Radzanów, dnia 23  lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZANÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi miejscowości Młodynie Dolne” wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko

           Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                              i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),  oraz art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Radzanów Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne, w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały,
zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi miejscowości Młodynie Dolne” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący część wsi Młodynie Dolne, gmina Radzanów w granicach zgodnych z załącznikiem graficznym do planu.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, 26-807 Radzanów, Radzanów 92a, w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.
          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r.  w siedzibie  Urzędu Gminy w Radzanowie o godz. 10.00  w sali nr 12 (sala konferencyjna).  
           Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi miejscowości Młodynie Dolne” oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.
          Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 162) na adres email: biuro@radzanow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radzanów.
Wójt Gminy Radzanów
                                                               
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-23 10:20:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 10:23:24
  • Liczba odsłon: 490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123455]

przewiń do góry