Radzanów, dn. 17.06.2010r.

 

BRG-341/2/10.

 

 

            Dotyczy przetargu Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

 

Urząd Gminy w Radzanowie w nawiązaniu do zapytania do specyfikacji IWZ na w/w zadanie, zgodnie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów.

Czy będzie spełniony warunek z zał. nr 10 występujący jako zał. 8 odnośnie zobowiązania do oddania sprzętu narzędzi i urządzeń, jeżeli do oferty dołączymy oświadczenie wypożyczalni sprzętu wraz z zawartą umową.

Informujemy, iż będzie spełniony warunek zobowiązania  do oddania sprzętu narzędzi i urządzeń jeżeli do oferty będzie dołączone oświadczenie wypożyczenia sprzętu wraz z zawartą umową oraz wypełniony zał.8 do SIWZ podpisany przez oferenta lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

 

 

            W związku z brakiem akceptacji przez projektanta zmiany ilości złoża filtracyjnego z tłucznia w studni chłonnej oraz położenia geowłókniny w studni chłonnej, ilości podane w pierwotnej wersji w przedmiarze pozostają bez zmian.

Pozostają również bez zmian zaprojektowane kręgi betonowe o średnicy fi 1000 (nie plastikowe) z pokrywą żeliwną .

 

Lp

Poz

Nazwa

 

Przedmiar

1

11

Wykonanie złoża filtracyjnego tłucznia  (złoże filtracyjne w studni chłonnej)

 

3355 m3

2

23

Położenie geowłókniny w studni chłonnej

3812,5m2

 

 

 

 Radzanów, dn. 16.06.2010r.

 

BRG-341/2/10.

 

 

            Dotyczy przetargu Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

 

 

            Urząd Gminy w Radzanowie w nawiązaniu do zapytania do specyfikacji IWZ na w/w zadanie, zgodnie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów.
Czy dopuszcza się równoważne rozwiązanie studni chłonnych przy jednoczesnej zmianie przedmiarów  w następujących pozycjach kosztorysowych:

 

Dopuszcza się równoważne rozwiązanie studni chłonnych (studnie z polietylenu) przy jednoczesnej zmianie przedmiaru w następujących pozycjach kosztorysowych.

Lp

Poz

Nazwa

 

Przedmiar

jest

Może być

1

11

Wykonanie złoża filtracyjnego tłucznia  (złoże filtracyjne w studni chłonnej)

 

3355 m3

429,44 m3

2

23

Położenie geowłókniny w studni chłonnej

3812,5 m2

766,16 m2

 

 

 

 
Wyjaśnienie
dotyczy: Budowa sieci wodociągowej przemysłowej Radzanów - Bukówno -
Młodynie wraz z oczyszczalnią ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
terenie gminy Radzanów.

1. poz. 2: poz. 15 ( 175) + poz. 16 ( 67) + poz. 17 ( 1) + poz. 20 (
2) + poz. 22 ( 3) = 248
    Poz. 2 opisuje liczbę ( ilość) wykopów. Wielkość wykopu została
uśredniona ( objętość)

2. Należy wykonać studnię chłonną o konstrukcji określonej wymiarami w
przedmiarze. Proszę poprawić zapis pkt. 2.4 studnia chłonna Sp. techn.
( od słów: wokół studni w poszerzonym wykopie...)

3. Poz. 11 - powinno być 2,5 x 2,5 x 2,2 x 244 = 3355. Dziękujemy za
wskazanie pomyłki i przepraszamy za ewentualne nieudogodnienia.

4.Poz. 23 Powierzchnia do przykrycia 2,5 x 2,5 przy ilości 244 szt. Ze
względu na zastosowaną studnię chłonną niezbędna jest tzw. zakładka
warstwowa + obłożenie boków studni.
   poz. 4 : do wyceny proszę przyjąć ilości podane w przedmiarze


zał. Projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków_


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


W ogłoszeniu jest  ;

pkt 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

11.1.Oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego:Urząd Gminy w Radzanowie92 A, 26-807 Radzanów w pok.17 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 10.06.2010r godz.10 00 otwarcie ofert - sala konferencyjna pok. Nr 12.

11.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10.06.2010r. o godz. 10:30.


