OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych

 

 i funduszu alimentacyjnego

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie, 26-807 Radzanów

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia).

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:

  1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

  2) ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,

  3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,

  4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,

  5) ustawy o ochronie danych osobowych,

  6) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  7) ustawy o samorządzie gminnym,

  8) ustawy o pracownikach samorządowych.

  7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

     8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  9. Oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty kandydata nie będzie on pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby  mu wykonywanie obowiązków o wymiarze jednego etatu.

  II. Wymagania dodatkowe

 

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

 2. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 3. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Łatwość przekazywania informacji.

 5. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

 6. Odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 7. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

    III. Zakres podstawowych czynności

 

 1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.

 2. Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do:

  1. świadczeń rodzinnych,

  2. świadczeń wychowawczych,

  3. funduszu alimentacyjnego.

 3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

 4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 6. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.

 7. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,  w tym także w wersji elektronicznej.

 8. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

 9. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.

 10.  Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, komornikami, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.

 11. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

 12. Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.

 13. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 14. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

 15. Wykonywanie innych czynności wynikających  z zakresu zleconych zadań.

  IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 

 1. Pełny etat.

 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zwiera się na czas określony nie dłuższy niż  6 miesięcy.

 3. Praca administracyjno-biurowa.

 4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax).

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

  VI. Wymagane dokumenty

 

 1. CV.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa, zaświadczenia).

 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 7. Oświadczenie:

 

 • o niekaralności,

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2135 ze zm.),

 • że w przypadku wyboru oferty kandydata nie będzie on pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków o wymiarze jednego etatu.

 

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

 2. W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.

  VII. Miejsce i termin składania dokumentów

  Wymagane dokumenty, uporządkowane w sposób chronologiczny należy składać   osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie 92A , (pokój nr 4), lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”

  w terminie do 17 marca 2016r., do godz. 15.00  ( decyduje data wpływu do Ośrodka).

  Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

  VIII. Rekrutacja

 1. Rekrutacja na ww. stanowisko będzie przebiegać w dwóch etapach.

 2. Etap I nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. i obejmuje weryfikację przez dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych i dopuszczenia do drugiego etapu.

 3. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy, jak również tablicy ogłoszeń siedziby Ośrodka.

 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru jak i nie przejdą II etapu będą zniszczone.

 6. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy Ośrodkapod numerem telefonu 48 613 63 62 w. 27

           Radzanów, 2 marca 2016 r.

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie

                                            Katarzyna Reczko

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osobowy

miejsce

na fotografię

1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................

a) nazwisko rodowe.........................................................................................................

b) imiona rodziców........................................................ ............................................

c) nazwisko rodowe matki .................................................................................................

 

 

2. Data i miejsce urodzenia

3. Obywatelstwo

4. Numer ewidencyjny (PESEL)

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)*

6. Miejsce zameldowania...................................................................................................................................................

(dokładny adres)

....................................................................................................................................................................................... (adres do korespondencji) (telefon) (e-mail)

7. Wykształcenie ..............................................................................................................................................................

- nazwa szkoły i rok ukończenia ....................................................................................................................................

Zawód

Specjalność

Stopień

Tytuł zawodowy - naukowy

8. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

kursy

studia podyplomowe

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych)

okres

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

od

do

           

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-14 14:59:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-16 13:06:21
 • Liczba odsłon: 1644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123312]

przewiń do góry