ZAWIADOMIENIE  O SESJI RADY GMINY RADZANÓW w dniu 24 czerwca 2022r.pdf

 

 

RGR.0007.XIV.2019

 

Radzanów, 16 grudnia  2019r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

                                                                                                                                           

 

                                    

 

                                        W dniu 30 grudnia   2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3.      Podjęcie uchwały w sprawie

 

A.    uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki   i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”.

 

B.     rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 

4. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

 

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019 -2025,

 

b) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

5. Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  Nr Ra.427.2019 w sprawie opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030,

 

 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030.

 

 

 

 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Radzanów.

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 

2) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,

 

3) odczytanie uchwały Nr Ra.428.2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020,

 

4) stanowisko Wójta Gminy dotyczące wniosków komisji i wniosków radnych,

 

5) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

7. Sprawy bieżące.

 

8. Zapytania i wnioski.

 

9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

 

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

w Radzanowie

 

Jarosław Sokołowski

 

 

RGR.0007.XIII.2019

 

Radzanów, 9 grudnia   2019r.

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

                                                                                                                                           

 

                                    

 

                                         W dniu 17 grudnia     2019r.   o godz. 11.00   w sali konferencyjnej   Urzędu Gminy   w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

 

 

Planowany porządek obrad:

 

 

 

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 

2.       Przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji.

 

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi    oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2020 r.

 

b) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody,

 

c) zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

d)    zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

4. Sprawy bieżące.

 

5. Zapytania i wnioski.

 

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

 

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

w Radzanowie

 

Jarosław Sokołowski

 

 

RGR.0007.XII.2019

Radzanów, 15 listopad 2019r.  

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                                                     

                                         W dniu 26 listopada  2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2020 rok.

d) zwolnień z podatku od nieruchomości.

4.       Podjęcie uchwał  budżetowych w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019-2025,

-   zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Zapytania i wnioski.

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            w Radzanowie

 

                                                                                                                            Jarosław Sokołowski

 

 

RGR.0007.XI.2019

Radzanów, 22 października 2019r.

   

                                             I N F O R M A C J A                                                                              

                                    

                                         W dniu 29 października  2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołów  z  poprzednich sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

A. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  działki gruntu nr 530  o pow. 0,04 ha położonej w Branicy gmina Radzanów od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  do  zasobu nieruchomości Gminy Radzanów.

B. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  na okres dłuższy niż 3 lata  w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  stanowiącego własność  Gminy Radzanów.

4.       Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Radzanów   za rok szkolny 2018/2019.

6. Sprawy bieżące.

7. Zapytania i wnioski.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            w Radzanowie

                                                                                                                            Jarosław Sokołowski

 

RGR.0007.VIII.2019

Radzanów, 13 września  2019r.  

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                                                

                                         W dniu 20 września 2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze Skarbnikiem Gminy na mocy porozumienia stron.

B. powołania Skarbnika Gminy Radzanów.

C. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”,   nr RPMA.10.01.04-14-c466/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

D. zmiany załącznika do Uchwały Nr  II/9/2019 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

E.   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne .

4. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019-2025,

-   zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

5.  Sprawy bieżące.

6. Zapytania i wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            w Radzanowie

                                                                                                                            Jarosław Sokołowski

 

 

 

 

RGR.0007.VII.2019

Radzanów, 6 sierpnia  2019r.

 

                                          I N F O R M A C J A                                                                                                                                             

                                    

                                      W dniu 14  sierpnia 2019r.  o godz. 8.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

A. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Radzanów   od dnia 1 września 2019 roku.

B. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.

C.   zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

D. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

     w Radzanowie.

4. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie :

- zmiany uchwały  Nr  V/25/2019 Rady Gminy  Radzanów z dnia  25 czerwca 2019r.

   w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2019r.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2019 roku.

-   zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

5.  Sprawy bieżące.

6. Zapytania i wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            w Radzanowie

                                                                                                                            Jarosław Sokołowski

 

 

 

 

 

RGR.0007.V.2019

Radzanów, 7 czerwca  2019r.

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                                                           

                                     W dniu 25 czerwca 2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

A.   oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

        Opieki Zdrowotnej w Radzanowie za 2018r. oraz  zatwierdzenia rocznego sprawozdania

        finansowego SP ZOZ  w Radzanowie  za 2018 rok.

       B.   powołania Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie.

4.       Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Radzanów za  rok 2018.

