ZARZĄDZENIE  NR 16/2016

Wójta Gminy Radzanów

   z dnia  15 kwietnia 2016 r.


w   sprawie   ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  Gminy Radzanów  w  2016  roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Radzanów Nr  X/54/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku i uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy  Radzanów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2016 rok
zarządzam, co następuje:
1 §
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§  2
Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 r. Nr 6, poz. 25).

§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński
                                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2016 
                                                                         Wójta Gminy Radzanów  z dnia 15 kwietnia 2016 r.

                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Wójt Gminy Radzanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania –  Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy  uwzględnieniu  zasad  określonych      w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.
4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy       z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do   Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25)  należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia  10 maja 2016 r.  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Radzanowie  pokój nr 17, godz. 8.00
2. Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwego rejestru ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia.
3.  Na   kopercie   należy   umieścić   następujące   informacje:   pełną   nazwę   wnioskodawcy  i  jego  adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarcia ofert”.  
4.  Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.       

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 10 maja 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.
2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.
3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
1) Terminowość złożenia oferty.
2) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.
3) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
4) Oferent jest organizacją pozarządową, której  celem  statutowym  jest  prowadzenie  działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.
5) Oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji  zadania.
6) Oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
7) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie  i przy  zaplanowanych kosztach.

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W  2015  roku  Gmina  Radzanów  przekazała na realizację zadań  publicznych organizacjom   
pozarządowym  oraz  podmiotom, o  których  mowa  w  art. 3  ww.  ustawy  kwotę  7.000,00    
złotych.

Szczegółowe   informacje   na   temat   konkursu   można   uzyskać   pod   numerem   telefonu
(48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

     Ogłoszenie  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej:  ugradzanow.bip.org.pl,
na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.


Załączniki:
Nr 1 - wzór oferty
Nr 2 - wzór umowy
Nr 3- wzór sprawozdania
                                                               
                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
skład komisji konkursowej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-19 07:43:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-19 07:43:34
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123387]

przewiń do góry