Radzanów, dnia 12 październik 2020 r.                                                                                     

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

BRG.271.b.2.2020

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia

 

Gmina Radzanów z siedzibą 26-807 Radzanów 92A

Nr tel. (048) 613 62 63 w.26, fax. (048) 613 62 63 w.26

         

                     Informuje, że z zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2020-09-30 na wykonanie inwestycji pn. .: „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie”, została zawarta umowa 2/2020 w dniu 12 października 2020 r. o wartości brutto136 284,00  PLN ( sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z Wykonawcą P.P.H.U.B. FORMAT Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów.

                     

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego            

                                                                                        Wójt Gminy Radzanów

Zamieszczono:

Strona internetowa; www.ugradzanow.bip.org.pl

Tablica ogłoszeń

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Radzanów

zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

BRG.271.b.2.2020

Radzanów, dn. 07 wrzesień 2020 r.

 

 

Protokół z zapytania ofertowego

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

Dot. zamówienia „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

 

1.

PHU FART Monika Sarnecka,                  ul. Na Stoku 16/2, 26-600 Radom

 

180 000,00 netto

216 000,00 brutto

2.

P.P.H.U.B. FORMAT Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów.

110 800,00 netto

136 284,00 brutto

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, której wartość wynosi: 136 284,00 brutto

P.P.H.U.B. FORMAT Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów.

 Genowefa Jaworska

podpis pracownika prowadzącego postępowanie

 

Zatwierdzam:

Sławomir Kruśliński

podpis Wójta Gminy

 

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A;

woj. Mazowieckie.

 

Zapytanie ofertowe

nr BRG.271.2.2020

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) nie podlega procedurą regulującym udzielenie zamówień publicznych.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie zamówienia pn.; „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie”              

  ………………………

  Zatwierdzam;

   Radzanów, dnia 29 wrzesień 2020 roku.                                    

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Radzanów, woj. mazowieckie

Adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A

26 – 807 Radzanów; woj. mazowieckie

NIP:  798 143 52 08;  REGON 671927792

tel. (48) 613 63 62 w. 26   fax. (48) 613 63 62 w. 28

e-mail: biuro@radzanow.pl, bip@radzanow.pl,

strona internetowa: http://ugradzanow.bip.org.pl/

Prowadzący sprawę (osoba do kontaktu): Genowefa Jaworska.

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie podlega procedurą regulującym udzielenie zamówień publicznych, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869.

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:       

45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Dodatkowe przedmioty:

45236200-2 – wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania  pn. „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie. ”.

Planowana inwestycja boiska sportowego zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 293/4 i 294/2, obręb Radzanów, gmina Radzanów. Boisko usytuowane jest przy drodze powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów. dojazd do obiektu istniejącą droga gminną gruntową.

2.1.Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

następujące prace budowlane:

- wytyczenie położenia obiektu, - profilowanie i zagęszczenie podłoża,- montaż sprzętu (wyposażenia boiska),- wykonanie ogrodzenia oraz piłko chwytów, - wykonanie dojścia do trybun z kostki betonowej

- uporządkowanie terenu.

Plan sytuacyjny obejmuje usytuowanie boiska wraz z jego wyposażeniem:

- bramkami 7,32x2,44 m z odciągami,

- ogrodzeniem za bramkowym tzw. piłko chwytem o wysokości 4,0 m na szerokości 42,0 m o długości łącznej 42,0x2=84,0 m,

wyposażenie towarzyszące niezbędne dla funkcjonowania boiska:

- ogrodzenie boiska panelowe systemowe o wysokości 2,0 m i łącznej długości 448,0 m z jedną bramą tzw. wejściem technicznym o szerokości 2,35 m umożliwiającym wjazd na teren boiska w celu konserwacji oraz dwiema furtkami, wejściami o szerokości 1,15 m.- wiaty dla zawodników rezerwowych, dwie sztuki ośmiomiejscowe ustawione po prawej stronie boiska,- trybuny dwurzędowe ( widownia ) ze 100 miejscami ustawione po stronie lewej boiska,- stojak na 10 rowerów ustawiony przed wejściem na boisko przed ogrodzeniem ( piłko chwytem),- dodatkowe bramki treningowe 5,0 x 2,0 m przenośne do ustawiania w poprzek boiska. Roboty ziemne to:- profilowanie i plantowanie terenu z dosianiem trawy boiskowej, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty ogrodzenia, piłko chwytów, stojaka na rowery, tulei pod bramki i wiaty stadionowe. Wyposażenie boiska. Zakup i montaż tulei i bramek, zakup bramek przenośnych, wykonanie piłko chwytów za bramkowych. Nawierzchnia boiska trawiasta naturalna. Wyposażenie towarzyszące. Zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych, stojaków na rowery i ogrodzenia boiska. Zakup i montaż koszy na odpadki stałe. Montaż wszystkich elementów wyposażenia musi odbywać się zgodnie z instrukcją wybranego producenta. Odwodnienie. Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchnię w pełni przepuszczalną dla wody.- wyposażenie jak dla boiska rekreacyjnego,- trawa naturalna siana.

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 obejmuje wykonanie wszelkich robót

budowlanych, których realizacja jest konieczna  dla kompleksowego wykonania  zadania w zakresie i standardzie wynikającym ze sztuki budowlanej oraz na warunkach wynikających z załączonego do zaproszenia projektu umowy.

4. W załączeniu przedmiar robót który jest dokumentem poglądowym.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści przedmiaru a wyliczeniem Wykonawcy przyjmuje się, że zadaniem wykonawcy jest wykonania robót, w najszerszym zakresie  jaki jest konieczny lub uzasadniony do wykonania dla osiągnięcia głównego celu zamówienia jakim jest przebudowa boiska gminnego w zakresie i standardzie  umożliwiającym jej prawidłową eksploatację w cenie podanej w ofercie.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie (zadanie) na okres 36 miesięcy.

UWAGA:

Oferta wykonawcy, który nie zaoferuje okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wg wymagań Zamawiającego - zostanie odrzucona.

§ 3a.

Podwykonawstwo .

 1. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 3. Powierzenie wykonania części zamówienia  wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą  w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia , zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami.                                                                                    
 4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych przy realizacji zamówienia (roboty budowlane). Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.                                                                                                                               
 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 6. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowiący załącznik do SIWZ - projekt umowy.

§ 4.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 5.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 6.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

a)  rozpoczęcie; - od podpisania umowy

b) zakończenie: 15 listopada 2020 r.

§ 7.

Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga warunków udziału w postepowaniu

§ 7a.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia warunków w postepowaniu.

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentu do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).

§ 8.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres mailowy lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

2. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszego zapytania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Osoby do kontaktu; Genowefa Jaworska tel. (048) 613 63 62 wew.26, fax (048) 613 63 62 wewn. 28.

§ 9.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 10.

Termin związania ofertą.

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 11.

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna z formularzem przekazanym w zaproszeniu oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis pod ofertą oraz na załącznikach do oferty nie powinien budzić wątpliwości, że pochodzi od osoby upoważnionej.

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

2. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

3. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty -  wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby.

4. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

5.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

6.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Radzanów – Urząd Gminy w Radzanowie, 26-807 Radzanów 92A.

b) będą posiadać oznaczenia:  „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie”.

– Nie  otwierać przed  05 październik 2020 roku, godz. 09.45".

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§ 12.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 05 październik 2020 roku do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego:

 Urząd Gminy w Radzanowie; 26-807 Radzanów,   pokój nr 18 tj. SEKRETARIAT

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 października 2020 roku o godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A,  pokój nr 12 tj. sala konferencyjna.

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- nazwy (firmy) i adresy wykonawców;

- ceny ofertowe;

- informacje o okresie udzielonej gwarancji ;

- zawarte w ofertach informacje dot. pozostałych elementów punktacji /jeśli dotyczy/

- informacje o terminie wykonania /wynika z zaproszenia/;

- informacje o warunkach płatności i terminie płatności /wynika z zapytania/.- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

§ 13.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona z najwyższą starannością wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

Wycenę należy opracować w oparciu o informacje zawarte w zaproszeniu, warunki zawarte w projekcie umowy, oraz  mając na uwadze zakres robót, niezbędnych dla należytego wykonania zamówienia dla należytego wykonania zamówienia.

 4.2.1. Wartość oferty winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których dotyczy zapytanie w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.2.2. W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zapytaniu, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

4.2.3. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

4.2.4 UWAGA!

Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do zapytania  przedmiar robót, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiar robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót.

Do zapytania ofertowego zostanie załączona również dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia.

§ 14.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 15.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 1. Cena oferty -  100 %  (max 100 pkt)

  2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:          

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że  zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

§ 16.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

§ 17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

§ 18.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy .

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

§18a.

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy jeżeli zmiany te będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania prac/robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego.

2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

1.) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie zaniechanie części robót/prac.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o uzgodnienie  pomiędzy stronami. Podstawę dla zaniechania robót/prac stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót/prac jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót/prac zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę, Zamawiającego, inspektora nadzoru.

2.) terminu wykonania zamówienia:

a) jeżeli wykonanie prac/robót zamiennych lub dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z Umowy,

b) jeżeli wykonie robót dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub przyczyn losowych (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),

d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z  sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy,

e) z przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, przedłużające się bez winy wykonawcy uzgodnienia z gestorami mediów (uzgodnienia w terminach standardowo ustalonych przez gestorów nie traktuje się jako przedłużonych),

3. Strony mogą wydłużyć termin wykonania zamówienia o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu ( pkt 2 ppkt. 2).

§ 19.

Załączniki do zapytania ofertowego.

1) Wzór oferty,

2) Projekt umowy,

3) Dokumentacja techniczna

4)  Przedmiar robót.

 

Załącznik  do zapytania ofertowego

...................................................................

/nazwa wykonawcy

...................................................................

 /dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

..................................../................................

/telefon/                                  /fax/

..................................................................

/adres e-mail/

REGON  .......................................NIP ...............................................

OFERTA  DLA  GMINY RADZANÓW

Urząd Gminy Radzanów

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie zamówienia o nazwie:  „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie” zgodnie z zapytaniem ofertowym, oraz robotami i pracami towarzyszącymi , a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości

 ..........................................................................złotych (słownie:……………………………………………………………………………………….), w tym kwota netto wynosi……………………………. złotych

(słownie: ………………………………………………………………………………………).

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym (§13). 

3. W/w zamówienie  zobowiązujemy się wykonać w terminie: 15 listopada 2020 r.

4. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ………….. miesięcy (oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje gwarancji jakości lub zaoferuje  gwarancję na okres krótszy niż minimalny wynikający z zapytania ofertowego zostanie odrzucona). Gwarancja jakości obowiązywać będzie od chwili odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady płynąć będzie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami). Do dokumentów tych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty.

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

9.  Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

10. Zostałem/Zostaliśmy poinformowani, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w przypadku niniejszego postępowania:

1)administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A.tel.(48) 613 63 62.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@radzanow.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ; 

5) dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Równocześnie Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  lub art. 14  RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu. *

 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie dot. pkt 10).

11 .Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

                                                               ............................................................................

                                                          /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

 

* niepotrzebne skreślić

  projekt

UMOWA  NR ……….

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

Gminą Radzanów; 26 – 807 Radzanów; woj. mazowieckie

NIP:  798 143 52 08   REGON: 670223936

reprezentowaną przez :

Wójta Gminy – Sławomira Kruślińskiego

przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pani Alicji Sulej

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………………...

 reprezentowanym przez:

1…………………………………………………… – właściciela,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) nie podlega procedurą regulującym udzielenie zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w związku z realizacją robót pn. Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie” oraz, że w związku z wyborem oferty  Wykonawcy zleca się Wykonawcy, na warunkach wynikających z Umowy, wykonanie wszelkich robót budowlanych, których realizacja jest konieczna  dla kompleksowego wykonania w/w zadania w zakresie i standardzie wynikającym z  zapytania ofertowego do złożonej oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę  zgodnie z treścią złożonej w zapytaniu oferty (dalej „Oferta”) w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi z dokumentacja techniczną i zakresem przedmiaru robót, mając na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów i zadań wynikających z Umowy. Oferta oraz zapytanie ofertowe stanowią integralną część Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, ważne przeszkolenie z zakresu BHP– gwarantującymi należyte wykonanie Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce zbliżonej do zadania będącego przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy oraz, że przyjmuje do wiadomości, że zasadniczym i głównym zobowiązaniem Wykonawcy jest przebudowa boiska gminnego w standardzie umożliwiającym jej zgodne z przeznaczeniem  użytkowanie.

8. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za nie wywiązanie się z Umowy, w szczególności, że niewywiązanie się przez niego z zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 stanowić będzie podstawę do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.

9. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy faktu  współfinansowania Umowy ze środków zewnętrznych, ryzyk wynikających z nienależytego, w tym nieterminowego wykonania Umowy jak również konsekwencji z tego tytułu dla Zamawiającego i w związku z tym zobowiązuje się niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych zapłacić  Zamawiającemu pełne odszkodowanie za szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek nienależytego, w tym nieterminowego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

10. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych z innych tytułów, Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy  z przyczyn zawinionych przez niego, Zamawiający nie otrzyma przyznanego dofinansowania,  to  wówczas on zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę stanowiącą równowartość zwróconego przez Zamawiającego lub/i nieprzekazanego Zamawiającemu dofinansowania.

§ 2

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie:

 zakończenie do 15 listopada 2020 r.

2. Teren budowy  Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca przystąpi do realizacji robót  niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę robót w terminie określonym w pkt.3 zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne podane w § 15 ust. 3 niniejszej umowy.

5. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się  dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 3

 Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 4

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy odbywać się będzie poprzez inspektora nadzoru oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej lub przesyłanej Zamawiającemu i Wykonawcy.

§ 6

Na wniosek Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót, za zgodą Zamawiającego mogą być dokonywane zmiany  wykonania robót. Zmiany dopuszcza się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie lub użytkowo. W tym przypadku Wykonawca przedstawia  zaakceptowaną przez inspektora nadzoru opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami jeżeli konieczne). Zmiany w tym zakresie nie mogą wpływać na podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy, nie mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych oraz wpływać na okres udzielonej gwarancji jakości.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy - terenu budowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbiór końcowy wykonanych robót oraz zapłata za wykonane i odebrane roboty  na warunkach określonych w Umowie.

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z  wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

2) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

3) stała współpraca z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż., zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

5) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

6) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót,

7) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez działalność własną lub podwykonawcy. Działalność wykonawcy lub podwykonawcy związana z wykonywanymi robotami, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska,

8) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z robotami, których dotyczy niniejsza Umowa i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

9) zapewnienie we własnym zakresie urządzenia placu budowy.,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie prowadzenia robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca usuwa na własny koszt i ryzyko.

§ 9

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości …………….. złotych (słownie:  ………….. złotych), w tym kwota netto wynosi ………. złotych (słownie: ………… złotych). Wynagrodzenie Wykonawcy jest równe wartości Umowy.

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy opisanego w zapytaniu nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 skalkulował z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz , że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, w szczególności  ryzyko wykonania zadania w standardzie zapewniającym trwałość i jakość przedmiotu zamówienia oraz udzieloną gwarancję jakości.

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  uwzględnia wszystkie koszty wykonania zadania, w tym między innymi koszty:

 1. wykonania robót, niezbędnych dla należytego wykonania zadania,
 2. wywozu i utylizacji odpadów,
 3. przygotowania dokumentacji odbiorowej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  na potrzeby odbioru robót.

5. W przypadku zlecenia robót dodatkowych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o stawki przyjęte w oparciu o ceny materiałów i sprzętu nie wyższe jednak niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia, przy uwzględnieniu stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku  takich samych jak w kosztorysie.

6. Zapłata za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 13 niniejszej Umowy.

§ 10

 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Wykonawca – właściciel firmy.
 2. Przedstawicielem Zamawiającego dla potrzeb realizacji Umowy jest Inspektor nadzoru, z tym że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, zmiany Umowy, zmiany sposobu wykonania Umowy lub inne istotne dla realizacji Umowy sprawy wymagają również osobistego udziału i stanowiska Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie wyznaczyć innego (zmienić lub wyznaczyć dodatkowego) swojego przedstawiciela dla potrzeb realizacji Umowy.
 3. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót, będących przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile zlecenie  nastąpi  na warunkach opisanych w § 17 Umowy i z uwzględnieniem wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
 4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących przedmiot projektów  tych umów.
 6. Do przedkładanych projektów umów o podwykonawstwo Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia.
 7. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie robót podwykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po naniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń.
 8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
 9. Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

§ 11

       Nadzór nad wykonaniem i kontrola  jakości

 1. W celu kontroli postępu i jakości robót, Zamawiający powoła Inspektora nadzoru, który działać będzie jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, chyba, że z treści Umowy wynika zastrzeżenie kompetencji (uprawnień) do osobistej decyzji Zamawiającego (np. zmiana Umowy, odbiór końcowy, zapłata wynagrodzenia). W ramach zadań Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje i nadzoruje wykonanie zadania przez Wykonawcę, w szczególności zobowiązany jest realizować zadania  przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego przepisami prawa, w tym przepisami  Prawa budowlanego.
 2. O fakcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Inspektor nadzoru powiadomi każdorazowo Zamawiającego oraz w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek przedstawi Zamawiającemu wniosek o odstąpienie od Umowy z tego tytułu.
 3. O wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamiać będzie niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.
 4. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
 5. Każdorazowe usunięcie wad i usterek wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z pięciodniowym wyprzedzeniem.

§ 12

Zasady i terminy dokonywania odbioru ( odbiór końcowy).

1. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy  (zgodnie z Umową procedura odbioru końcowego powinna odbyć się  w terminie       14 dni od daty zgłoszenia  Wykonawcy gotowości do odbioru robót i podlega następującej procedurze:

2 Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu termin wykonania przedmiotu Umowy.

3. Jeżeli Zamawiający (komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot Umowy zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej.

§ 13

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura/rachunek wystawiona/y przez Wykonawcę w terminie max 7 dni od dnia odbioru  końcowego.

2. Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).

3. Przyjęty termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku (pod względem formalnym i merytorycznym), na podstawie protokołu odbioru  końcowego. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca oświadcza, że konto wskazane na fakturze jest  jego kontem na które będą dokonane płatności z tytułu przedmiotowej umowy.

5. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

6. Do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa jest w § 18 Umowy, że otrzymał całość wynagrodzenia należnego od Wykonawcy za wykonanie prac w charakterze podwykonawcy przy realizacji zadania.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu na wykonanie robót ( zgodnie z § 3 ust.1 lit. b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozpoczęcia robót w późniejszym terminie wskazanym w § 3 pkt.3 wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót.

4. Odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych z innych tytułów,  kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Jeżeli kwota kar umownych  nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami  Kodeksu cywilnego, a ponadto jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy.

2. Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 10 dni,

b) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

 3.W przypadku odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia między Stronami.

5. Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu  w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż  3 (trzy) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

§ 16

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad.

2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy.  Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego.

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek i usunie je w nie dłuższym niż 14 dni terminie. Termin wyznaczony na usunięcie  wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek powstałych w wykonanych robotach w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

7. Zamontowane lub dostarczone przez Wykonawcę materiały objęte są gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę na warunkach jak dla całego przedmiotu Umowy, niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta.

§ 17

1. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.

2. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac,

3. Przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszej Umowy – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa  powinien być opisany poprzez odniesienie do przedmiaru robót na podstawie którego realizowana jest Umowa,

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu w/w umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełnienia wymagań określonych w zaproszeniu, tj. w sytuacjach określonych w ust. 2.

5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

6. W przypadku przedłożonych umów dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2-7.

§ 18

Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany Umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do Umowy.

§ 19

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 21

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

 

§ 23

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

 

               WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY  :  

Załączniki:

Projekt wykonawczy..pdf

Kosztorys ofertowy boisko .pdf

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-30 12:50:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-13 15:10:23
 • Liczba odsłon: 546
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123420]

przewiń do góry