OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Radzanów

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa i adres jednostek:

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów;

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko: Referent  ds. księgowości  budżetowej

 1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie ;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada nieposzlakowaną opinię;
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. Posiada wykształcenie wyższe preferowane kierunki z zakresu, ekonomii, finansów lub rachunkowości oraz co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku księgowej lub księgowej budżetowej
 8. w procedurze naboru preferowane będą: doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową

IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym

 1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej;

 1. znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji środków trwałych;
 2. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 3. znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych w tym, programu FIKS;
 4. umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;
 5. umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań; 
 6. komunikatywność; 
 7. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 8. umiejętność planowania i organizacji pracy;
 9. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;
 10. posiadanie cech osobowości tj.: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność. 
 11. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

1.    Księgowanie bieżące na kontach syntetycznych i analitycznych, sporządzanie zestawień obrotów i sald w programie księgowym FIKS.

2.    Uzgadnianie wyciągów bankowych, raportów kasowych z saldami wynikającymi z ewidencji księgowej na kontach rachunków bankowych, kasy i kont rozrachunkowych.

3.    Przekazywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z wymogami archiwum.

4.    Rozliczanie wyników inwentaryzacji.

5.    Nadawanie kolejnych numerów dokumentom księgowym.

6.    Przeprowadzanie inwentaryzacji rocznej poprzez weryfikację sald i potwierdzenie sald.

7.    Analiza i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek.

8.    Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości  budżetowej podczas nieobecności pracownika.

9.    Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy:  pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 2. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów, praca w godzinach 7.30-15.30
 3. Rodzaj umowy – z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zmianami).
 4. Planowany termin zatrudnienia – 9 sierpnia 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie w czerwcu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6% .

 1. Wymagane dokumenty w języku polskim:
 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 2. Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
 3. Podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie.( zgodnie z załączonym wzorem)
 4. Podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem);
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ( wyłącznie wymagane na w/w stanowisku pracy )
 6. Kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku pracy.  (należy udokumentować co najmniej 2 lat  stażu pracy na stanowisku księgowej lub księgowej budżetowej)
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego kandydata)

w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 9.00 w Urzędzie  Gminy w Radzanowie,  26-807 Radzanów,Radzanów 92A I piętro, pokój  17 (sekretariat) decyduje data wpływu do urzędu.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrzone.
 2. W przypadku dokumentów  nadesłanych pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Radzanowie.
 3. Dodatkowe informacje:
 4. Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.
 5. Nabór przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 6. Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,  a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugradzanow.bip.org.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.
 9. Informacja nt. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Radzanowie nr 92 A, 26-807 Radzanów
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@radzanow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Urząd Gminy w Radzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Radzanów 13.07.2021 r.

Załączniki:

regulamin naboru na stanowisko

kwestionariusz.rtf

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-13 12:11:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 11:49:25
 • Liczba odsłon: 551
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123418]

przewiń do góry