Nr 75.2020 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Radzanów.

Nr 74/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc 1.pdf

Nr 73/2020.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030

Nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdf

Nr 71/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdf

Nr 70/2020.w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  w Radzanowie.

Nr 69/2020 w sprawie powołania „Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” oraz „Administratora Systemu Teleinformatycznego” w Urzędzie Gminy Radzanów.

Nr 68/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdfdoc 2.pdf ,doc3 .pdfdoc 4.pdf

Nr 67/2020 w  sprawie ustalenia kwoty bazowej na 2020r w załączniku do „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Nr 66/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 65/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 64/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdf ,doc2.pdf

Nr 63a/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Radzanów z 30.08.2007r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nr 63/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdf

Nr 62/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020.doc1.pdf ,doc2.pdf,doc3.pdf ,doc4.pdf,

Nr 61/2020  w sprawie przedłożenia  projektu uchwały budżetowej  na 2021 rok. ,dochody.pdf , wydatki.pdf , dotacje 2021.pdf,dotacje 2021r.pdfzadania inwestycyjne. pdf uchwala-projekt.pdf,uzasadnienie.pdf,

Nr 60/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030

Nr/59a/2020 w sprawie Procedury w zakresie wypełniania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Radzanów, oraz terminy poprawiania błędów w dokumencie.

Nr 59/2020  w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy   w Radzanowie z dnia 1 lipca 2011r  w sprawie  ustalenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy, znajdujące się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radzanów.

Nr 58/2020 w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów zał. nr 1.pdf

Nr 57/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020, doc 1 .pdf , doc. 2 .pdf

Nr 56/2020  w sprawie procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Radzanów.

Nr 55/2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

Nr 54/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 53/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc 1.pdf ,doc 2.pdf,doc 3 .pdf,doc 4.pdf

Nr 52/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 doc1.pdf ,doc 2.pdf ,doc 3.pdf

Nr 51.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 50/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020.doc1.pdf ,doc2.pdf doc3.pdf,doc4.pdf

Nr 49/2020 w sprawie  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych  za I półrocze 2020 rok 1.informacja.pdf ,2.dochody.pdf,3.wydatk.pdf,4.wydatki na zadania inwestycyjne.pdf5.dochody z dotacji na zadania zlecone.pdf6.wydatki z dotacji na zadania zlecone .pdf,7.dochody z dotacji na zadania  wlasne.pdf8.wydatki z dotacji na zadania wlasne.pdf9.dochody z dotacji na zadania powierzone pdf10.wydatki z dotacji na zadania powierzone.pdf , 11.udzielone dotacje.pdf,12.udzielone dotacje spoza.pdf,13.przychody i rozchody .pdf14.wpf informacja z realizacji.pdf15.objasnienia wpf.pdf16.WPF.pdf17.zalącznik  WPF przedsiewziecia.pdf,18.zastosowane ulgi.pdf , 19.SP ZOZ .pdf ,20.GBP .pdf

Nr 48/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 47/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 tab.  nr 2.pdf

Nr 46/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 tab. nr 2.pdf

Nr 45/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy.

Nr 44/2020 w sprawie przedłużenia  powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

Nr 43/2020 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020  roku

Nr 42/2020 w sprawie  unieważnienia ogłoszenia otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020 roku z dnia 27 lipca 2020r.                                                             Nr 41/2020 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020  roku.

Nr 40/2020 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020  roku.

Nr 39/ 2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 38/ 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Radzanów w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Radzanów.

Nr 37/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Nr 36/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Nr 35/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020.doc1.pdf ,doc 2pdf

Nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na rok 2020.zał .pdf

Nr 33a/2020 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy w zakresie zapotrzebowania oddziałów przedszkolnych działających przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nr 33/2020.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030

Nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020.doc1.pdf ,doc2.pdf,doc 3.pdf,doc4.pdf

Nr 31/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 30a/2020 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia szacowania szkód na drogach gminnych powstałych wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniach 20-22 czerwca  2020 roku.

