OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Radzanów przedkłada do konsultacji mieszkańców gminy i  organizacji  pozarządowych projektRocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia na adres Urzędu Gminy w Radzanowie w wersji papierowej lub e-mailem, bądź osobiście w siedzibie Urzędu (pokój nr 7), codziennie w godzinach pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Projekt---

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADZANÓW

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Podstawą Programu Współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanego dalej „Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2.       Program współpracy Gminy Radzanów z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi jest programem rocznym i będzie realizowany od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Cele programu

§ 2

Celem głównym współpracy Gminy Radzanów z organizacjami jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie Radzanów.
 2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej.
 3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
 4. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
 5. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem poza-rządowym  a administracją publiczną.

 

Zakres i zasady współpracy

§ 3

 1. Obszar współpracy Gminy Radzanów z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817).
 2. Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
  1. Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej                          z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
  2. Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
  3. Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
  4. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
  5. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.

 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 4

 1. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowywany  jest na stanowisku merytorycznym w Urzędzie Gminy.
 2. Konstrukcja Programu oparta jest o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
 3. W procesie tworzenia Programu uwzględnia się wnioski i postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, a także założenia programowe, zadaniowe i finansowe  jednostek merytorycznych w gminie.

 

§ 5

Gmina może udzielać podmiotom pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych jednostek organizacyjnych, obiektów sportowych i placówek oświatowych podległych gminie.

 

Formy współpracy

 

§ 6

Współpraca Gminy Radzanów z podmiotami Programu realizowana będzie w formie:

1.      zlecania organizacjom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2.      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                                i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu;

3.      pomocy organizacyjnej przy realizacji zadań.

 

Sposób realizacji Programu

 

§ 7

Zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa § 6 ust. 1 może mieć formę:

1.    powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2.    wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

3.    udzielania stałego wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

4.     promowania działalności sektora pozarządowego.

 

§ 8

 

Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 może nastąpić również poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 9

1.      Zlecanie zadań, o których mowa w § 7 następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.      Konkursy dotyczące zadań określonych w § 3 ogłasza Wójt Gminy Radzanów.

3.      Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość przyznanej dotacji określa Wójt Gminy Radzanów.

4.      Wójt ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do przyjmowania składanych ofert.

5.      Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego ofertę.

6.      Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, następuje zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  w  otwartych  konkursach  ofert

 

§ 10

 

1.      W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 3 pkt. 1, powołuje się Komisję, składającą się z przedstawicieli Urzędu Gminy w Radzanowie, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli organizacji wskazanych przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

2.      Skład komisji określa Wójt Gminy Radzanów.

 

Sposób oceny realizacji Programu

§ 11

 1. Oceny realizacji programu dokonuje Wójt Gminy Radzanów na podstawie sprawozdań składanych przez organizacje z wykonywanych przez nie zadań objętych umowami na udzielenie dotacji.
 2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
  1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
  2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
  3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
  4. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;
  5. beneficjenci zrealizowanych zadań;
  6. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
  7. liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje;
  8. bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu współpracy zajmuje się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu;
  9. organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Gminy Radzanów, jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Gminy z organizacjami;
  10. zgodnie z art.5a ustawy, w terminie do dnia 31 maja 2018 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Radzanów sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radzanów.

 

Priorytetowe zadania publiczne

§ 12

Obszar działań do realizacji w roku 2018

Lp.

Zadanie

1.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a.     rozwój i promocja kultury;

b.   podtrzymywanie tradycji narodowej;

c.    upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

d.   promocja działań twórczych na rzecz lokalnej społeczności;

e.    upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie poprzez formy edukacyjno-wychowawcze, organizację imprez okolicznościowych;

f.    integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych.

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a.    upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy;

b.   organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym                      i ponadgminnym;

c.    wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy;

3.

Turystyki i krajoznawstwa

a.    wspieranie popularyzacji turystyki propagującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców.

 

4.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

a.       edukacja w zakresie ochrony środowiska poprzez różne formy edukacyjno-wychowawcze;

b.      współorganizowanie konkursów z różnych dziedzin nauki;

5.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a.       wsparcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków poprzez organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży; 

b.      profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;

c.    organizacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci                   i młodzieży;

d.   prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich.

6.

Promocja i organizacja wolontariatu:

a.    wspieranie działań promujących wolontariat

7.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

a.       integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy poprzez spotkania               i wymianę doświadczeń;

b.      wsparcie techniczne, szkoleniowe i informacyjne dla organizacji pozarządowych;

c.    użyczanie lokali i placów na realizację zadań statutowych organizacji;

d.      popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych Gminy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 13

 1. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi została zaplanowana w budżecie gminy na rok 2018 w kwocie  ……………………………..

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają przepisy: ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.
 2. Każdorazowa zmiana w Programie wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy Radzanów.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-02 08:37:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 08:37:36
 • Liczba odsłon: 462
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123421]

przewiń do góry