Nr 86/2021 w sprawie  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia w życie instrukcji regulujących zagadnienia finansowe w Urzędzie  Gminy  Radzanów zał :nr_1 ,nr_2,nr_3,nr_4,nr_5,nr_6,nr_7,nr_8, nr_9, nr_10,,nr_11,nr_12,nr_13,nr_14

Nr 85/2021 w sprawie planu finansowego dla rachunku z nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność” zał._nr_1.xlsx

Nr 83/2021   w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 71/2021Wójta Gminy Radzanów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na program "Laboratoria przyszłości " ze środków Funduszu Przeciwdziałanoa COVID 19  zal._nr_1_do_83.2021.xlsx

Nr 82/2021 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 grudnia 2014r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 81/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1.pdf ,doc 2.pdf

Nr 80a/202 w sprawie wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Radzanów.

Nr 80/2021 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  w Radzanowie.

Nr 79/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc1.pdf,doc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 78/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Nr 77/2021  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy.

Nr 76/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 października 2020r. w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów.zal.xlsx

Nr 75/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na program "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  zal.xlsx

Nr 72/2021 w sprawie rozwiązana Gminnego Biura Spisowego w Radzanowie i odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Nr 71/ 2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na program   "Laboratoria przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.zał .xlsx

Nr 70/2021w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Nr 69/2021 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021.doc 1 .pdfdoc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf,

Nr 68/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji  podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy  lub   finansowaniu terroryzmu. 

Nr 67/ 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc 1.pdf

Nr 66/2021w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Radzanów,

Nr 65a/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1.pdf,doc 2.pdf

Nr 65/2021 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na program "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zał. nr 1 xlsx

Nr 64/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do promocji szczepień przeciwko COVID-19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19 zal.nr 1xlsx

Nr 63/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2021  Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko COVID-19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19 zał.nr 1.xlsx

Nr 62/2021 w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 października 2020r. w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów. zał. nr 1.xlsx

Nr 60/2021 w sprawie przymusowego doprowadzenia w celu dopełnienia obowiązku z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Nr 60/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do promocji szczepień przeciwko COVID-19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19.zał. nr 1.xlsx

Nr 59/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1 .pdf

Nr 58/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021.doc1 .pdfdoc. 2.pdf

Nr 57/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 października 2020r. w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów, zał. nr 1.xlsx

Nr 56/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1.pdf,doc 2.pdf

Nr 55/2021 w sprawie przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów,  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych  za I półrocze 2021 rok.informacja.pdf ,dochody.pdfwydatki.pdfinwestycje.pdfdochody i wydatki.pdfdochody zadań zlecone.pdfwydatki zadania zlecone.pdfdochody z dotacji na zadania wlasne.pdf wydatki z dotacji na zadania własne pdfdochody z dotacji na zadania powierzone .pdfwydatki z dotacji na zadania powierzone.pdfudzielone dotacje.pdfudzielone dotacje.pdfprzychody i rozchody.pdfWPF informacja. pdfobjaśnienia wpf.pdfWPF.pdfzałącznik wpf-przedsiewziecia.pdfinformacja GBP pdfinformacja SP ZOZ.pdf

Nr 54A/2021 w sprawie   ustalenia zasad eksploatacji i rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów oraz maszyn  i urządzeń będących własnością  Gminy Radzanów  oraz ustalenia zakładowych norm zużycia paliw płynnych.

Nr 54/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1.pdf

Nr 53/ 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1 .pdfdoc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 52.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w D. F. Czachowskiego w Bukównie.

Nr 51/2021w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

Nr 50/2021w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Nr 49/2021 zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc1.pdf,doc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 48/ 2021 powołania komisji przetargowej.

Nr 47/2021 powołania  komisji przetargowej.