W ogłoszeniu powinno być : 

pkt 11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

11.1.Oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego:Urząd Gminy w Radzanowie 92 A, 26-807 Radzanów w pok.17 tj. SEKRETARIAT nie później niż

do dnia 21 .06.2010r godz.10 00 otwarcie ofert - sala konferencyjna pok. Nr 12.

11.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21.06.2010r. o godz. 10:30.Radzanów dnia 9 czerwca 2010r

Radzanów, dn. 02.06.2010r.

 

BRG-341/2/10.

 

 

            Dotyczy przetargu Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

 

 

            Urząd Gminy w Radzanowie w nawiązaniu do zapytania do specyfikacji IWZ na w/w zadanie, zgodnie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów.
Wykonanie oczyszczalni ścieków przy PSP w Czarnocinie

w pozycji 35 kosztorysu błędnie wpisano nr KNR.
Zamiast:
35. KNR 13-21 poz 0402 tablica 03
powinno być:
35. wycena własna.
ilości przedmiaru nie ulegają zmianie


GMINA RADZANÓW


26-807   Radzanów 92A

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

 

 

wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 
SPECYFIKACJA

 ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nr BRG –  341/2/2010

 

1. Nazwa (firma) oraz  adres Zamawiającego;

Gmina Radzanów, 26-807 Radzanów 92A

zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.(Numer sprawy  BRG – 341/2/10)

2.   Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

3.   Adres Zamawiającego:

Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

NIP:  798-143-52-08                          

tel.  048 613 63 62 wew. 26              fax 048 613 63 62 w. 28

biuro@radzanow.pl

4.   Adres strony internetowej na, której Zamawiający udostępnia SIWZ:

http://www.ugradzanow.bip.org.pl

Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej co najmniej do upływu terminu składania ofert.

5.   Numer konta bankowego: BS w Radzanowie, 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010 

6.   Godziny pracy Urzędu Gminy Radzanów: poniedziałek – piątek, godziny pracy: 7:30 - 15:30.

7.   Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia;

1.    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

      poniżej 4 845.000 EURO (o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty  

      określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8),  art. 10 ust. 1 w związku z art.

      39-46   Prawa zamówień publicznych.

2.   Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

      Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - pojęcie ustawy – dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.),

      - pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).

3.   SIWZ stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący wykonawcę i zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia;

3.1. Nazwa zamówienia:

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

3.2. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie wraz z oczyszczalnia ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów.

obejmującego miejscowość; Błeszno, Branica, Bukówno, Czarnocin, Grabina, Grotki, Kadłubska Wola, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, Podgórze, Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Śliwiny, Zacharzów, Żydy gmina Radzanów.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

-  budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Radzanów, łącznie 248 sztuk, z czego 124 szt. w roku 2010 (I etap) i pozostałe 124 szt. w 2011 roku (II etap).

- budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb PSP w Czarnocinie w 2011 roku (II etap)

- budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów – Bukówno – Młodynie w 2010 r. (I etap)

Zakres robót obejmuje również podłączenie oczyszczalni do istniejących budynków/przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z projektami.

Ogólna charakterystyka poszczególnych robót:

1. Budowa 248 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie wraz z podłączeniem do budynku mieszkalnego, składających się z osadnika wstępnego trzykomorowego, bioreaktora, współpracujących z studnią chłonną. Oczyszczalnie mają pracować na bazie dwóch zbiorników – osadnika wstępnego trójkomorowego i reaktora biologicznego z napowietrzanym zanurzonym złożem biologicznym. Bioreaktory powinny być gotowymi wyrobami wykonanymi z polietylenu. Bioreaktory powinny działać w technologii złoża biologicznego zanurzonego rurowego, w formie pionowych rur, przymocowanego na stałe do bioreaktora z układem napowietrzania wgłębnego, drobnopęcherzykowego z integralną  komorą uśredniającą obciążenie hydrauliczne oczyszczalni oraz zintegrowanym  układem  transportu osadów wtórnych z powrotem do osadnika wstępnego trójkomorowego i systemem zapobiegania powstawania siarkowodoru w osadniku wstępnym trójkomorowym. Bioreaktory powinny posiadać kompletne wyposażenie(tj. pompę, dmuchawę) wraz z automatycznym układem sterowania oraz panelem informacyjnym o awarii urządzenia i powinny mieć możliwość rozbudowy o system umożliwiający przeprowadzenie procesu defosfatacji – w drodze chemicznej lub biologicznej.

