S T A T U T

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RADZANOWIE

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zwana dalej ”BIBLIOTEKĄ” została utworzona na mocy Uchwały Zarządu Gminy w 1947 roku. Jest samorządową instytucją kulturalną, działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r. )

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U. Nr 110 z 1997 r. poz. 721 - z późna. zm.) oraz

3. niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecz nej.

§ 3

1. Siedzibą Biblioteki jest Radzanów;

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar gminy Radzanów

3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Radzanów;

§ 4

1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

1. nazwę instytucji w pełnym brzmieniu;

2. adres biblioteki;

3. numer telefonu;

4. cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej;

5. numer identyfikacji podatkowej;

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu do oznakowania książek.

ROZDZIAŁ II - Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu czytelniczych potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki i jej filii należy:

1. gromadzenie, opracowywanie przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania do domu oraz prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych;

3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

5. popularyzowanie książki i czytelnictwa;

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka ma obowiązek podejmowania różnorodnych działań w zakresie upowszechniania kultury, wynikających z potrzeb i zainteresowań lokalnego społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III - Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 9

Biblioteką zarządza Kierownik, który między innymi:

a) kieruje całokształtem działalności Biblioteki;

b) reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz;

c) ponosi odpowiedzialność za zarządzanie biblioteką.

§ 10

 1. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Radzanów na zasadach określonych w art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 110 z 1997 r. poz. 721 - późn. zm.).
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Radzanów.

§ 11

W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalności Biblioteki. Pracowników zatrudnia Kierownik Biblioteki.

§ 12

1.Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatru dnionych w Bibliotece pracowników dokonuje Kierownik Biblioteki.

2.Kierownik Biblioteki jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

§ 13

1.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzenia kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2.Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.10.2001 w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury

§ 14

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 15

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a z chwilą powołania - z Powiatowej Biblioteki.

§ 16

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

ROZDZIAŁ IV - Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 17

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 19

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

ROZDZIAŁ V - Prowadzenie przez Bibliotekę działalności innej niż kulturalna.

§ 20

Bibliot eka może prowadzić także inną działalność niż kulturalną, jeśli nie jest ona sprzeczna z działalnością podstawową, a środki uzyskiwane z tej działalności są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VI - Nadzór nad Biblioteką.

§ 21

 1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje organizator.
 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.
 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

A. realizację zadań statutowych biblioteki;

B. prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym;

C. gospodarkę finansową Biblioteki.

4. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna, i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach.

ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe.

§ 22

Wszelki e zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-03 14:11:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 11:27:24
 • Liczba odsłon: 1271
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123344]

przewiń do góry