Organami gminy są:

1) RADA GMINY,

2) WÓJT GMINY

1) 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

-   uchwalanie statutu gminy,

- ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

-  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

-  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiebiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majatek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzialanych przez Wójta w roku budżetowym,

- określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

- podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,

- podejmowanie uchwał w sprawach współracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

- nadawania honorowego obywatelstwa gminy,

- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy

2) ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA,

I. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2. określanie sposobu wykonywania uchwał,

3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

4. wykonywanie budżetu,

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

II.  Do zakresu zadań Wójta należy również:

1/kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz

2/ podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności,

3/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4/ zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5/ okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6/ koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7/ rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9/ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

11/ podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

12/ realizowanie zadań i obowiązków należących do Szefa Obrony Cywilnej,

13/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-03 12:24:21
  • Liczba odsłon: 1422
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123464]

przewiń do góry