Nie dopuszcza się stosowania prostych rozwiązań (na bazie jednego zbiornika).

Nie dopuszcza się zmiany technologii.

Przydomowe oczyszczalnie powinny być bezobsługowe (nie trzeba dosypywać flory bakteryjnej, nie trzeba przeczyszczać złoża)oczyszczalnie powinny posiadać uznany w Polsce i UE certyfikat dopuszczający urządzenie do obrotu oraz potwierdzające osiągania deklarowanych parametrów redukcji zanieczyszczeń w ściekach zgodnie z normą PN – EN 12566-3:2007.

2.Sieć wodociągowa długość. Młodynie

   rurociąg przesyłowy rur PCV f 160 mm – 1555,00 m

   rurociąg przesyłowy rur PCV f 110 mm –   610,00 m

   hydranty nadziemne p.poż. f 80 mm – 10 kpl

   zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej f 100 mm – 2 szt.

   zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej f 150 mm – 1 szt.

3. Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Czarnocinie

    charakterystyka robót tak jak do przydomowych oczyszczalni z pkt.1

3.3. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót - stanowiącymi załączniki do specyfikacji.

        

3.3.1. W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:

-wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót opisanych w dokumentach wymienionych w pkt.3.3 i ujętych w kosztorysie do oferty,

- w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, projektu umowy: m.in. bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót m.in.;

- wszelkie inne roboty, prace,  czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiarem robót);  - obsługa geodezyjna całości zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz. dla Zamawiającego, oraz tablicą informacyjną na każdym obiekcie o zrealizowaniu zadania w ramach środków z PROW( treść informacji zostanie podana w trakcie realizacji zdania).

- organizacja placu budowy w tym; organizacja ruchu drogowego-drogi powiatowe i gminne wraz z przygotowaniem, składaniem i kosztami wniosków o zajęcie pasa drogowego w którym prowadzone będą roboty,

- rozebranie a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego  nawierzchni  w których prowadzone będą roboty  oraz terenu działek prywatnych,

- zabezpieczenie  i oznakowanie terenu robót w tym:  dojazdów i dojść dla pieszych,

- dozorowanie budowy,

Koszt pozycji 3.3.1  jest wliczony w zamówienie podstawowe i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.

 

3.3.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie do oferty zapewnia Wykonawca.

 

3.3.3. Materiały, o których mowa w pkt 3.3.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

 

3.3.4. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

 

3.4. Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 15 do niniejszej specyfikacji, specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 14 do niniejszej specyfikacji, kosztorysem do oferty.

 

3.4.1. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

 

Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

3.5. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić:

- 36 miesięcy gwarancji  na wykonane roboty budowlane,

- 24 miesiące  rękojmi na zainstalowane urządzenia,

   ( licząc od daty odbioru końcowego).

 

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1 Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie w dniu podpisania umowy.

- zakończenie I etapu: 30 listopada 2010r,

- zakończenie II etapu; 30 listopada 2011r.

Zakres robót i termin ich wykonania w etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik do SIWZ nr 2a.

Wybór kolejności realizacji robót zastrzega sobie Zamawiający.

 

    5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

    oceny spełniania tych warunków;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5.1.2. Posiadają wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia.

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

5.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału:

5.3.1. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że wykonał ( zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) instalacje sanitarne i wodociągowe.

 

5.3.2. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać, że dysponuje niżej podanymi, w pełni sprawnymi i spełniającymi wymagania specyfikacji technicznej, jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń (sprzętu):  

- samochód samowyładowczy           -           1 szt.

- samochód skrzyniowy                     -           3 szt.

            - koparko – ładowarka                       -           3 szt.

5.3.3. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje podstawową kadrą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętym niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadają uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) w niżej podanych specjalnościach:

- samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-minimum 1 osoba;
5.3.4. Na potwierdzenie spełnienia warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien wykazać, ze posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  1.000 000, 00  PLN, słownie: ( jeden milion złotych).

