Radzanów 2020-07-22

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Radzanowie 

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko Dyrektor SP ZOZ

Komisja Konkursowa nie dokonała wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Do konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ w Radzanowie zgłosił się jeden kandydat.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur komisja stwierdziła, że w postepowaniu jest niewystarczająca liczba ofert tj. co najmniej dwie.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Komisja konkursowa zakończyła postepowanie bez dokonania wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzanowie

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora SP ZOZ w Radzanowie  

1.       Nazwa i adres podmiotu leczniczego :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie, Radzanów 72, 26-807 Radzanów

2.       Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów pok. 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00

3.       Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

4.       Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm)

Do konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie może przystąpić osoba, która:

1)       posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),

2)       posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3)       posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy

4)       nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

Kandydat, który wyrazi gotowość wykonywania zawodu lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzanowie wraz z dokumentacją konkursową winien złożyć dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza w danej specjalności. Złożenie wniosku nie stanowi przyrzeczenia o nawiązaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług medycznych z kandydatem.

 

5.  Wymagane dokumenty od kandydatów:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,

3)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia – poświadczone za zgodność z oryginałem  - oryginał do wglądu komisji konkursowej,

4)       kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy – poświadczone za zgodność z oryginałem  - oryginały do wglądu komisji konkursowej,

5)       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierownika/dyrektora wynikających z przepisu art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz.  2399)

7)       oświadczenie, że względem kandydata nie został wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8)       zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9)       zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym

10)   inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych,

11)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

12)   koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,

13)   zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego.

 

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu Komisji Konkursowej )

 

6. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Radzanowie,

Radzanów 92a ,

26- 807 Radzanów  lub składać w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, pok.17 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30

 

w terminie do 06 lipca 2020 r.    (decyduje data wpływu do urzędu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr tel. oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Radzanowie”.

 

7. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

8. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzanów oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, a także o jego wynikach  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

9. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Magdalena Leśnowolska – Sekretarz Gminy Tel. 48 613 63 62 wew. 21

 

 

Zarządzenie Nr 30/2020.docx  

Radzanów 2020-06-10

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Radzanowie 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko Dyrektor SP ZOZ

Komisja Konkursowa nie dokonała wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Do konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ w Radzanowie zgłosił się jeden kandydat.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur komisja stwierdziła, że w postepowaniu jest niewystarczająca liczba ofert tj. co najmniej dwie.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Komisja konkursowa zakończyła postepowanie bez dokonania wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzanowie

 

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

Wójt Gminy Radzanów ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora SP ZOZ w Radzanowie  

1.       Nazwa i adres podmiotu leczniczego :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie, Radzanów 72, 26-807 Radzanów

 

2.       Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów pok. 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00

 

3.       Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

4.       Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 295 z późn. zm)

Do konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie może przystąpić osoba, która:

1)       posiada wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),

2)       posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3)       posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy

4)       nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Kandydat, który wyrazi gotowość wykonywania zawodu lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzanowie wraz z dokumentacją konkursową winien złożyć dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza w danej specjalności. Złożenie wniosku nie stanowi przyrzeczenia o nawiązaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług medycznych z kandydatem.

5.   Wymagane dokumenty od kandydatów:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)       opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,

3)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia – poświadczone za zgodność z oryginałem   - oryginał do wglądu komisji konkursowej,

4)       kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy – poświadczone za zgodność z oryginałem   - oryginały do wglądu komisji konkursowej,

5)       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierownika/dyrektora wynikających z przepisu art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz.   2399)

7)       oświadczenie, że względem kandydata nie został wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8)       zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9)       zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym

10)   inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych,

11)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

12)   koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,

13)   zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego.

 

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu Komisji Konkursowej )

6. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Radzanowie,

Radzanów 92a ,

26- 807 Radzanów   lub składać w zaklejonych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, pok.17 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30

w terminie do 25 maja 2020 r.     (decyduje data wpływu do urzędu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr tel. oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Radzanowie”.

 

7. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

8. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzanów oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, a także o jego wynikach   kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Magdalena Leśnowolska – Sekretarz Gminy Tel. 48 613 63 62 wew. 21 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-14 14:12:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 12:42:20
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123432]

przewiń do góry