Nr V/31/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.tab nr 1_.pdf ,tab nr 24.pdf,tab_nr_3.pdf, tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf,tab_nr_6.pdf

Nr V/30/2022.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032

Nr V/29/2022 udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Nr V/28/2022 rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania  Wójta Gminy Radzanów   z wykonania budżetu za 2021r.  i sprawozdania  finansowego.

Nr V/27/2022 udzielenia Wójtowi Gminy Radzanów wotum zaufania.

Nr V/26/2022 zmiany Uchwały  Nr II/5/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia  5 lutego 2021r.   w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Nr V/25/2022  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Nr V/24/2022 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Nr V/23/2022 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radzanów   na lata 2022-2025.

Nr V/22/2022 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie za 2021r. oraz  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie  za 2021 rok.

Nr IV/21/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2pdf ,tab_nr_3pdf, tab_nr_4.pdf, tab_nr_5 pdf ,tab_nr_6.pdf

Nr IV/20/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032

Nr III/19/2022 w sprawie powołania Skarbnika Gminy  Radzanów.

Nr III/18/2022 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Radzanów.

Nr III/17/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.załączniki.pdf

Nr III/16/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032

Nr III/15/2022 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2022 roku.

Nr III/14/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.załącznik .pdf

Nr III/13/2022 w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2022 roku. załącznik .pdf

Nr III/12/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzanów.załącznik.pdf

Nr III/11/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radzanów na lata 2022 -2032 STRATEGIA.pdf

Nr II/10/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok doc1.pdf ,doc 2.pdf ,doc 3.pdf

Nr II/9/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032.

Nr I/8/2022  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok doc1.pdf ,doc 2.pdf ,doc 3 .pdf

Nr I/7/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032

Nr I/6/2022 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.

Nr I/5/2022 w sprawie  rozpatrzenia petycji Fundacji im.Nikoli Tesli w zakresie dotyczącej uchwalenia przez Radę Gminy uchwał umożliwiających  podjęcie działań ratowniczych.

Nr I/4/2022 w sprawie określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę  udziału strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Radzanów w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zasad jego  wypłacania.

Nr I/3/2022  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek oznaczonych   numerami ew. 489, 490 i 496 położonych w miejscowości Radzanów.

Nr I/22022 w sprawie   wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  działki gruntu nr 298/3 o pow. 0,0316 ha położonej w  miejscowości  Podgórze gmina Radzanów.              

Nr I//1/2022 w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-02 14:20:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-12 07:49:11
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123363]

przewiń do góry