OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Radzanów

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostek:

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów;

II. Określenie stanowiska

Stanowisko: księgowy

III. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie ;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada nieposzlakowaną opinię;
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. Posiada wykształcenie średnie preferowane kierunki z zakresu, ekonomii, finansów lub rachunkowości.
 8. w procedurze naboru preferowane będą: doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową

IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym

 1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej;

2. znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji środków trwałych;

3. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

4. znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych w tym, programu FIKS;

5.umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;

6.umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań; 

7. komunikatywność; 

8. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;

9. umiejętność planowania i organizacji pracy;

10. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;

11. posiadanie cech osobowości tj.: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność. 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

 1. Kompletowanie i wpinanie do teczek dokumentów księgowych odrębnie do każdego rachunku bankowego.
 2. Opracowywanie w/w dokumentów do wypłaty wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.
 3. Terminowa realizacja faktur i rachunków.
 4. Sprawdzanie raportów kasowych w momencie otrzymania raportu.
 5. Dekretowanie bieżące dokumentów księgowych analitycznie i syntetycznie jednostki i budżetu.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych .
 7. Naliczanie roczne umorzeń i amortyzacji.
 8. Rozliczanie bieżące zakupów ewidencjonowanych na kontach 310 i 330.
 9. Rozliczanie pobranych zaliczek i czuwanie nad terminowym jej rozliczeniu.
 10. Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 11. Terminowe dokonywanie spłat rat i należnych odsetek od kredytów i pożyczek.
 12. Terminowe dokonywanie przelewów dochodów Skarbu Państwa.
 13. Sporządzanie sprawozdania z dochodów Skarbu Państwa – Rb 27ZZ.
 14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz uzgadnianie ich z syntetyką.
 15. Naliczanie i wystawianie polecenia księgowania do zaangażowania wydatków.
 16. Zastępstwo na stanowisku ds. sporządzania list płac i rozliczeń ubezpieczeniowych i skarbowych podczas nieobecności pracownika.
 17. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

VI.Warunki pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 2. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów, praca w godzinach 7.30-15.30
 3. Rodzaj umowy – z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zmianami).
 4. Planowany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2022 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie w styczniu 2022 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%

      VII. Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 2. Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
 3. Podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie.( zgodnie z załączonym wzorem)
 4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( wyłącznie wymagane na w/w stanowisku pracy )
 6. Kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku pracy.
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

        List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowy" w terminie do dnia  28 lutego 2022 r. do godz.9.00 w Urzędzie  Gminy w Radzanowie,  26-807 Radzanów, Radzanów 92A I piętro, pokój  17 (sekretariat) decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrzone.
 3. W przypadku dokumentów  nadesłanych pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

IX. Dodatkowe informacje:

 1. Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 2. Nabór przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,  a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
 4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugradzanow.bip.org.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie

X .Informacja nt. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Radzanowie nr 92 A, 26-807 Radzanów
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@radzanow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Urząd Gminy w Radzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Radzanów 14.02.2022 r.

Załączniki:

regulamin naboru na stanowisko  pobierz.doc

kwestionariusz załącznik nr 2 do Regulaminu pobierz.doc

oświadczenie Załącznik nr 3 do Regulaminu pobierz.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-14 12:56:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-16 14:33:39
 • Liczba odsłon: 351
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124093]

przewiń do góry