Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy  Radzanów w 2021 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Radzanów

Konkurs  ogłoszony  został  15 marca 2021r. Zgodnie  z  ogłoszeniem w  terminie  wyznaczonym  na  składanie  ofert, tj. do  dnia 12 kwietnia 2021 r. do Urzędu  Gminy wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa sprawdziła ofertę i ustaliła, iż oferta spełnia kryterium określone w  konkursie. Na tej podstawie Wójt Gminy Radzanów przyznał  dotację  w  następującej wysokości:

Lp

Nazwa organizacji /osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana

kwota zł

1.

Fundacja Koalicja Dla Młodych

Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze lokalnym poprzez:

- organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz  działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy

- organizację czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży;

 Działamy lokalnie i profilaktycznie

5.000,00

Radzanów, 21.04.2021 r. 

                               Wójt Gminy

                      Sławomir Kruśliński

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021
Wójta  Gminy  Radzanów
z dnia 15 marca 2021 r.
 

w  sprawie:   ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy    Radzanów  w  2021 roku.

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r.poz.713 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z  późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII /46/2020 Rady Gminy  Radzanów z dnia 18 grudnia  2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

 § 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy  Radzanów w 2021 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Radzanów.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 2a do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                     Sławomir Kruśliński

 

      WÓJT GMINY RADZANÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadań

Konkurs obejmuje przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze lokalnym poprzez:

- organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz  działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy

- organizację czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży;

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zakłada się w roku 2021 m.in.: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a. wsparcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków poprzez organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz  działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy;

b. profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;

c. organizacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży; integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez sportowych oraz rozrywkowych;

d. prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich, upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie oraz podtrzymywanie tradycji narodowej wśród mieszkańców gminy

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację w/w zadań przewidziano kwotę  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - dotacja, co stanowi max. 80% wartości zadania,

oraz

- wkład własny oferenta, co stanowi min.  20% wartości zadania

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.

2. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

4. Warunki zawarcia umowy:

- w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent zobowiązany będzie złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram, kosztorys,

-złożenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem oferty.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

  1. Zadania powinny zostać zrealizowane w całości, w terminie od dni podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.
  2. Oferta złożona przez potencjalnego operatora musi zawierać propozycję zasad i warunków przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania, oceny i rozliczania realizowanych przez nich projektów.
  3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia podpisania umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania. W ramach dotacji ze środków  Gminy Radzanów nie mogą być finansowane wydatki poniesione na:

- płatności wynikające ze strat i długów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

- budowę i zakup budynków lub lokali, remont zajmowanych lokali oraz zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- działalność polityczną i religijną,

- nagrody i premie pracowników,

- nagrody finansowe w zawodach i imprezach sportowych,

- składki członkowskie

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- pokrycie kosztów biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

- wydatki związane z dotowaniem przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy Radzanów.

- zadania inne niż określone w umowie.

4. Realizatorami projektów mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych, zgodnie z niniejszym konkursem.

5. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się wkład własny finansowy i niefinansowy.

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, o nie więcej niż 10%.

V. Termin składania ofert:  

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów, pok. Nr 17 lub listownie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert 2021 – zadanie z zakresu działań profilaktycznych”

Wymagane dokumenty

Oferta złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2a do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

- dokument potwierdzający rejestrację podmiotu we właściwym dla niej rejestrze, ewidencji (za wyjątkiem KRS)

- obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby je reprezentujące (w przypadku kopii-poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione)

- w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby inne niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS, innym rejestrze lub ewidencji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na obowiązującym formularzu ( załącznik Nr 1 do ogłoszenia)

2) podpisaną  przez osoby uprawnione

3) posiadającą wymagane załączniki (wymienione we wzorze oferty).

3. Wszystkie wymagane załączniki do oferty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

4. Oferty dotyczące projektów, wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy  (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują bierze udział w konkursie).

Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.

3. W przypadku złożenia oferty nie zawierającej wymaganych danych lub załączników, podmiot, który ją złożył wezwany zostanie do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty. Po zatwierdzeniu przez Wójta wybór ofert jest ostateczny.

5. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków;                                     

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypad-ku  organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i  podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

7.   Rozpatrzenie ofert w konkursie na rok 2021 nastąpi   do dnia  30 kwietnia 2021 r.   

VII. Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji zadania

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi sprawozdania z wykonania umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, na jaki została zawarta.

2. Rozliczenie następuje poprzez przedłożenie w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie sprawozdania merytoryczno - finansowego wraz z  zestawieniem wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego oraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. 

3. W przypadku stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację pozarządową przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie i harmonogramie, organizacja pozarządowa ma obowiązek zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.

4.  W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania określonego w umowie, nie wykorzystanie części przekazanych zaliczkowo środków podlega zwrotowi razem z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków. Dokument potwierdzający wpłatę na konto wskazane przez Gminę niewykorzystanych środków należy przedłożyć wraz z rozliczeniem zrealizowanej części zadania.

5. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja pozarządowa jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta Gminy.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.

2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać telefonicznie - tel. 48 613 63 62 wew. 21, e-mail gmina@radzanow.pl

3. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow. bip.org pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

  

                                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                                                                     Sławomir Kruśliński  

Radzanów, dnia 15 marca 2021 r.

WZÓR oferty 2021 r..docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-19 07:55:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 08:24:10
  • Liczba odsłon: 407
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124151]

przewiń do góry