Wyjaśnienia do SIWZ pobierz


Radzanów: dostawa energii elektrycznej
do budynków Zamawiającego
gm. Radzanów.
Numer ogłoszenia:143264; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

       I.            1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie,

tel. 048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

       I.            2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

    II.            3) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

 III.            4) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej
do obiektów Zamawiającego gm. Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

·         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

·         Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2

·         Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

·         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

·         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

·         Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem do SIWZ, że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom. .

 IV.            II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3, 09300000-2

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.08.2011 – 31.07.2012r..

 

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

5/Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w Sekcji III: 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

1/aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2/aktualnej umowy z PGE ZEORK Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna do obiektów Zamawiającego.

3/ Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

4/ Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III pkt. 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

5/ Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

6/ Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

7/ Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

8/ Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.

9/ Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

10/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.

11/ Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

12/ Oświadczenie posiadania umów z PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14/ Wszystkie dokumenty wymienione w ust. Pkt. 5 - 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

16/ Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

17/ Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

18/ Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

2. Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- najniższa cena

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4.

            II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:

Cena (koszt) – waga kryterium 100%.

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty:

·         dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

4. Termin składania ofert do udziału w postępowaniu : 10.06.2011 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 14;15 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)

 

5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

6. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

7. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

8. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

9. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 

IV.3.8) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Załączniki

załącznik nr 1 -obiekty administracji publicznej

załącznik nr 1 do umowy sprzedaży - lista obiektów zamawiającego

załącznik nr 2 do umowy sprzedaży-pełnomocnictwo.doc

załącznik nr 3 formularz cenowy

załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  załącznik nr 4a   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 5 oświadczenie o nie powierzaniu części zamówienia podwykonawcom

załącznik 6 umowa sprzedaży energii

załącznik  SIWZ 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry