II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE  PRZETARGU SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

Gmina Radzanów ponownie ogłasza przetarg publiczny w formie  pisemnego 
(nazwa jednostki)
składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych/zużytych składników majątkowych:

 
Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji/wytworzenia Cena wywoławcza    
1 Równiarka drogowa 555 - 9.300zł brutto  

Przetarg odbędzie się w dniu 19-06-2018r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 12 (sala konferencyjna).
Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze w godzinach 7.30- 15.30  pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew. 32
Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w godzinach pracy urzędu 
w dniach od 11-06-2018r. do 19-06-2018r.
Osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,
c) ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego, 
d) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
e) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w dniu 19-06-2018r.” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie najpóźniej do godz. 8.50 w dniu przetargu.
Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.                    
Po rozstrzygnięciu  przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowę zawiera się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyn.

Wójt Gminy Radzanów 
Sławomir Kruśliński 

zdjecia_1.jpeg
zdjecia_2.jpeg

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-11 12:07:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 14:23:16
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry