Radzanów, dn. 17.10.2008r.

BRG – 341/3/08.

Dotyczy przetargu na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

Urząd Gminy w Radzanowie w nawiązaniu do specyfikacji IWZ na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów:

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający dopuści przedmiot zamówienia z kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie?

Zgodnie z SIWZ – regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuści przedmiot zamówienia w kolorze metalizującym np. srebrnym lub beżowym.

W  SIWZ podano – kolor pojazdu podstawowy, do uzgodnienia. Zamawiający dopuszcza również rodzaj koloru metalizujący i podstawowy ale kolor do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.

 

Gmina Radzanów: Dostawa jednego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 21, fax. 048 613 63 62 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa jednego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

-          samochód - oryginalne Kombi 9-cio osobowe ROK PRODUKCJI 2008

-         Homologacja auta osobowego 9 miejscowego

-         Homologacja auta do przewozu osób niepełnosprawnych

-         Rodzaj paliwa – olej napędowy

-         Kolor pojazdu podstawowy, do uzgodnienia

-         Moc silnika nie mniej niż 100 KM

-         Rozstaw osi minimum 3400 mm

-         Skrzynia biegów - manualna

-         Opony letnie na felgach aluminiowych

-         Opony zimowe na obręczach stalowych

-         Lusterko wsteczne wewnętrzne

-         Oświetlenie wnętrza z tyłu

-         Podłogowe dywaniki gumowe w części kierowcy i w przedziale pasażerskim

-         Światła przeciwmgielne przednie

-         Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz

-         Drzwi przesuwane z prawej strony

-         Klapa tylna lub drzwi skrzydełkowe

-         Okno w klapie/drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem

-         Szyby pojazdu termiczne

-         Przeszklenie przedziału pasażerskiego częściowo otwierane.

-         Klimatyzacja manualna z nawiewem na przedział pasażerski

-         Siedzenie kierowcy regulowane

-         Mocowanie rzędów siedzeń z szybką blokadą

-         Wspomaganie układu kierowniczego

-         Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

-         Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

-         Pełne wyłożenie kabiny kierowcy i części pasażerskiej

-         Radio CD z instalacją radiową i głośnikami

-         Gniazdo elektryczne 12 V

-         Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem

-         Alarm

-         Okres gwarancji minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów od daty podpisania protokołu odbioru na podzespoły mechaniczne i wyposażenie

-         Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 140 miesięcy

-         System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

-         Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z kół napędzanych tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych

-         System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego

-         System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem

-         System stabilizacji toru jazdy

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:

 1. Siedzenia szybko demontowane
 2. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze
 3. Komplet pasów do mocowania 1 wózka
 4. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku
 5. Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgowe umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu
 6. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34115000-6 – Pojazdy napędzane silnikiem Diesla.

34116000-3 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

34114400-3 – Minibusy

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienia wymaganej gwarancji przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . d) dokumenty określające parametry techniczne oferowanego pojazdu, z których wynikać będzie spełnienie parametrów pojazdu, o którym mowa w pkt 3 SIWZ ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 7, 26-807 Radzanów.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie  pokój nr 17(sekretariat)Radzanowie, 26-807 Radzanów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy:   BRG-341/3/2008

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Urząd Gminy w  Radzanowie

Adres:             26-807  Radzanów 92A

Telefon:          048 613 63 62 w. 26                        faks:  048 613 63 62 w. 28

REGON:         000537384                                       NIP: 798 - 124 – 90 – 90

2. Tryb udzielenia zamówienia

           Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV

34115000-6 – Pojazdy napędzane silnikiem Diesla.

34116000-3 – Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

34114400-3 – Minibusy

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

-         samochód - oryginalne Kombi 9-cio osobowe ROK PRODUKCJI 2008

-        Homologacja auta osobowego 9 miejscowego

-        Homologacja auta do przewozu osób niepełnosprawnych

-        Rodzaj paliwa – olej napędowy

-        Kolor pojazdu podstawowy, do uzgodnienia

-        Moc silnika nie mniej niż 100 KM

-        Rozstaw osi minimum 3400 mm

-        Skrzynia biegów - manualna

-        Opony letnie na felgach aluminiowych

-        Opony zimowe na obręczach stalowych

-        Lusterko wsteczne wewnętrzne

-        Oświetlenie wnętrza z tyłu

-        Podłogowe dywaniki gumowe w części kierowcy i w przedziale pasażerskim

-        Światła przeciwmgielne przednie

-        Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz

-        Drzwi przesuwane z prawej strony

-        Klapa tylna lub drzwi skrzydełkowe

-        Okno w klapie/drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem

-        Szyby pojazdu termiczne

-        Przeszklenie przedziału pasażerskiego częściowo otwierane.

-        Klimatyzacja manualna z nawiewem na przedział pasażerski

-        Siedzenie kierowcy regulowane

-        Mocowanie rzędów siedzeń z szybką blokadą

-        Wspomaganie układu kierowniczego

-        Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

-        Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

-        Pełne wyłożenie kabiny kierowcy i części pasażerskiej

-        Radio CD z instalacją radiową i głośnikami

-        Gniazdo elektryczne 12 V

-        Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem

-        Alarm

-        Okres gwarancji minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów od daty podpisania protokołu odbioru na podzespoły mechaniczne i wyposażenie

-        Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 140 miesięcy

-        System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

-        Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z kół napędzanych tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych

-        System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego

-        System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem

-        System stabilizacji toru jazdy

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:

 1. Siedzenia szybko demontowane
 2. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze
 3. Komplet pasów do mocowania 1 wózka
 4. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku
 5. Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgowe umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu
 6. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  

                      

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

    częściowych;

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

    mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo

    zamówień publicznych;

     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

    jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza

    ich składanie;

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia;

    Wymagany termin realizacji: do dnia 10.12.2008 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

     oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp;

-       spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

                                                                                                                                                                                                                                            

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

    w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu;

        

    1.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

         Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający

         dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone

         w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z 

         ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta, 

   2.  W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub

         budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądać od oferenta

         przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii, a zamawiający nie może

         sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,

    

3.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)      wypełniony  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

b)      podpisane  oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

           c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

               działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada

                przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie

                prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

                ofert .

d)      dokumenty określające parametry techniczne oferowanego pojazdu, z których wynikać będzie spełnienie parametrów pojazdu, o którym mowa w  pkt 3 SIWZ .

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

     oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu

  na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

  Magdalena Leśnowolska   tel. 0-48 613 63 62 w. 21

12.  Wymagania dotyczące wadium;

        Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą;

         30 dni od terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1/   Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do

         specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji

          istotnych warunków zamówienia,

2/    Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych,

3/    Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia

          ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka,

4/     Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do

          występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą

          złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach,

          w których oferent naniósł zmiany,

5/     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

6/      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7/       Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione

           przez Oferenta i dołączone do oferty.

8/     Oferta wraz  ze wszystkimi załącznikami winna być ponumerowana w prawym dolnym

         rogu  -  każda kartka,   każdy załącznik oznaczony w prawym górnym  rogu – zał. nr .. i

         ułożone  zgodnie z punktem 9.3 niniejszej specyfikacji,   trwale spięta  i  złożona

         zamawiającemu  w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach:              

            Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy w Radzanowie,      26-807  Radzanów

Dostawa nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

           Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę         i adres  wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  23.10.2008 r.   godz. 1015

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść  w Urzędzie Gminy     w Radzanowie, 26-807 Radzanów  pokój nr 17 nie później niż do dnia: 23.10.2008 r.    godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie   terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2008 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego                 w Urzędzie Gminy w Radzanowie   26-807 Radzanów   - sala konferencyjna.

 Otwarcie ofert jest jawne.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Z posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół, który jest udostępniany oferentom biorącym udział w przetargu, w zakresie podanym w art. 96 ust. 3 ustawy.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie wg ustaleń ustawy

Prawo zamówień publicznych.

16. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie wymaganej  gwarancji  przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie

"spełnia - nie spełnia".   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu  o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp.

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

17. Opis sposobu obliczenia ceny;

Na formularzu ofertowym Dostawca podaje cenę netto, stawkę podatku VAT  i cenę brutto.

