Radzanów 18.06.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „Kpa”) zawiadamia się strony, że Wójt Gminy Radzanów wydał w dniu 18 czerwca 2019r postanowienie, znak RŻL.6220.1.2019 nienakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

 

 

Z dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania oraz treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7.

Dodatkowo z treścią samego postanowienia można zapoznać się w niżej wymienionych Urzędach oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Radzanów 

                                                                                        

 

                                                                                         Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.   Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2.      Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia
obwieszczenia, obwieszczenie należy
niezwłocznie przesłać na adres
Urząd Gminy w Radzanowie,
 Radzanów 92a.


Radzanów 20.06.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257, ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Radzanów zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.   Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2.      Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia
obwieszczenia, obwieszczenie należy
niezwłocznie przesłać na adres
Urząd Gminy w Radzanowie,
 Radzanów 92a.

Radzanów 18.06.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

 

 

Postanowienie

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także  § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2019r Starostwa Powiatowego Białobrzegi, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

postanawiam

 

nie nakładać obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

Uzasadnienie

                                                     

W dniu 20 maja 2019 do Wójta Gminy w Radzanowie wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego Białobrzegi, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego i tym samym potwierdziła – wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit.1

 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy ooś, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie następuje przed dokonaniem zgłoszenia budowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach opinią nr ZNS.7010.04.2019
z dnia 31.05.2019r./data wpływu: 04.06.2019r./, uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zwanego dalej „PGW WP") pismem nr WA.RZŚ.436.1.96.2019.RZGW.MC z dnia 30 maja 2019r., znak:/data wpływu: 10.06.2019r/, wskazującą na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem nr WOOŚ-I.4220.570.2019.PCH z dnia 12.06.2019r./data wpływu 18.06.2019 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W oparciu o ww. opinie i postanowienia opiniujące, oraz po przeanalizowaniu dostarczonych z wnioskiem materiałów, Wójt Gminy Radzanów postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

 

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m.in.:

− przebudowa drogi powiatowej na długości ok. 3 km z poszerzeniem jezdni;

− wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni;

− korekta łuków poziomych;

− korekta spadków poprzecznych jezdni;

− przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi;

− oczyszczenie obiektów inżynierskich (przepustów);

− przebudowa zjazdów;

− zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym profilowanie rowów drogowych;

− wykonanie docelowego oznakowania drogi.

W obszarze opracowania występują nadziemne sieci infrastruktury technicznej: teletechniczna i elektroenergetyczna.  

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się tereny rolne oraz zabudowa jednorodzinna.

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew kolidujących projektowanym odwodnieniem pasa drogowego.

 

Parametr techniczny

Wielkość

Klasa techniczna drogi

L

Typ przekroju

drogowy

Prędkość projektowa

Vp = 40 km/h

Przekrój poprzeczny

1x2

Szerokość pasa ruchu

2,75 m

Szerokość jezdni w przekroju drogowym

5,50 m

Minimalna szerokość pobocza

1,00 m

Obciążenie obliczeniowe

100 kN/oś

Kategoria ruchu

KR1-2

 

 

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem:

 

Zgodnie z informacjami podanymi w przedłożonej dokumentacji, w rejonie inwestycji brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem.

 

c)         różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

 

Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywana będzie woda, energia elektryczna, paliwa oraz materiały i surowce ściśle wynikające z technologii wykonywanych robót.

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości:

 

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą to jednak uciążliwości okresowe
i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przewoźnych toalet, które będą systematycznie opróżniane.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowana przebudowa drogi poprawi w znaczący sposób stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.

 

e)         ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii,  w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych czy budowlanych.

 

f)          przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

 

Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

g)         zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: 


Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

 

a)         obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

 

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenach siedlisk łęgowych bądź w ujściach rzek.

 

b)         obszary wybrzeży i środowisko morskie:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

 

c)         obszary górskie lub leśne: 


Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d)         obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

 

Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 215 (Subniecka Warszawska). Zbiornik ma powierzchnię 51000km2, typ zbiornika określa się jako porowy.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

 

e)         obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów  i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz 1614). Najbliższy obszar chroniony krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki znajduje się na zachód od planowanej inwestycji w odległości 1,39km.

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB 140003  w odległości 7,32km
w kierunku północnym

- specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odległości ok. 8km od granicy planowanej inwestycji.

- Ostoja Kozienicka PLB140013 w odległości 24,67km w kierunku wschodnim

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Natura 2000 jak również nie znajduje się
w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000.

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia i lokalizację w istniejącym pasie drogowym, stwierdza się, że zamierzona inwestycja nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji
i eksploatacji na środowisko przyrodnicze, w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

 

f)          obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g)         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

h)         gęstość zaludnienia: 


Gęstość zaludnienia gminy Radzanów wynosi 47 os./km2.

 

i)          obszary przylegające do jezior: 


W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

 

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 


W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

k)         wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

 

Z opinii PGW WP z dnia 30.05.2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.96.2019.RZGW.MC, wynika, że ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

 

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

 

a)         zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

 

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

 

b)         transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

c)         charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 


Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

 

 

d)         prawdopodobieństwa oddziaływania:

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

 

e)         czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

 

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Oddziaływania z etapu eksploatacji będą nawiązywały swoją intensywnością do stopnia wykorzystania drogi przez jej użytkowników. Nie będą one jednak powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.

 

f)          powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem:

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.

 

g)         możliwości ograniczenia oddziaływania:

 

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowiono jak
w sentencji.

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona niezadowolona
z rozstrzygnięcia może je podważać w decyzji następczej (w trybie art. 142 Kpa).

 

Otrzymują:

1.   Starostwo Powiatowe w Białobrzegach reprezentowane przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

2. Strony postępowania wg art. 49 Kpa

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna  Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Warszawa  ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi

3.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,  ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

 

Informację umieszczono:

Strona BIP Urzędu Gminy w Radzanowie

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie                                             Wójt Gminy Radzanów

 

 

                                                                                                                                  Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-18 13:17:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 13:17:24
  • Liczba odsłon: 439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124157]

przewiń do góry