PLAKAT  AOON 2022.docx

 PLAKAT_OW2022.docx

  •   5 kwietnia 2022 roku. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr OW2022-WBR/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i całodobowego w Gminie Radzanów w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.

         Wpłynęła w terminie: 1 oferta od Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie na kwotę 413 854,00 zł

         Komisja Konkursowa sprawdziła ofertę i ustaliła, iż oferta spełnia kryterium określone w  konkursie

 

  • W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie 5 kwietnia 2022 roku. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr OW2022-WBR/01 na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i całodobowego w Gminie Radzanów w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.

          Wpłynęła w terminie: 1 oferta.

           Komisja Konkursowa sprawdziła ofertę i ustaliła, iż oferta spełnia kryterium określone w  konkursie.

 

KONKURS  OW 2022.docx

ZARZĄDZENIE Nr 15/2022
Wójta  Gminy  Radzanów
z 11 marca 2022r

w  sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2022  roku.

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 tj. ze zm.) ustawa  z dnia  8 marca 1990  r.  art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057. t.j. ze zm.) oraz uchwały nr XI/42/2021 z 21 grudnia 2021 roku Rady Gminy  Radzanów w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

 § 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2022 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057ze zm.)

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy  

                                                                                                              Sławomir Kruśliński

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-14 13:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-06 15:34:47
  • Liczba odsłon: 165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123330]

przewiń do góry