odpowiedz na zapytanie 4 .  Nie ma takich nawierzchni.

 

Zapytanie 5.

W opisie jest mowa o tym,że woda ma być z istniejacej studni, pytanie czy należy ująć w ofercie hydrofor?, cz pompę?, w kosztorysie nie ma takich pozycji.

Odpowiedż na pytanie 5. Należy ująć tylko hydrofor.

 

 Pytania

6) Czy dobrze rozumiemy, że za wykonywane prace chcą Państwo zapłacić jedynie jedną fakturą przejściową do 15.11.2013r, a pozostałą część po zakończaniu budowy? Taka forma płatności powoduje konieczność kredytowania inwestycji przez Wykonawcę i powoduje w konsekwencji znaczny zwrot kosztów oferty.

7) Jeżeli Zamawiający potwierdza, że Wykonawca złożyć może jedynie jedną fakturę przejściową to prosimy o wykapowaniu zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to jest niepotrzebne gdyż to Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z finansowaniem budowy i obarczenie go dodatkowym kosztem związanym z wystawieniem gwarancji jest niepotrzebne. 

8) Prosimy o zmianę w paragrafie 11 wzoru umowy, słowa opóźnienie na słowo zwłoka. Wykonawca powinien odpowiadać jedynie za zwłokę czyli za opóźnienie za które ponosi odpowiedzialność.

 9) Prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia dla ław żelbetowych i stropu gętożebrowego.

10.) Czy Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę i czy umieści kopię na stronie internetowej?

11.) Prosimy o przekazania dokumentacji geotechnicznej.

12.) Czy przedmiotem budowy jest rozbiórka budynku gospodarczego i studni? Czy Zamawiający posiada projekt rozbiórki?

 

Odpowiedzi do pytań 6-12

Ad. 6

Tak jedna faktura przejściowa, pozostała część po zakończeniu budowy.

Ad. 7

Bez zmian.

Ad. 8

Bez zmian.

Ad. 9

Wykonanie zbrojenia znajduje się w opisie.

Ad. 10

Tak.

Ad. 11

Nie posiadamy dokumentacji geotechnicznej.

Ad. 12

Nie.

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Budowa budynku spotkań mieszkańców wsi Branica
Numer ogłoszenia: 421910 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy , Branica, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel. 609 821 857, faks 48 613 62 76.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku spotkań mieszkańców wsi Branica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku spotkań mieszkańców wsi Branica o następujących parametrach technicznych: - wymiary: długość 17,10 m, szerokości od 8,10 do 11,71 m , wysokości 6,19 m - powierzchnia zabudowy - 164,98 m2, - powierzchnia użytkowa - 136,90 m2 - kubatura - 782,54 m3 Przedmiot zamówienia obejmuje: - wybudowanie budynku o wymiarach j/w, - wykonanie instalacji wod. kan, oraz elektrycznej, - wykonanie zbiornika na nieczystości płynne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie, wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć budowę lub przebudowę min. jednego budynku przeznaczonego na działalność kulturalną lub bud. mieszkalnego: o po powierzchni zabudowy min. 150,00 m2 oraz kubaturze min. 600,00 m3 i wartością robót budowlanych min. 350.000 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. po 1 osobie: - który może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (kierownika budowy), obejmującą kierowanie robotami budowlanymi zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, - który może pełnić obowiązki kierownika robót obejmujących instalacje elektryczne, - który może pełnić obowiązki kierownika robót obejmujących instalacje sanitarne.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy, 26-800 Branica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie 26-807 Radzanów 92A sekretariat (pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie Odnowa i rozwój wsi objetego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załacznik

AKTUALNY SIWZ WRAZ Z AKTUALNYMI Z ZAŁACZNIKAMI POBIERZ

zał. 1.pdf,2.pdf,3.pdf,4.pdf,5.pdf,6.pdf,7.pdf,8.pdf,9.pdf.

instalacja elektr.pdf

obmiar1-5.jpg,obmiar2-5.jpg,obmiar3-5.jpg,obmiar4-5.jpg,obmiar5-5.jpg

opis tech.pr.bud..pdf

specyfikacja tech.rtf

Projekt budowy

projekt_budowy.zip

 
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry