NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

Wójt Gminy Radzanów na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej danej ustawą, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracy komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert na 2019 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Radzanów.

Celem naboru jest uzupełnienie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Kandydat na członka komisji konkursowej powinien:

1)     być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych

2)     reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział
w konkursie;

3)     nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)     posiadać przynajmniej trzyletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

5)     posiadać wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres tematyczny danego zadania publicznego.

 

Informacje ogólne:

1.     Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić tylko jednego kandydata!

2.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   

 

Termin zgłoszenia kandydatów  do pracy w komisji konkursowej na rok 2019  upływa 06.05.2019 r.

                                                                                              ZARZĄDZENIE  NR 2 1/2019
Wójta Gminy Radzanów
   z dnia
12 kwietnia
2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wsparcie realizacji zadań  Gminy Radzanów  w  2019  roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994   z  późn. zm. ), art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr  X/52/2018  Rady Gminy w Radzanowie  z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

     § 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań Gminy  Radzanów o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Radzanów

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§  2

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej ugradzanow.bip.org.pl, na stronie Urzędu Gminy www.radzanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

§  3

Uchyla się zarządzenie nr 15/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                   Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

                                                                                           Z ałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 21/2019        

                                                                Wójta Gminy Radzanów  z dnia 12 kwietnia 2019 r.

                                                                                              

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy realizacji zadań z zakresu:

-  wsparcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu   

   poprzez organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży; 

-  profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; 

-  organizacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci  i młodzieży;

-  prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej  operatorem , który przeprowadzi konkurs, wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nie środki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w 2019 r. wynosi 5.000,00  (pięć tysięcy) złotych.

            Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy  uwzględnieniu  zasad  określonych     w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

3. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

5. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.

6. Mak symalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów

7. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

8. Ze środków budżetu Gminy Radzanów mogą być dotowane tylko projekty realizowanie na terenie gminy Radzanów i na rzecz mieszkańców gminy Radzanów.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r

2. Zakres i warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań określa umowa zawarta pomiędzy operatorem a Gminą Radzanów, zgodna ze wzorem przyjętym w  Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057)

3. Oferta złożona przez potencjalnego operatora musi zawierać propozycje zasad i warunków przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania, oceny i rozliczenia realizowanych przez nich projektów.

4.  Oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (.Dz.U. z 2018r. , poz. 1000 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm ).

 

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzu zawartym w załączniku nr 2 do  Rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście  do  dnia 9 maja 2019 r. w  sekretariac ie  Urzędu  Gminy  w  Radzanowie  pokój  nr 17, do godz. 8.30

2. Do oferty należy  dołączyć:

- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- wypis z właściwego rejestru zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

3. Na   kopercie   należy   umieścić   następujące   informacje:   pełną   nazwę   wnioskodawcy  i  jego  adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. 

            4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

            Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.    

    

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 9 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się czy:

     1) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

    2) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

    3) zadanie mieści się w zakresie działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem     

        zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,

    4) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w   

        ogłoszeniu o konkursie,

    5) oferta została złożona w terminie na obowiązującym wzorze oferty,

    6) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z   

        odpisem z właściwego rejestru lub statutu,

 7) oferta zawiera wymagane załączniki,

     8) w ofercie przedstawiono możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym

 a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
 b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
 c) szczegółowy plan finansowy (kosztorys zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem),   

     kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem    

    formalno-rachunkowym.

4. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po  zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie, publikację ogłoszenia na stronie internetowej urzędu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W  2018  roku  Gmina  Radzanów  przekazała na realizację zadań  publicznych organizacjom  

pozarządowym  oraz  podmiotom, o  których  mowa  w  art. 3  ww.  ustawy  kwotę  5.000,00   

złotych.

Szczegółowe   informacje   na   temat   konkursu   można   uzyskać   pod   numerem   telefonu

(48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

 

    

                                                              


ZARZĄDZENIE   NR 15/2019

Wójta Gminy Radzanów

   z dnia   15 marca 2019 r.

 

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  Gminy Radzanów   w   2019   roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994     z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  X/52/2018   Rady Gminy w Radzanowie   z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność   pożytku publicznego na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

1 §

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań Gminy   Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2019 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§   2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z   2016, poz. 1300).

 

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                        Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019                      

                                                                         Wójta Gminy Radzanów   z dnia 15 marca 2019 r.

 

                                                                                                     

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.

 

Rodzaj zadania   Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:

 

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym

-   wsparcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od  

   alkoholu i narkotyków poprzez organizację różnych form edukacyjno-

   wychowawczych dla dzieci i młodzieży;  

-   profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;  

-   organizacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci   i młodzieży;

-  prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r . wynosi 5.000,00  (pięć tysięcy) złotych .

            Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie   konkursowe   odbywać   się   będzie   przy   uwzględnieniu   zasad   określonych       w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450z późn. zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się   o dotację.

4. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów

5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy        z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r .  

 

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do    Rozporządzenia   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego   (Dz. U. 2016, poz. 1300)   należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia   16 kwietnia   2019 r .   w   sekretariac ie   Urzędu   Gminy   w   Radzanowie   pokój   nr 17, do godz. 8.30

2. Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,   opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwego rejestru zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

3. Na     kopercie     należy     umieścić    następujące     informacje:     pełną    nazwę     wnioskodawcy   i   jego   adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarcia ofert”.  

             4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą                     elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

             Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.         

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

            2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny   protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  1) Terminowość złożenia oferty.

2) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4) Oferent jest organizacją pozarządową, której   celem   statutowym   jest   prowadzenie  działalności  

    w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

5) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
       a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
       b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
       c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie   i przy   zaplanowanych  

        kosztach. 

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W   2018   roku   Gmina   Radzanów   przekazała na realizację zadań   publicznych organizacjom   

pozarządowym   oraz   podmiotom, o   których   mowa   w   art. 3   ww.   ustawy   kwotę  5.000,00    

złotych.

Szczegółowe    informacje    na     temat    konkursu    można     uzyskać     pod     numerem    telefonu

(48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

 

     Ogłoszenie   zamieszcza   się   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej:   ugradzanow.bip.org.pl,

na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

  Wójt Gminy

                                                                                                                     Sławomir Kruśliński

Załączniki:

Nr 1 - wzór oferty  pobierz .doc

Nr 2 - wzór umowy  pobierz.doc

Nr 3-   wzór sprawozdania pobierz.doc   

                                                             

                                                                                                                                           

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-15 12:31:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-23 12:34:23
  • Liczba odsłon: 447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123401]

przewiń do góry