• Zarzadzenie Nr 60/2016 w sprawie  w sprawie  sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę   pobier
 • Zarzadzenie Nr 59/2016w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Radzanów pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych w budynkach komunalnych i stawek dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Radzanów  pobierz.rtf
 • Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie zmiany zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  57.2016.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 56a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf  .
 • Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016  pobierz.doc  , doc 1.pdf  ,   doc 2.pdf
 • Zarządzenie 55a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016  pobierz.doc  , doc1.pdf
 • Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie zmiany załącznika do "Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie" pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 53/2016  w sprawie "Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie". pobierz.doc  , zał. nr 1.docx  , zał.nr 6.docx
 • Zarządzenie Nr 52/2016  w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. pobierz.doc  , uchwała.doc  , uzasadnienie.doc  , dochody.pdf  , wydatki.pdf  , wydatki inwestycyjne.xls  , zał nr 1.docx  , materiały informacyjne.xlsx  , Uchwała WPF.pdf .
 • Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania Rzeczoznawców  pobierz.doc
 • Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 48a/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc    doc 1.pdf  , doc 2.pdf  
 • Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie  zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 43a/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 42a/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu na rok 2016 pobierz.doc , doc 1.pdf  , doc 2.pdf  ,
 • Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Radzanów i jej jednostkach budżetowych  pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 39a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc , doc 3.pdf , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 37/2016  w sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finnsowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku pobierz.pdf ,załaczniki: dochody.pdf , wydatki.pdf , wydatki na zadania inwestycyjne.pdf , dochody z dotacji na zadania zlecone.pdf , wydatki z dotacji na zadania zlecone.pdf , dochody z dotacji na zadania własne.pdf , wydatki z dotacji na zadania własne.pdf , dochody z dotacji na zadania powierzone.pdf , wydatki z dotacji na zadania powierzone.pdf , udzielone dotacje.pdf , udzielone dotacje z poza.pdf , przychody i rozchody.pdf , informacja o kształtowaniu się WPF.pdf , objaśnienia WPF.pdf , WPF.pdf , WPF przedsięwzięcia.pdf , informacja GBP.pdf , informacja i analiza SP ZOZ.pdf
 • Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf  .
 • Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia  obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "PILICA 2016". pobierz.doc
 • Zarzadzenie Nr 34/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 33a/2016 w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc , doc 1 .pdf  , doc 2.pdf  ,
 • Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie uruchomienia w ograniczonym zakresie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Radzanów pobierz.docx
 • Zarzadzenie Nr 31/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na rok 2016  pobierz.doc  , doc 1 .pdf
 • Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej  pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 28a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego pobierz.rtf ,
 • Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych  j.s.t odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów zwiąnych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 1.
 • Zarządzenie Nr 26/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Radzanów pobierz.rtf
 • Zarządzenie Nr 25a/2016 w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu daministracji rzadowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finsnsowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań. pobierz.doc , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Radzanowie za 2015 rok pobierz.2016  , bilans.pdf  , rachunek.pdf , sprawozdanie.pdf  , zestawienie.pdf
 • Zarządzenie  Nr 22/2016  w sprawie przekazania  sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2015 rok , pobierz.doc  , bilans jedn.budz..pdf  , bilans z wyk..pdf  , rachunek....pdf  , zestawienie....pdf  .
 • Zarządzenie Nr 21a/2016 w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych  zadań doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na  rok 2016 pobierz.doc  , doc 1 .pdf  , doc 2.pdf  
 • Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 19a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finasowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań  pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf
 • Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 18a/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych  z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 3.pdf  , doc 4.pdf  
 • Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 pobierz.doc , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzeni Nr 17/2016 w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji  rzadowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrebnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Radzanów w 2016 roku pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 15/2016  w sprawie  zmian w planie dochodów  i wydatków budzetu na rok 2016 pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Zarzadzenie Nr 14/2016  w sprawie powołania komisji przetargowej pobierz.docx
 • Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami oraz wiekość dochodów związanych z realizacją tych zadań pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-25 10:53:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-08 13:12:44
 • Liczba odsłon: 994
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123467]

przewiń do góry