Nr 46/ 2021  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2021-2030

Nr 45/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021.doc1 .pdfdoc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 44/2021 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do promocji szczepień przeciwko COVID -19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19 zał  nr 1.xlsx

Nr 43/ 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2021  Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do promocji szczepień przeciwko COVID -19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19 zał. nr 1.xlsx

Nr 42/2021  w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do promocji szczepień przeciwko COVID -19 w realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19  zał.nr 1.xlsx

Nr 41/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 40/2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Nr 39/2021 powołania komisji konkursowej.

Nr 38/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc1 .pdfdoc2.pdf

Nr 37/2021w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 października 2020r. w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów. zał.nr 1.xlsx

Nr 36/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie. sprawozdania.pdf

Nr 35/2021 powołania komisji przetargowej.

Nr 34/2021 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2020 rok. zestawienie zmian w funduszu.pdfrachunek  zysków i strat.pdfbilans jednostki.pdfbilans budżetu.pdfinformacja dodatkowa.pdf

Nr 33/2021 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2021  roku. ogloszenie.docx ,opis..docx

Nr 32/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  14/2011  Wójta Gminy Radzanów z dnia  23 maja 2011r.  w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia   w życie instrukcji regulujących zagadnienia  finansowe w Urzędzie Gminy Radzanów. załącznik nr 12.docx

Nr 31/2021  w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc1 .pdf

Nr 30/2021 w spawie "Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w Urzędzie Gminy w Radzanowie." zał.regulamin.doc ,zał nr 5.

Nr 29/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1.pdf,doc 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 28/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na program "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. zał.nr 1

Nr 27/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS0CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.zał. nr 1 

Nr 26/2021 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Radzanów pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

Nr 25/2021 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy.

Nr 24/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 23/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021.doc 1.pdfdoc 2.pdf

Nr 22/2021 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy Radzanów.

Nr 21/2021 w sprawie  przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.

Nr 20/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Radzanów z dnia 12 października 2020r. w sprawie planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy Radzanów. zał. nr 1.pdf

Nr 19/2021 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Radzanów,

Nr 18/2021 w  sprawie   ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy    Radzanów  w  2021 roku.

Nr 17a/2021 sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Radzanów i jej jednostkach budżetowych za 2020 i w 2021 r. załącznik   5

Nr 17/2021 zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021doc 1 .pdf

Nr 16/2021 zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc. 1 .pdfdoc. 2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf

Nr 15a/2021 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii w Urzędzie Gminy Radzanów.

Nr 15/2021.docx ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzanów, przeznaczonej do użyczenia .

Nr 14/2021 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy   w Radzanowie i jej jednostkach budżetowych za 2020r. i  w 2021r zał.pdf ,zał  2.pdf ,zał nr 3a.pdf,zał  nr 3b1.pdf

Nr 13/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021 doc 1.pdfdoc 2.pdf,doc 3 .pdfdoc 4.pdf

Nr 12/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej,

Nr 11/2021 w sprawie trybu powoływania oraz zadań i trybu pracy Komisji Przetargowej powoływanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 10/2021 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Nr 9/ 2021 w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminu  składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do I klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Nr 8/2021 w  sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021, doc 1.pdf,doc 2.pdfdoc 3.pdf,doc 4 pdf

Nr 7/2021 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

Nr 6/ 2021  w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130.000,00  zł netto, tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Nr 5/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Radzanów i powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Nr 4/2021 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2021.doc 1.pdf ,doc. 2.pdf

Nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  14/2011  Wójta Gminy Radzanów z dnia  23 maja 2011r.   w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia w życie instrukcji regulujących zagadnienia  finansowe w Urzędzie Gminy  Radzanów. zał. nr 3zał. nr 4, zał. nr 5

Nr 2a/2021 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii w Urzędzie Gminy Radzanów.

Nr 2/2021 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2021  roku

Nr 1/2021 sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2021 rok. doc 1.pdf ,doc 2.pdfzał. nr 3. pdf

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data dodania: 2021-11-12 09:55:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 14:08:24
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-21 12:53:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 14:08:24
 • Liczba odsłon: 636
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124116]

przewiń do góry