 

5.4.  Podstawa oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

 

5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

5.6. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie.

5.6.1. Warunki określone w pkt. 5.1. musza być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt. 5.2. musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 6.1. Na  potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 (pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 

         6.1.1. ( w formie załącznika  nr 1 ) Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).

 

6.1.2. ( w formie załącznika  nr 2 i 2a ) Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys do oferty, na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy służy wyłącznie do zbadania realności oferowanej ceny oraz  wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej specyfikacji).

 

6.1.3.  ( w formie załącznika  nr 3 )  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).

 

6.1.4. ( w formie załącznika  nr 4 ) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.2. i 5.3.1.) niniejszej specyfikacji. Wykonawca, który posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień wspólnie z innymi Wykonawcami (np. w formie konsorcjum) podaje w ofercie ( w wykazie wykonanych robót) tylko ten zakres robót, który sam faktycznie wykonał w ramach konsorcjum.

 

6.1.5. ( w formie załącznika  nr 5 ) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.3. i 5.3.2.) niniejszej specyfikacji.

 

6.1.6. ( w formie załącznika  nr 6 ) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.3. i 5.3.3.) niniejszej specyfikacji.

 

6.1.7. ( w formie załącznika  nr 7 ) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( oświadczenie należy sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej specyfikacji).

 

6.1.8. ( w formie załącznika  nr 8 ) Wykonawca powołując się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( zobowiązania zaleca  się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiącymi załączniki nr 8, 10, 12 do niniejszej specyfikacji).

 

6.1.9. ( w formie załącznika  nr 9 )  Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

 

6.1.10. ( w formie załącznika nr 10) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Informacje winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt.5.1.4 i 5.3.4 niniejszej specyfikacji).

Uwaga! Dokument ten winien być ważny przez cały czas trwania  zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 

6.2.1. ( w formie załącznika  nr 11 ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzić według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji).

 

6.2.2. ( w formie załącznika  nr 12) Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy ( sporządzić  według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji).

 

6.2.3. ( w formie załącznika  nr 13 ) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

 

6.2.4. ( w formie załącznika  nr 14 )  Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem Składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

 

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:

a) w pkt  6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9.winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ustanowiony pełnomocnik (lider),

b) w pkt 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.10.  winien  przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci z pośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymagany warunek,

c) w pkt  6.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę ( uczestnika oferty wspólnej). 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika  (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).

 

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

6.4.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

6.4.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

6.5. Dokumenty, o których mowa w punktach 6 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty dotyczące wpłaty wadium należy złożyć zgodnie z pkt 8.2 niniejszej specyfikacji.

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

a/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

b/ Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem lub drogą elektroniczną jedynie następujących wniosków i informacji, potwierdzając jednocześnie drogą pisemną:

- wniosek (zapytanie) do SIWZ,

- odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ (dotyczy wykonawców pytających lub tych którym, na ich wniosek była przekazana SIWZ)

- informacji o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

c/ W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

7.2. Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż:

 

7.2.1. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8,

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

7.2.1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o których mowa w pkt. 7.2.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 

7.2.1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o których mowa w pkt. 7.2.1.

 

7.2.2. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępniona na stronie internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

7.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

7.4.  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Genowefa Jaworska

tel. (048) 613 63 62 wewn. 26,    fax (048) 613 63 62 wew. 28.

 

8. Wymagania dotyczące wadium;

8.1.  Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).    

8.2. Wadium należy wnieść na okres związania z ofertą. tj. od  10.06.2010r.do 09.07.2010r.) w terminie do dnia 10.06.2010r. do godz. 1000 .

Wadium może być wniesione:

- w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Radzanów, 26-807 Radzanów

 Nr 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010  Bank Spółdzielczy w Radzanowie.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty.

W przypadku składania wadium w formie przelewu pieniędzy na konto Gminy Radzanów, Wykonawca złoży w ofercie oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Wykonawca, który nie dokona zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z przedmiotowego postępowania.

