Nr 66/2022 w sprawie powołania komisji.

Nr 65/2022 w sprawie powołania komisji.

Nr 64/2022   w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. załącznik .xlsx

Nr 63/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.załącznik.xlsx

Nr 62/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab_nr_1.pdf , tab_nr_2 pdf,tab_nr_4pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 61/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 60/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032 tab_nr_1.pdf

Nr 59/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 zał.  tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 58/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy./zał_nr_1.xlsx
 

Nr_57/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zał._nr_1.xlsx

Nr 56/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr_55/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy zał._nr_1_.xlsx

Nr 54.2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla          
 wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zał._nr_1.xlsx

Nr 53.2022 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tabela.pdf

Nr 52/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej .

Nr 51/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku rachunku zal. nr_1.xlsx

Nr 50/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 30/2022 Wójta Gminy zał. nr 1.xlsx

Nr 49/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 48/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab. nr 5.pdf ,tab. nr 2.pdf

Nr 46/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla  wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zal._nr 1xlsx

Nr 45/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr   59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy. zal._nr_1.xlsx

Nr 44/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 nr_1 .pdf nr_2_.pdf

Nr 43/2022  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022.tab._nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf

Nr 42/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 29 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla   wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zal._nr_1.xlsx

Nr_41/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zał._nr_1.xlsx

Nr 40/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf

Nr 39/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 38/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2022 r w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów.zał. nr 1.xlsx

Nr 37/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf ,tabela_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 36/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia  26 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla   wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.załącznik.xlsx

Nr 35/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022   tab nr 1.pdf tab nr 2.pdf ,tab nr 4.pdf ,tab nr 5.pdf,

Nr 34/2022 w sprawie przymusowego doprowadzenia w celu dopełnienia obowiązku z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Nr 33/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.załącznik.xlsx

Nr 32/2022 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2021 rok. załączniki .pdf

Nr 31/2022  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie sprawozdanie.pdf

Nr 30/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 0300 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zał..xlsx

Nr 29/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022./tab.1pdf ,tab.2.pdf

Nr 28/2022 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia  położonej   Młodyniach Górnych  gmina Radzanów.

Nr 27/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 26/2022   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla    wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  obywatelom Ukrainy załącznik.xlsx

Nr 25/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30.12.2021 r  w sprawie planu finansowego dla rachunku z nagrody z konkursu „Rosnąca  Odporność”.zal._nr_1.xlsx

Nr 24/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022/tabela1.pdf ,tabela 2.pdf,tabela 5.pdf

Nr 23/2022  w sprawie  w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów.załącznik.xlsx

Nr 22/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. załącznik.xlsx

Nr 21/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz powołania zespołu do spraw weryfikacji zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nr 20/2022 przedstawienia za 2021 rok sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.sprawozdanie z wykonania_budżetu za 2021.doc, mienie.dochody i_wydatki_z_dotacji_na_zadania_powierzone.,dochody i_wydatki_z_dotacji_na_zadania_własne.,dochody_i_wydatki_związane_z_covid-,dochody_z_zakresu_administracji_rządowej_2021.xls,informacja_dodatkowa_środki_wyodrebnione_z_innych_ustaw.xlsx,

plan_finansowy_covid_.xlsx,przychody_i_rozchody_za__2021.xlsx, zmiany_planu_z_ue_w_2021.xlsx, udzielone_dotacje_na_2021.xlsx, stopień_zaawansowania_prog._wieloletnich_w_2021.xlsx

Nr 19/ 2022 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań   publicznych  Gminy  Radzanów  w  2022  roku

Nr 17/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022   załączniki.pdf

Nr 16/2022 w sprawie  zmiany „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie”.

Nr 15/2022 w  sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2022  roku.

Nr 14/2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierownika jednostki budżetowej  gminy Radzanów.

Nr 13/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań.zał. nr 3 doc

Nr 12/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 11/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Radzanów na 2022 rok doc 1pdf

Nr 10/2022   w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika proporcji   sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania  naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy  w Radzanowie i jej jednostkach budżetowych za 2021r. i  w 2022r. zał 1 i 2, zał. nr_3a-3e ,zał nr_4a-4e ,zał 5.

Nr 9,2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Radzanowie i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ,,Bezpieczne Stanowisko Komputerowe” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE”

Nr 8/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 7/2022 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022 doc1.pdf

Nr 6/2022 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oceny stanu zniszczenia dróg gminnych w związku z budową gazociągu Gustorzyn-Wronów.

Nr 5/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat nieruchomości  będącej własnością Gminy Radzanów   w drodze bezprzetargowej.załącznik.docx

Nr 4/2022 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2022  roku 

Nr 3a/2022 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów

Nr 3/2022 powołania komisji przetargowej.

Nr 2/2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2022 rok/dochody.pdf wydatki.pdf,dotacje.doc,załącznik nr 3 .pdf,

Nr 1a/2022 w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminu  składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do I klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Nr 1/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2022.doc 1.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-25 12:38:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-10 13:47:18
  • Liczba odsłon: 336
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124070]

przewiń do góry