5.       Debata nad  Raportem o stanie Gminy Radzanów za  rok 2018.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Radzanów wotum zaufania.

7.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:

a)   przedstawienie sprawozdań finansowych,

b) zapoznanie z Uchwałą Nr Ra.120.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia 3 kwietnia  2019r w sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.

c)  przedstawienie  Uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej  w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) zapoznanie z  Uchwałą Nr Ra.209.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia 28 maja 2019r w sprawie  opinii                       o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy w Radzanowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium   z wykonania budżetu za 2018 rok,

e)  dyskusja na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdań finansowych za 2018 rok.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

C. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Radzanów z wykonania

budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego,

     D.  udzielenia Wójtowi  Gminy Radzanów absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Radzanów

     z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

10. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

-  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2019 roku.

-  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019-2022,

-    zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

11. Sprawy bieżące.

12. Zapytania i wnioski.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

 

Jarosław Sokołowski

 

 

 

RGR.0007.IV.2019

Radzanów, 17 maja  2019r.

 

 

I N F O R M A C J A

                     

                                                                                                                     

                                     W dniu 24 maja 2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

 

A.      ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie.

 

B.       trybu i szczegółowych  warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego na których zaprzestano produkcji rolnej   na terenie gminy Radzanów.

 

4.       Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

            a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019 - 2022,

            b)  zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

            c)   zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

    5. Sprawy bieżące.

    6. Zapytania i wnioski.

    7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

    8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

Jarosław Sokołowski

 

 

 

 

 

 

Radzanów, 22 marca  2019r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

               

                                                                                                                     

                                     W dniu 29 marca 2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

 

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2019 roku,

    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

    5. Sprawy bieżące.

    6. Zapytania i wnioski.

    7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

    8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            w Radzanowie

                                                                                                                                 Jarosław Sokołowski

 

 

 

 

 

Radzanów, 15 lutego  2019r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

                                                                                                                                     

                                     W dniu 26 lutego 2019r.  o godz. 12.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie: 

A.        rozpatrzenia skargi  na działania Wójta Gminy Radzanów,

B.      uchwalenia Statutu Gminy Radzanów,

C. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.

D. zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy w Radzanowie z dnia                         25 kwietnia 2006r w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Radzanów oraz zmian                            w załączniku do Uchwały Nr  XIII/61/2005 Rady Gminy w Radzanowie  z dnia  30 grudnia  2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Śliwiny ,

E. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów,

F. zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku  leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów                         i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   4. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

           a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019 -2022,

             b) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

5.       Przedłożenie sprawozdana przez Wójta Gminy  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów za 2018r.

   6. Sprawy bieżące.

    7. Zapytania i wnioski.

    8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

    9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

 

Jarosław Sokołowski

 

 

Radzanów, 8 stycznia  2019r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

                                                                                                                                     

                                     W dniu 16 stycznia 2019r.  o godz. 12.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Przyjęcie Planów Pracy  Rady Gminy i Komisji Stałych  Rady Gminy na 2019 r.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu    sołeckiego w 2020 r.

     5. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

         a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2019 -2022,

         b) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

    6. Sprawy bieżące.

    7. Zapytania i wnioski.

    8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

     9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

Jarosław Sokołowski    

 

 

 

Radzanów, 14 grudnia 2018r.

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                                                     

                                     W dniu 28 grudnia 2018r.  o godz. 12.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Radzanowie odbędzie się sesja Rady Gminy. Transmisja obrad Rady Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://radzanow.wideosesja.pl

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

A.      uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 ”.

B.      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

C.      wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

D.      w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, wniosków i petycji.

E.      powołania doraźnej Komisji Statutowej.

     4. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:

         a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2018 -2022,

         b) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

    5. Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  Nr Ra.448.2018 w sprawie

        opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwały w sprawie

         Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022,

    5.1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

           na lata 2019-2022,

 

  6. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Radzanów.

           1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

           2) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,

           3) odczytanie uchwały Nr Ra.449.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie

               opinii o przedłożonym projekcje Uchwały Budżetowej na rok 2019,

           4) stanowisko Wójta Gminy dotyczące wniosków komisji i wniosków radnych,

           5) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

           6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  7. Sprawy bieżące.

  8. Zapytania i wnioski.

  9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

Jarosław Sokołowski  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-15 10:33:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-10 10:38:53
  • Liczba odsłon: 2657
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124121]

przewiń do góry