Radzanów, dn. 26.04.2017 r.

 

RŻL.6220.2.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U.z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr RŻL.6220.2.2016 z dnia 27.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ew. 385 w miejscowości Rogolin, Gm. Radzanów” dla inwestora: P.P.H.U.B. ”FORMAT” Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów, sprostowanie dotyczyć będzie zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ewid. 385 położonej w miejscowości Rogolin, gmina Radzanów, powiat białobrzeski” na nazwę „ Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów, budowa wiaty magazynowej i betonowego pojemnika magazynowego oraz infrastruktury technicznej na działce o nr Ew. 385 w miejscowości Rogolin, Gm Radzanów.” Powyższa omyłka spowodowana była zastosowaniem przez inwestora błędnej nazwy we wniosku.

 

1.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora -  P.P.H.U.B. ”FORMAT” Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów

2.  zawiadamiam o:

   - możliwości zapoznania się z wnioskiem  oraz pozostałą dokumentacją sprawy,

   - możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie

     planowanego przedsięwzięcia,

  - dane w powyższej sprawie umieszczono w BIP Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu.

  - z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można zapoznać się  w Urzędzie Gminy

     Radzanów w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od daty podania do

     publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 10 KPA przysługuje stronom branie czynnego udziału w postępowaniu, po tym terminie zostanie wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki i zmianie nazwy przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-11 11:59:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 11:59:05
  • Liczba odsłon: 495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124106]

przewiń do góry