Nr 6/2019 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Radzanów.

Nr 66/2019.docxw sprawie  wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Radzanów

Nr 65/2019   w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Nr 64/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  14/2011  Wójta Gminy Radzanów z dnia  23 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia  w życie instrukcji regulujących zagadnienia  finansowe w Urzędzie Gminy Radzanów. załącznik_nr_6
Nr 63/2019   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 doc 1.pdf
Nr 62/2019.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025
Nr 61A/2019   powołania komisji w celu przeprowadzenia szacowania szkód na drogach gminnych powstałych wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniach 23-24 grudnia 2019 roku.
Nr 61/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf ,
Nr 60 / 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc 1.pdf
Nr 59A/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radzanowie,
Nr 59 . 2019.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025
Nr 58 . 2019   w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 57.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019, doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3 .pdf , doc 4.pdf
Nr 56.2019   w sprawie ustalenia kwoty bazowej na 2019r w załączniku do „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie” 
Nr 55/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 54/2019   w sprawie przedłożenia  projektu uchwały budżetowej  na 2020 rok  i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. uchwała.doc , uzasadnienie.doc , dochody.pdf , wydatki.pdf , dotacje dla jedn sektora pdf , dotacje z_poza_sekt.2020.pdf , zadania inwestycyjne.pdf , projekt WPF.pdf  
Nr 53/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019   doc 1.pdf
Nr 52/2019  w sprawie zmian w budżecie gminy  Radzanów na rok 2019  doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 51/2019   w sprawie podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu dotyczącego lokalu użytkowego  przeznaczonego  do oddania w najem na okres powyżej 3 lat  w trybie bezprzetargowym w celu zawarcia kolejnej umowy.
Nr 50/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc 1 .pdf
Nr 49/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc1.pdf
Nr 48/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf
Nr_47/2019 w sprawie przepływów  finansowych dotyczących  podzielonej płatności ( split payment) dla Gminy Radzanów i jej jednostek budżetowych, 
Nr 46/2019   w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc1 pdf , doc2.pdf , doc3.pdf , doc4.pdf .
Nr 45.2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radzanów.
Nr 44/2019   w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 , doc 1 .pdf
Nr 43/2019   w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 42/2019   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1 pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 40/2019   w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „PILICA 2019”.
Nr 38/2019   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019, doc 1.pdf
Nr 37/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc 1 .p df
Nr 36/2019 w   sprawie  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych  za I półrocze 2019 rok. dochody.pdf  ,  wydatki.pdf dochody z  dotacji na zadania własne.pdf wydatki z dotacji na zadania własne.pdf , dochody z dotacji na zadania zlecone.pdf objaśnienia WPF.pdf , WPF.pdf informacja z wykonania budżetu.pdf , wydatki z zawartych porozumien.pdf dochody z zawartych porozumien.pdf , wydatki z dotacji na zadania zlecone.pdf informacja o kształtowaniu sie WPF.pdf ,  WPF informacja z realizacji.pdf , udzielone dotacje.pdf udzielone dotacje dla jednostek.pdf , przychody_i rozchody.pdf kwoty zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf informacja ZOZ.pdf informacja GBP.pdf , informacja GBP.pdf , analiza ZOZ.pdf
Nr 35A/2019   w sprawie powołania Gminnej Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Radzanów  zał nr 1 .docx
Nr 35/2019  w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr 34/2019   w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr 33/2019.doc   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf
Nr 32/2019   w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4 .pdf
Nr 31/2019   w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia szacowania szkód na drogach gminnych powstałych wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniach 21-28 maja  2019 roku.
Nr 30/2019   w sprawie  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2018 rok. zał nr 1 bilans.pdf , zał. nr 2 bilans .pdf , zał. nr 3 rachunek.pdf , zał nr 4 zestawienie pdf , zał nr 5 nformacja.pdf  
Nr 29/2019  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprwozdania finansowego za 2018 rok samorzadowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie. zał nr 1.pdf , zał nr 2.pdf , zal. nr 3.pdf
Nr 28/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf , doc 2 .pdf , doc 3.pdf doc 4.pdf
Nr 27/2019   w  sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Radzanowie.
Nr 26/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok  2019. doc 1pdf , doc 2 .pdf
Nr 25/2019  w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nr 24/2019   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019. doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf doc 4.pdf
Nr 23/2019   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr   14/2011   Wójta Gminy Radzanów z dnia   23 maja 2011r.   w sprawie wprowadzenia zasad   (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia  w życie instrukcji regulujących zagadnienia   finansowe w Urzędzie Gminy    Radzanów.
Nr 22/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc 1.pdf
Nr 21/2019   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Radzanów w 2019 roku.
Nr 20/2019  w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr 19/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019  doc 1.pdf doc 2.pdf
Nr 18/2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019, doc 1 pdf , doc 2 .pdf  , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr 17/2019  w sprawie powołania komisji przetargowej,
Nr 16/ 2019     w sprawie   przedstawienia za 2018 rok sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie m ienia Gminy  Radzanów, załączniki:  dochody.pdf , wydatki.pdf , wydatki na zadania inwestycyjne.pdf , udzielone dotacje jedn.pdf , udzielone dotacje2018.pdf , dochody z dotacji na zadania zlecone.pdf , wydatki z dotacji na zadania zlecone.pdf , dochody z dotacji na zadania własne.pdf , wydatki z dotacji na zadania własne.pdf , dochody z dotacji na zadania powierzone.pdf , wydatki z dotacji na zadania powierzone.pdf , przychody i rozchody.pdf , zmiany planu.pdf , stopień zaawansowania prog. wieloletnich.pdf , sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf , mienie gminne .pdf , sprawozdanie GBP.pdf , sprawozdanie gbp.pdf , analiza SP ZOZ.pdf , wykonanie planu SP ZOZ.pdf , kwoty zastosowanych ulg.pdf .
Nr 15/2019   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Radzanów w 2019 roku.
Nr 14/2019   w sprawie   zmiany załącznika Nr 1 do zarządzeniu Nr 63.2014 Wójta Gminy w Radzanowie z dnia16 grudnia 2014r.w sprawie  powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr 13/2019   w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zapotrzebowania oddziałów przedszkolnych działających przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej.    
Nr 12/2019  w  sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 doc 1 .pdf
Nr 11/2019   w sprawie ustalenia wysokości  prewspółczynnika i współczynnika proporcji  sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania  naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy  w Radzanowie i jej jednostkach budżetowych za 2018r. i  w 2019r. zał 1 i 2 .xlsx , zał nr 3a-3e zał nr 4a-4e.xlsx
Nr 10/2019   w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr 9/2019   w sprawie   zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019   doc 1.pdf , doc 2.pdf
Nr 8/2019   w sprawie  powołania komisji przetargowej.  
Nr 7/2019   w sprawie   zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019.  doc1.pdf  
Nr 6/2019   w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2019 doc 1.pdf
Nr 5/2019  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzanów w sprawie zmiany statutu sołectwa: Błeszno, Branica, Bukówno, Czarnocin, Grotki, Kadłubska Wola, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Śliwiny, Zacharzów, Żydy.
Nr 5a/2019   w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów 
Nr 4/2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i rad Sołeckich,
Nr 3/2019   w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Radzanów pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
Nr 2/2019.doc   w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2019 rok. doc 1.pdf , doc 2.pdf , zał.nr 3.pdf
Nr 1A / 2019   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30.08.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Nr 1/2019  w sprawie zmiany załącznika do „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie”.  
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-28 12:59:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-18 11:42:23
  • Liczba odsłon: 785
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124058]

przewiń do góry