Radzanów, dnia 20.12.2021 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi
 „ Wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów do schroniska dla bezdomnych zwierząt ” 

I. W dniu 20.12.2021 r. o godz. 14.15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów w odpowiedzi na zaproszenie do  składania ofert   zamieszczone na stronie  http://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 13.12.2021 r

II. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 20.12.2021 r. do godz. 14.00 wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna, ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce

III. Oferta spełnia niezbędne wymogi zawarte w zaproszeniu do składania oferty oraz wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że wybrano ofertę Nr 1 -złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna, ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce

 Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym  

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium wyboru oferty/ cena brutto/za wykonanie usługi przyjęcia do schroniska jednego psa

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna, ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce

 

17.12.2021 r.

1999,98 zł

 

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:   Cena 100 %.

VI.  Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.


Na tym protokół zakończono.

 

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

Radzanów, 13.12.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:"Wyłapywanie, transport i przyjecie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów do schroniska dla bezdomnych zwierząt"

Postępowanie przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zrealizowane zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający:
Gmina Radzanów
Radzanów 92A,
26-807 Radzanów

Powiat Białobrzeski, Województwo Mazowieckie

NIP 798-143-52-08
tel. 48 613-63-62

II. Opis przedmiotu  zamówienia:

 1. Przedmiotem  niniejszego  zapytania  jest  usługa  polegająca  na  Wyłapywaniu, transporcie i przyjęciu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w  okresie  od  01.01.2022 r.  do  dnia  31.12.2023 r.
 2. Do obowiązków wykonawcy należy:
 • Wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów przy użyciu  urządzeń dopuszczonych do obrotu  prawnego,  które  nie  stwarzają  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  zwierząt  oraz  nie  powodują  ich cierpienia;
 • Transportowanie zwierząt do schroniska środkami transportu zapewnionymi przez Wykonawcę w sposób humanitarny, niepowodujących cierpień zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami;
 • Zapewnienia  wyłapanym zwierzętom  miejsca  w  schronisku  w  odpowiednich  warunkach, zabezpieczonego przed negatywnym  wpływem  czynników  atmosferycznych  tj.  deszcz  śnieg,  słońce,  wiatr,  odpowiednio oświetlonych
 • Oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takich cech;
 • Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny
 • Zapewnienia opieki weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom
 • Sterylizacja albo kastracja zwierząt przyjętych do schroniska po okresie kwarantanny
 • Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt-adopcje
 1. Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi 6 szt./rok. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt.
 2. Wykonania  usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego  Wójta Gminy lub upoważnionego  przez  niego  pracownika  Urzędu  Gminy  Radzanów  w  ciągu  24  godzin  od  przyjęcia zgłoszenia a zwierząt agresywnych w ciągu 12 godzin.

 

III. Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Zawarta umowa z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku - kopia umowy z lekarzem weterynarii zawartej przez wykonawcę
 2. Zezwolenie na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  - jeśli Wykonawca posiada własne schronisko – kopia zezwolenia
 3. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć umowę ze schroniskiem, że zwierzęta z terenu Gminy Radzanów zostaną przyjęte – kopia umowy ze schroniskiem zawartej przez wykonawcę

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Wykonawca podaje jednostkową cenę brutto za wykonanie usługi przyjęcia do schroniska jednego psa (w złotych).
 2. Cena określona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty i składniki
  niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia  w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia  oraz umową , a w szczególności:

- złapanie ( odłowienie)  bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Radzanów

- transport – należy uwzględnić koszty dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska

- przyjęcie zwierzęcia do schroniska

- sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia

- opieka weterynaryjna

 

V. Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym będą oceniane według następującego kryterium:- cena - 100 %
 2. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
                      
                          cena brutto najtańszej z ofert    
               C =     cena brutto oferty badanej        x 100 pkt

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A  w terminie do dnia 20.12.2021 r. do godz. 14.00 z dopiskiem:                                  :
  „Wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów do schroniska dla bezdomnych zwierząt”
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego.
 3. Oferty  złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie;
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonywania zamówienia;
 4. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. Sposób przygotowania oferty :

 1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz załączniki:              
 1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),
 2. umowę zawartą z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku
 3.  zezwolenie ba prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt-jeśli Wykonawca posiada własne schronisko
 4. w przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć umowę ze schroniskiem, że zwierzęta z terenu Gminy Radzanów zostaną przyjęte
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
 3. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 4. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
 5. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 

X. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Magdalena Jagodzińska  tel. 48 613 63 62 wew. 26

XI. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

 1. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
 2. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
 3. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XII. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:                                .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08,
  e-mail: gmina@radzanow.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke,
   e-mail: iod@radzanow.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów do schroniska dla bezdomnych zwierząt” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 5. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 6. upoważnieni pracownicy administratora;
 7. współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące z gminą,
 8. instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
 11. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 12. Posiada Pani/Pan:
 13. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 14. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 15. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 16. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 17. nie przysługuje Pani/Panu:
 18. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 20. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

formularz oferowy.docx

oświadczenie.docx

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-13 11:30:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-20 15:18:35
 • Liczba odsłon: 232
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123357]

przewiń do góry