OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Radzanów

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

I.       Nazwa i adres jednostek:

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów;

 

II.      Określenie stanowiska

Stanowisko: Referent ds. działalności gospodarczej, transportu i ochrony zabytków

 

III.    Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      posiada obywatelstwo polskie ;

2.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3.      korzysta z pełni praw publicznych;

4.      posiada nieposzlakowaną opinię;

5.      nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.      stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

7.      wykształcenie co najmniej średnie preferowane kierunki z zakresu administracji,

8.      doświadczenie zawodowe.

IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym.

1.      znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej;

- ustawa kodeks postepowania administracyjnego;

2.      znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z organizacją transportu, rejestracją działalności gospodarczej, działalności regulowanej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o opłacie skarbowej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie zabytkach i opiece nad zabytkami.

3.      znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

4.      znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych;

5.      umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;

6.      umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;

7.      komunikatywność;

8.      umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

9.      umiejętność planowania i organizacji pracy;

10.    postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;

11.    posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.

V.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

1.      Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

2.      Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją ruchu na drogach gminnych;

3.      Zamawianie tablic z nazwami ulic, placów, znaków z numerami porządkowymi nieruchomości;

4.      Nadzór nad oznaczaniem nieruchomości numerami porządkowymi;

5.      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym;

6.      Prowadzenie spraw związanych z organizacją transportu na terenie gminy;

7.      Sprawowanie nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi;

8.      Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w tym rejestr zabytków;

9.      Ewidencjonowanie   działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Wprowadzenie wpisu, zmiana, zawieszanie, wykreślenie wpisu w CEiDG);

10.    Prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości ciekłych;

11.    Wydawanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych;

12.    Umieszczanie w CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakresie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;

13.    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży;

14.    Umieszczanie w CEIDG informacji o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o zmianach w tym zakresie;

15.    Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych;

16.    Cofanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

17.    Przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

18.    Sporządzanie sprawozdań z ewidencji działalności gospodarczej i sprzedaży napojów alkoholowych;

19.    Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych;

20.    Prowadzenie ewidencji szamb;

21.    Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań;

22.    Prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów na konserwację oświetlenia ulicznego, umów o świadczenie usług dystrybucji, energii elektrycznej, kontrola nad realizacją usługi;

23.    Nadzór merytoryczny na poborem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w budynkach będących własnością gminy;

24.    Przyjmowanie  i rozpatrywanie interwencji w zakresie oświetlenia ulicznego;

25.    Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego do firmy zajmującej się konserwacją, monitorowanie wykonania napraw;

26.    Przygotowywanie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych w zakresie prowadzonych spraw;

27.    Prowadzenie przetargów/zapytań ofertowych na wybór przewoźnika do dowożenia uczniów do szkół, zakup oleju opałowego;

28.    Organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;

29.    Prowadzenie spraw związanych z realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Radzanów;

30.    Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności;

31.    Pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków;

32.    Udział w pracach komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych;

33.    Przygotowywanie projektów Uchwał, Zarządzań, Regulaminów wynikających z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku pracy;

34.    Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy;

VI.    Warunki pracy na stanowisku:

1.      Wymiar czasu pracy:  pełny etat (40 godzin tygodniowo)

2.      Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów. 

3.      Rodzaj umowy – z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zmianami).

4.      Planowany termin zatrudnienia – 7 października  2019 r. (dopuszcza się możliwość zmiany terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

 

VII.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie w sierpniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 9%.

 

VIII. Wymagane dokumenty w języku polskim:

1.      Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;

2.      Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV); 

3.      Podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);

4.      Podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);

5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6.      Kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej, transportu i ochrony zabytków " (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego kandydata)

w terminie do dnia 2 października 2019 r. do godz. 12 00 w Urzędzie  Gminy w Radzanowie,  26-807 Radzanów,  Radzanów 92A I piętro, pokój  17 (sekretariat) decyduje data wpływu do urzędu.

2.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrzone.

3.      W przypadku dokumentów  nadesłanych pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

IX.    Dodatkowe informacje:

1.      Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

2.      Nabór przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

3.      Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,  a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

4.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

5.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugradzanow.bip.org.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

X.      Informacja nt. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Radzanowie nr 92 A, 26-807 Radzanów

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@radzanow.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Urząd Gminy w Radzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Radzanów 20.09.2019 r.


załaczniki do pobrania:

kwestionariusz osobowy. .docx  

oświadczenie._nabór.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-25 16:39:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-20 15:15:57
  • Liczba odsłon: 4809
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123378]

przewiń do góry