Nr 30/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Radzanowie.

Nr 29/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020.doc 1.pdf , doc 2.pdf,doc 3.pdf ,doc 4.pdf ,doc 5.pdf.

Nr 28/2020 w sprawie  wykonania Uchwały Nr XIII/66/11 Rady Gminy  Radzanów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członków Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Radzanów  w działaniu ratowniczych  oraz szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania.

Nr 27/2020   zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020. doc 1.pdf

Nr 26/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 , doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf

Nr 25/2020  w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 24/2020   w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Radzanów.

Nr 23A/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do podpisywania informacji i sprawozdań.

Nr 23/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020  doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3 doc 4.pdf

Nr 22/2020   w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2019 rok.  bilans budżetu. pdf , łączny bilans_jednostki.pdf , rachunek zysków_i_strat.pdf , zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf wyciąg z informacji.pdf

Nr 21/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych Gminy Radzanów w 2020 roku.

Nr 20/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie. ogłoszenie.docx

Nr 19/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie. bilaans.pdf , informacje i wyjasnienia.pdf , rachunek zysków i strat.pdf , informacja_dodatkowa.pdf  

Nr 18/2020   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020  doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf

Nr 17/2020.doc w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 , doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3 .pdf , doc 4 .pdf

Nr 16/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020. doc1.2020.pdf , doc2.pdf , doc 3.pdf , doc 4 .pdf

Nr15a/2020  sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020. doc 1.pdf

Nr 15/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Radzanów.

Nr 14/2020 w sprawie  przedstawienia za 2019rok sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej   w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy    Radzanów. dochody.pdf , wydatki.pdf , wydatki na zadania inwestycyjne.pdf , udzielone dotacje dla jednostek.pdf , udzielone dotacje spoza pdf , dochody z do tacji na zadania zlecone.pdf , wydatki z dotacji na zadania zlecone.pdf , dochody z dotacji a zadania własne.pdf , wydatki z dotacji_na_zadania_własne 2019.pdf , dochody z_dotacji_na_zadania_powierzone.pdf , wydatki_z_dotacji_na_zadania_powierzone.pdf , przychody_i_rozchody_za__2019.pdf , informacja_uzupelniajaca.pdf , zmiany_planu_z_ue_w_2019.pdf , stopien_zaawansowania_prog._wieloletnich_w_2019.pdf , mienie gminy.pdf , sprawozdanie.pdf

Nr 13/2020   w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Radzanów.  
Nr 12/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020  doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 11/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020. doc 1 .pdf
Nr 10/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej   w miejscowości Rogolin, gminna Radzanów nr działki 412,413,414,   KW RA2G/00018058/1 będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie na okres 20 lat.
Nr 9/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej   w miejscowości Czarnocin, gmina Radzanów nr działki 329/1, KW RA2G/00016612/9 będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka  w Czarnocinie na okres 20 lat.
Nr 8/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Bukówno, gmina Radzanów nr działek  356 i 441, KW RA   2G /0001513 4/7 będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej   im. D. F. Czachowskiego w Bukównie na okres 20 lat.
Nr 7/2020   w sprawie ustalenia wysokości  prewspółczynnika i współczynnika proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Radzanowie i jej jednostkach budżetowych za 2019r. i  w 2020r. zał. 1 i 2 , zał. 3a-3e , zał.4a-4e  
Nr 6/2020   w sprawie o kreślenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Radzanów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Nr 5a/2020  w sprawie określenia zasad dotyczących wyposażenia pracowników w okulary korygujące wzrok.
Nr 5/2020   w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.  
Nr 4/2020   w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminu  składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do I klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów
Nr 3/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020   doc 1.pdf doc 2.pdf
Nr 2/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2020 , doc 1.pdf
Nr 1/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2020 rok. doc. 1.pdf , doc. 2.pdf , zał.3.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-20 09:55:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-29 11:04:56
  • Liczba odsłon: 744
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124126]

przewiń do góry