Zobacz podgałęzie

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń

dla nauczycieli w ramach projektu nr  RPMA.10.01.01-14-a204/18

pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów

z terenu Gminy Radzanów

 

Zamawiający:

Gmina Radzanów

Radzanów 92a

26 – 807 Radzanów

NIP: 7981435208

REGON: 670223942

Telefon kontaktowy: 486136362 wew. 21

e-mail: sekretarz@radzanow.pl

osoba do kontaktu: Magdalena Leśnowolska

 

I.                     Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci   i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPMA.10.01.04-14-a204/18-00, zawartej dnia 27 listopada 2018 r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.) niniejsze zapytanie nie podlega przepisom tej ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30 000 €.

 

II.                   Opis przedmiotu zamówienia

1.        Realizacja szkoleń dla 6 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie

-         Szkolenie dla nauczycieli: Wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

2.        Realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie

-         Szkolenie dla nauczycieli: Wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

3.        Realizacja szkoleń dla 11 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie

- Szkolenie dla nauczycieli: Wykorzystanie narzędzi i sprzętu TIK w nauczaniu przedmiotowym – 30 godzin

4.     Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

-        Przygotował i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram realizacji szkoleń.

-      Przygotował i uzgodnił z Zamawiającym program szkolenia i przeprowadził szkolenia,

-         Zapewnił przerwy kawowe (kawa, herbata, owoce, ciastka),

-     Zapewnił konsultacje on-line dla uczestników szkolenia w okresie trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu,

-      Opracował materiałów dla uczestników szkolenia w wersji drukowanej i elektronicznej i przekazał je uczestnikom,

-         Zapewnił sprzęt niezbędny do przeprowadzenia  szkolenia,

-         Wystawił certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia,

-         Dostarczył do Zamawiającego listy obecności z opisem tematyki zajęć, programem zajęć,

-         Przeprowadził i przeanalizował testy potwierdzające nabycie kompetencji przez nauczycieli;

5. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

III.                 Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;

2.        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;

3.        nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;

4.        dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia musi dysponować min. 1 osobą prowadzącą szkolenia, która spełnia następujące warunki:

-         wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne,

-         uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu informatyka – dyplom ukończenia studiów podyplomowych,

-         doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w oświacie – minimum 500 godzin dydaktycznych w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert,

-         w tym minimum 40 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu TIK (data, ilość godzin, placówka, w której odbyło się szkolenie) w ciągu 3 ostatnich lat,

-         doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w oświacie z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych minimum 40 godzin dydaktycznych w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (data, ilość godzin, placówka),

-         kompetencje niezbędne do prowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty potwierdzone certyfikatami, dyplomami – minimum 240 godzin szkoleń,

-         doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online lub webinariów – minimum 6 godzin w ciągu 3 ostatnich lat,

-         doświadczenie w tworzenie programów, scenariuszy zajęć adresowanych dla nauczycieli – minimum 3 opracowane scenariusze/ programy w ciągu 3 ostatnich lat z zakresu kompetencji kluczowych/TIK,

-         doświadczenie zawodowe - minimum 10  lat stażu pracy w szkole na stanowisku nauczyciela.

-         certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń on – line;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;

5.        Przedłożą wstępny program szkolenia zawierający następujące zagadnienia: konto poczty gmail; dysk gogle; dokumenty gogle; aplikacje quizowe: Kahoot, Quiziz, Socrative; aplikacje pomagające uczniom w utrwalaniu, sprawdzaniu wiedzy: Qiuzlet, LearningApps, Photomat, Duolingo; aplikacje służące do prezentowania prac uczniów: Padlet; bazy materiałów graficznych: Pixabay, Pexels, Unsplash, Foter, Goggle arts nad culture, Pinterest; zasoby edukacyjne w sieci: Wolne lektury, Polona, E- podręczniki, Khan- Academy, Scholaris; Pi – stacja; aplikacje ułatwiające organizację zajęć: Online – stopwatch, Wheel decide, Qr code online generator, Free online OCR; generatory chmur słów: Wordle, Wordart - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wstępny programu szkolenia (Załącznika nr 3)  jako załącznik do oferty.

6.        Złożą kompletną ofertę (Załącznik nr 1 )wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W przypadku braku złożenia przez Oferenta któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń, Zamawiający wezwie Oferenta w formie pisemnej do przedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu lub oświadczenia (informacji) wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. W razie nieprzedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu lub oświadczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wykluczyć Oferenta z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia o postępowaniu oraz niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.

Nazwa i kod CPV: 80000000-4 - Usługi szkoleniowe.

 

IV.                Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.        Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia podpisania umowy do 30.04.2019 r.

2.        Miejsce realizacji umowy: Gmina Radzanów

3.        Zamawiający wymaga, aby szkolenia zrealizowane zostały w salach poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.

 


V.                  Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Urząd Gminy,

Radzanów 92a,

 26 – 807 Radzanów

Sekretariat Pok. Nr 17  

 

Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 10:00.

 

W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

 

VI.                Sposób przygotowania oferty

1.        Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Jeżeli osobą podpisującą ofertę jest pełnomocnik, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

2.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3.        Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

4.        Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

5.        Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.        Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.(załącznik nr 4)

 

VII.          Opis kryteriów wyboru Wykonawcy

1.        Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

-         kryterium cena – waga kryterium 100 pkt.

2.        W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:

-         dla kryterium cena, według wzoru: C = (C min: Cbo) x 100 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty, C min – oznacza najniższą cenę, Cbo – oznacza cenę badanej oferty.

3.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.        Łączna wartość przyznanej punktacji nie może przekroczyć 100 punktów.

5.        Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.        Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

7.        W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

VIII.            Warunki płatności

Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych    faktur VAT  do siedziby Zleceniodawcy (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczenia ich do Urzędu Gminy Radzanów, Radzanów 92 A, pokój nr 17, 26-807 Radzanów), których podstawą wystawienia będą podpisane listy obecności nauczycieli na szkoleniach,  oddzielnie dla każdej szkoły.

 

IX.    Zmiany i wycofanie oferty

1.        Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

2.        Wycofanie oferty przez Oferenta może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert do skutecznego wycofania oferty konieczna jest zgoda Zamawiającego.

3.        Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 

X.      Kryteria powodujące odrzucenie oferty

1.        Zamawiający może ofertę odrzucić w sytuacji gdy:

-         treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego (przez treść oferty nie należy rozumieć dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału
w postępowaniu),

-         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 tj.),

-         została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

-         oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.        Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

XI.    Zawarcie umowy

1          Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

2          Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania umowy.

3          W przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy lub niemożliwe byłoby wynegocjowanie z nim warunków umowy spełniających wymagania Zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.

 

XII. Zmiany umowy

1.          Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:

-         jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zadania,

-         jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu i innych zapisów wniosku o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zaakceptowane przez Instytucje Pośredniczącą zmiany we wniosku o dofinansowanie stanowią inaczej,

-         jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej dotyczące przedmiotu umowy lub realizacji projektu,

-         zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a)       konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

b)       w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

c)        akceptacji zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą.

2.        Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

3.        Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 

Wój Gminy

Sławomir Kruśliński

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – program szkolenia

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.docx  

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-13 14:55:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 15:34:09
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123309]

przewiń do góry