Kasa Urzędu Gminy nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres,

b) określać kwotę gwarantowaną w PLN,

c)określać termin ważności gwarancji,

d) podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji istotnych

    warunków zamówienia oraz tytuł ( np. wadium, należyte zabezpieczenie umowy),

e) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

f) przewidywać wszystkie przypadki utraty wadium – zgodnie z art. 46 ust.4a i  5 ustawy Pzp

UWAGA:

Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.

W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 

8.3. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
w przypadku gdy:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane przez Zamawiającego na

  rachunku bankowym. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.5. Wadium zostanie zwrócone  zgodnie z art. 46  ustawy Pzp.

 

9. Termin związania ofertą;

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

10.1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

10.2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę,
w jednym egzemplarzu. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako podwykonawca.

Oferta powinna obejmować całość robót składających się na zamówienie.

 

10.3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

10.4. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Wypełniony druk oferty ( zał. nr 1 do SIWZ) powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową.

Załączniki do oferty (oświadczenia) opracowane i wypełnione przez Wykonawcę winny być podpisane tak jak druk oferty (zał. nr 1 do SIWZ) lub przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dopuszcza się podpisywanie druku oferty i załączników do niej oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) pod warunkiem dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby podpisującej.

Zawarte w druku oferty oświadczenia i zobowiązania winny być zaakceptowane przez Wykonawcę.

Wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron/kart wpisana do oferty.

Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

Druk oferty i załączniki do oferty winny być podpisane zgodnie z wymogami podanymi w tych drukach.

 

10.5.Oferta winna zawierać:

 

10.5.1. Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych
w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji).

10.5.2. Sporządzony i wypełniony przez Wykonawcę   kosztorys do oferty, na podstawie przedmiaru robót oraz  wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej specyfikacji).

 

10.5.3. Pełnomocnictwo dla jednego Wykonawcy do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

 

10.5.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom).

 

10.5.5. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

 

10.6. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, zobowiązany jest do podania w druku oferty nazwy podwykonawców oraz określi rodzaj i wartość robót, jaki zamierza im powierzyć- nazwa podwykonawcy żądana jest w myśl art.  6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.

 

10.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

 

10.8. Wykonawca zamieści ofertę w szczelnie zamkniętej kopercie które:

- będzie zaadresowana, będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na przetarg nieograniczony; Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzanów”, oraz „Nie otwierać przed dniem 10.06.2010r. przed godz. 1030”.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

 

10.9. Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty z przetargu jest pisemne jego powiadomienie, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt 11.1 niniejszej specyfikacji.

W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony druk oferty (druk stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji) z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA wraz z uaktualnionym kosztorysem do oferty ( druk kosztorysu stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji). Cena ofertowa zamienna będzie ceną oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 10.8, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 

10.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 

10.11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

10.12. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

 

10.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 

10.14. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów  w pok. 17 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 10.06.2010r. do godz. 1000. otwarcie ofert – sala konferencyjna pok. Nr 12.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania kopert.

 

11.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10.06.2010r. o godz. 1030 
w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg.

Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A, pok. Nr- 12 tj. sala konferencyjna.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

11.4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający  ogłosi:

 nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

 

11.5. Informacje o których mowa w pkt. 11.3 i 11.4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

12.1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

12.1.1. ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego za

 wykonanie przedmiotu zamówienia o kreślone w oparciu o:

- dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ,

- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 14 SIWZ.

a)cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys do oferty, tj. na podstawie. przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 2 do specyfikacji. W kosztorysie do oferty należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie do oferty, ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia. Zmiana ceny ofertowej (np.: upust, doliczenie, itp.) może być wprowadzona jedynie w trybie określonym w pkt 10.9 niniejszej specyfikacji.

b)ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej,
w tym wynikającymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysu do oferty;

- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym pracami pomocniczymi i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej;

- wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu do oferty).

c) kosztorys do oferty (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. W podanym terminie ceny jednostkowe kosztorysu do oferty nie będą podlegały zmianom. Dopuszcza się możliwość zmiany podanej w kosztorysie stawki podatku VAT w przypadku jego urzędowej zmiany.

d) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie do oferty. W przypadku robót, które nie zostaną wycenione lub zostaną wycenione poniżej kosztów ich wytworzenia (wykonania) przyjmuje się, że wyceniono (uwzględniono) je w innych pozycjach kosztorysu do oferty, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, natomiast roboty wycenione poniżej kosztów ich wykonania zostaną zapłacone według cen (zaniżonych) podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

          e) w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy kosztorysem do oferty, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, wówczas w kwestiach sprzecznych uważać się będzie, że kalkulacji cen robót dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach wg następującej kolejności:

- kosztorys do oferty,

- specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa.

