2019                                                                                         Radzanów , 21.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZANÓW

 

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla części miejscowości Młodynie Dolne”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro waniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego o chronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzanów :

Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne , w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

 

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące planu oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Radzanów, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów, w terminie do 12.02.2019 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1544) na adres: gmina@radzanow.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radzanów.

Wójt Gminy Radzanów

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-21 11:09:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 14:14:54
  • Liczba odsłon: 444
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123338]

przewiń do góry