Do ceny netto należy dodać wartość podatku VAT.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

 Najniższa cena ofertowa   

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

 Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)

   

     [cena brutto oferty najniższej : cena brutto badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium oceny ofert jest cena, nie może dokonać wyboru  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty

 o takiej samej cenie,  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

-         dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

      i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą

      przesłanki wskazane w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

-         dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty( zgodnie z art.88 ustawy Pzp).

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, a także nie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.

            Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności,

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

            Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.

19. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu

o zamówienie publiczne.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

      zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

      umowy ;

 Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez oferenta poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy na: Dostawę nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów

Treść umowy jak w załączeniu.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną ;

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23. Aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu

o zamówienie publiczne.

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

      postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

1.       formularz oferty zał. nr 1

2.       druk oświadczenia stosownie do art.22 ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 2

3.       projekt umowy zał. nr 3

Specyfikację zatwierdzam dnia:          15.10.2008 r.   

                                                                                                                

                                                                                  

                                                                                    Wójt Gminy Radzanów

                                                                                                                 

                                                                                                                           Stanisław Fatek

Zał. nr 1 do SIWZ

NAZWA  I  ADRES  OFERENTA

................................................................................

................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................ 

tel. .........................................................................

fax .........................................................................                       Urząd Gminy w Radzanowie

O F E R T A

na dostawę nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

za kwotę ryczałtową brutto ............................................................... zł.

Słownie: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w tym netto ....................................... zł., VAT ........................................ zł.

Termin płatności – 30 dni od dnia złożenia faktury.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń.

            Oferuję realizację zamówienia w terminie do dnia 10.12.2008 r.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy,  że  podane  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta zawiera ….. ponumerowane strony. [1]

Data .......................................                                          ..........................................................   Podpis oferenta  

UMOWA NR  /08

zawarta w Radzanowie w dniu ………………. r.  pomiędzy:

         Gminą Radzanów,    26-807 Radzanów

 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

         Wójta Gminy – Stanisława Fatka

z jednej  strony, a

Firmą  ……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:  ………………………………………..

 posiadającym:  Regon:  …………………..                     NIP:  …………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

§ 1.

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …………….2008 r. Zamawiający kupuje,

a Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży wraz z dostarczeniem do Zamawiającego nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

§ 2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie  ceny zawartej w ofercie Wykonawcy  na kwotę brutto :  …………………………………….  zł.

Słownie: …………………………………….  złotych

w tym VAT :    ………… , w kwocie …………………………... zł.

§ 3.

1.Zapłata za dostarczony pojazd, o którym mowa w § 1. umowy nastąpi na podstawie przedłożonej  

   przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia

  faktury.

2.Do faktury Wykonawca dołączy protokół przekazania.

                                                                    

§ 4.

Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: do dnia 10.12.2008 r.  

§ 5

1.W przypadku zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do

   zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy

   dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci

    karę w wysokości 10 % wartości umowy.

3.Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umowne w  wysokości

   0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.

§ 6.

1.      Długość okresu gwarancji na samochód, o którym mowa w § 1. wynosi:

    - gwarancja mechaniczna …………….  miesięcy,

    - gwarancja na perforacje nadwozia ……….. miesiące, licząc od daty dostarczenia samochodu do

      Zamawiającego.

2.       Czas naprawy samochodu, o którym mowa w § 1 w  okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14  dni  od dnia zgłoszenia awarii do Wykonawcy.

1.      W przypadku awarii samochodu, o którym mowa w § 1 Wykonawca ma obowiązek na własny koszt odebrać niesprawny samochód z siedziby Zamawiającego i następnie po dokonaniu naprawy dostarczyć go do siedziby Zamawiającego.

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po  uprzednim ich uzgodnieniu z wyjątkiem ustaleń zawartych w § 2 niniejszej umowy.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

                  ZAMAWIAJĄCY :                                                                     WYKONAWCA :

Załącznik nr 3 do SIWZ

         (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2007r.NR 223, POZ. 1655).

I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Radzanów.

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

Uwaga !

1. W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy
i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c. Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.

..........................................                                                             ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                          /podpis i pieczęć  osoby uprawnionej/                                                                 Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry