BRG.ZP.2/2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w oparciu o art. 2, ust.1, pkt.1 na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę SUW”

Zamawiający:

Gmina Radzanów, woj. mazowieckie

Adres:

Urząd Gminy w Radzanowie

26 – 807 Radzanów 92A; woj. mazowieckie

NIP 798 143 52 08;  REGON 670223942

tel. (48) 613 63 62 wew. 26   fax. (48) 613 63 62 wew. 28  e-mail: biuro@radzanow.pl,

Prowadzący sprawę (osoba do kontaktu):Genowefa Jaworska. adres strony internetowej: www.ugradzanow.bip.org.p

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na przebudowę SUW

 Część technologiczna i instalacje

 1. Projekt przebudowy instalacji  technologicznych stacji
 2. Projekt przebudowy odcinków ziemnych rurociągów technologicznych zewnętrznych
 3. Projekt przebudowy wewnętrznych instalacji wod.-kan.
 4. Projekt zestawu hydroforowego w nowym miejscu montażu (w budynku adoptowanym)
 1. Część elektryczna
 1. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
 2. Projekt WLZ
 3. Warunki zasilania (jeśli będą potrzebne)
 4. Projekt fotowoltaniki
 1. Część budowlana
 1. Projekt przebudowy pomieszczeń budynku SUW ( ścian, fundamentów pod filtry, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa)
 2. Projekt adaptacji starego budynku SUW dla potrzeb montażu nowego zestawu hydroforu (wzmocnienie ścian, posadzki, wieniec, dach, stolarka)
 3. Ewentualnie: ogrodzenie, utwardzenie placu, drogi dojazdowe
 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

4.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

5.         Składając ofertę należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1), dołączając oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (załącznik nr 3)

6.         Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty na okres minimum 12 miesięcy.

7.         Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.

8.         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.

9.         Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:    Cena oferty – 100%

Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

    Wyliczenie punktów zostanie dokonane z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  zgodnie matematycznymi zasadami zaokrąglania.

     10.       O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów uzyskanych    w powyższym kryterium  oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5.

     Ocena ich spełniania dokonywana będzie w systemie 0-1, tj. „spełnia – nie spełnia“),  niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych  dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami Zamawiającego spowoduje    odrzucenie oferty Wykonawcy.

11.      Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej  najkorzystniejszej oferty, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.

12.    Zamawiający zastrzega, sobie możliwość wyboru kolejnej wśród ofert najkorzystniejszych, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.

13.    Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 18 do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godziny 1000.

     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23 sierpnia 2021 r. do godziny 1020, sala konferencyjna pokój nr 12.   

       Uwaga:

W związku z epidemią COVID-19, z uwagi na bezpieczeństwo Zamawiający rezygnuje z publicznej sesji otwarcia ofert. Jednocześnie informuję, że Zamawiający bezpośrednio po otwarciu ofert, poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl

14.    O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach przetargu dostępna będzie również na stronie internetowej Zamawiającego.

15.    Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

16.     Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.

17.     Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

     1.       Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest administratorem    Pana/Pani danych osobowych jest administratorem danych osobowych   jest Wójt Gminy  Radzanów, 26-807 Radzanów 92A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radzanow.pl

 1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 
 2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 
 3.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 
 1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp. 
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 
 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 

Załączniki:

 1. Formularz oferty pobierz.docx
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pobierz.docx
 3. Klauzula RODO pobierz.docx

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-13 14:27:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-13 14:39:39
 • Liczba odsłon: 368
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124063]

przewiń do góry