Radzanów 06.03.2017r.

 

RŻL.6220.2.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 poz. 23 j.t.)  stosownie do  art.73 ust.1 , art.71 ust.1,ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu  06.03.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Ferma Młodynie Sp. z o.o.  ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne na działkach o nr ewid.: 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 obręb 0008, gm. Radzanów, pow. białobrzeski, woj. Mazowieckie”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w niniejszym postępowaniu .

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 oraz §2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Projektowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości fakt zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości składania uwag i wniosków, zapoznania się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 7. w godz. 8.30 -15.30 w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia .

 

Otrzymują:

1.   Strony wg wykazu

2.      A/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-11 11:41:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 11:41:56
  • Liczba odsłon: 485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123440]

przewiń do góry