Radzanów. dn. 04.03.2013 r.

 

BRG.6220.1.13

 

 

                                          O B W I E S Z CZ E N I E

                       o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Wójt Gminy Radzanów ,działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79ust.1ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.), zawiadamia, że w dniu 30.01.2013 r. wpłynął wniosek Pana Krawczyk Kamil P.P.H.U.B. „FORMAT” Rogolin 30, 26-807 Radzanów o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu napraw samochodów zlokalizowanego na działce nr ewid. 385 w miejscowości  Rogolin gm. Radzanów”

Mając na uwadze, że  planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2  ustawy „Uooś" oraz w § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), odstąpiono od  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      Organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Radzanów, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oaz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach .

      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, oraz stosownymi opiniami i uzgodnieniami ,w Urzędzie Gminy w Radzanowie

pokój nr 7 w godz.830 do 1530.

Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa ,które mogą być wnoszone w formie pisemnej i ustnej

 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia   06.03.2013r

do dnia 28.03.2013r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Radzanów  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca                                                                                      

2. Strony postępowania wg wykazu            

3. a/a.                                                                                   

 

 

Informacje opublikowane poprzez:

  • Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radzanów
  • Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanów

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 07:56:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 10:15:17
  • Liczba odsłon: 13115
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123410]

przewiń do góry