 Jednostek miary i ilości robót podanych w kosztorysie do oferty każdorazowo obowiązują Wykonawcę.

Stwierdzenie sprzeczności w w/w dokumentach w okresie przed złożeniem oferty należy zgłosić
do Zamawiającego.

 

12.2. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, będzie ustalane jak w kosztorysie do oferty za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie do ofert.

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

13.1.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące im odpowiednio wagi procentowe:

- najniższa cena- 100%

13.1.2.Ocena ofert dokonywana będzie  według następującego wzoru:

 

 

                                     Cena oferty najtańszej brutto

C= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾     x  waga kryterium

                                    cena oferty badanej brutto

 

13.1.3. Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

 

13.1.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium  oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

13.1.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

13.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

 

13.3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz sprawdzenia informacji zawartych w ofercie;

b) przedłożenia kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu do oferty, celem ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

 

13.4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

13.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. posiada najniższą cenę.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy  złożyli oferty, o ;

14.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofert, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

14.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

14.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

14.5. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni.        

Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w w/w zawiadomieniu.

 

14.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki, unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

 

14.7.  Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

15.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % ceny całkowitej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone ono będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i w formie dopuszczonej przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych - art.148 ust.1.

15.2.Ustala się, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni  po odbiorze końcowym  i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane;

- pozostałe 30 %  zwracane jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

15.2.  Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w przedmiotowym postępowaniu..

 

16. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

 

     17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

 

17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych;

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

 

19. Umowa ramowa;

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

20. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3

20.1. Zamawiający  przewiduje  zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 „ustawą Pzp”.

 

    21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe;

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

22.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, poza przypadkami wymienionymi w pkt. VII SIWZ.

 

      23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

      rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą;

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

23.2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

24. Aukcja elektroniczna;

    24.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

     25. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

    25.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

26. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcom;

26.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

 

27. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

27.1 Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

a) druk oferty Wykonawcy (zał. nr 1),

b) druk przedmiaru robót (zał. nr 2),druk harmonogramu rzeczowo-
       finansowego (zał. nr 2a)

c) projekt umowy (zał. nr 3),

d) druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 4),

e) druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5),

f) druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – dla osób fizycznych (zał. nr 6),

g) druk wykazu robót budowlanych  (zał. nr 7),

h) druk pisemnego zobowiązanie do wykonania części zamówienia (zał. nr 8),

i) druk wykazu narzędzi i urządzeń (zał. nr 9),

j) druk pisemnego zobowiązania do udostępnienia narzędzi i urządzeń (zał. nr 10),

k) druk wykazu osób (zał. nr 11),

l) druk pisemnego zobowiązania do udostępnienia osób (zał. nr 12),

ł) druk oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień (zał. nr 13),

m) specyfikacja techniczna (zał. nr 14),

n) dokumentacja projektowa /forma elektroniczna/ (zał. nr 15).

 

 

                                                                                           Specyfikację  zatwierdził:

 

                                                                                       Wójt Gminy Radzanów

                                                                                        Stanisław Fatek

                                                          

 

Radzanów, dnia 12 kwietnia 2010r.                                 

                                                          

 

 

załączniki_1.4.5.6.3.10.

załączniki nr_8_i_2a_7.

załączniki _12._13._9._11.

zał nr 14 specyfikacja_techniczna.

zał nr 2 kosztorys_ślepy_PSP_Czarnocin

załącz  nr 2 przedmiar

zalącznik_nr_15-_projekt
Przedmiar wodociąg

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4


Projekt wodociąg

rysunek3.

rysunek4.

rysunek5.

rysunek6.

rysunek8.

rysunek9.

rysunek10.

rysunek11.

rysunek12. 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry