Radzanów, 20.05.2015r.

RŻL.6220.2.2015

 

                                              O B W I E S Z CZ E N I E

                       o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

          Wójt Gminy Radzanów, działając na podstawie art. 33 ust.1,
w związku  z art.79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j. t.) zawiadamia  się, że w dniu 04.05.2015. został złożony wniosek  z w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającej na, wykonaniu systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw na powierzchni 2,70 ha na działkach o nr ewid. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, Gm. Radzanów.”

 Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust.1 pkt 88 lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ) przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

            Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Radzanów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie
po uzyskaniu uzgodnienia oraz zasięgnięciu opinii.

  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji
w godzinach 8.30 – 15.30 w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 7. 

   Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Radzanów.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-20 14:35:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-20 14:42:12
  • Liczba odsłon: 474
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124137]

przewiń do góry