W związku z ogłoszeniem w dniu 27 marca br. otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego:

1.Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych jako profilaktyka antyalkoholowa
 

Wójt Gminy Radzanów

prosi organizacje pozarządowe o wskazanie osób do składu komisji konkursowej zgodnie z  art. 15 ust. 2d ustawy z  dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w terminie do 18 kwietnia 2017 r.

 

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

 


ZARZĄDZENIE  NR 13 /2017

Wójta Gminy Radzanów

   z dnia  27 marca 2017 r.

 

w   sprawie:    ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  Gminy 

                      Radzanów  w  2017  roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016 r.446 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Radzanów Nr  IX/47/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. i uchwały Nr VIII/37/2016   Rady Gminy  Radzanów   z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2017 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2016, poz. 1300).

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                               Sławomir Kruśliński

  

                                                                                      Załącznik Nr 1

                          do Zarządzenia Nr 13/2017

                                                                         Wójta Gminy Radzanów 

z dnia 27 marca 2017 r.

 

                                                                                                      

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.

 

Rodzaj zadania –   Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:

1 . Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci  i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

 

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 jako profilaktyka antyalkoholowa.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r . wynosi 5.000,00  (pięć tysięcy) złotych .

            Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy  uwzględnieniu  zasad  określonych      w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  o dotację.

4. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów

5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy       z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r. 

 

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do   Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego  (Dz. U. 2016 , poz. 1300)   należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia   19 kwietnia 2017 r .  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Radzanowie  pokój  nr 17, do godz. 8.00

2. Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwego rejestru zgodny z aktualnym stanem faktycznym                        i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

3.  Na   kopercie   należy   umieścić   następujące   informacje:   pełną   nazwę   wnioskodawcy  i  jego  adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarcia ofert”. 

            4.  Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą                   elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

             Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.         

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

           2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  1) Terminowość złożenia oferty.

2) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4) Oferent jest organizacją pozarządową, której  celem  statutowym  jest  prowadzenie  działalności  

    w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

5) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
       a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
       b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
       c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie  i przy  zaplanowanych  

        kosztach. 

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W  2016  roku  Gmina  Radzanów  przekazała na realizację zadań  publicznych organizacjom  

pozarządowym  oraz  podmiotom, o  których  mowa  w  art. 3  ww.  ustawy  kwotę  5.000,00   

złotych.

Szczegółowe   informacje   na   temat   konkursu   można   uzyskać   pod   numerem   telefonu

(48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

 

     Ogłoszenie  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej: www.ugradzanow.bip.org.pl

na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

 

Załączniki:

Nr 1 - wzór oferty  pobierz 2017.docx  

Nr 2 - wzór umowy  pobierz 2017.doc

Nr 3-  wzór sprawozdania  pobierz 2017.docx

                                                               

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                     Sławomir Kruśliński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 12:18:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 14:15:11
  • Liczba odsłon: 456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124104]

przewiń do góry