Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

          W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 24 lutego 2015 r.  Zgodnie  z  ogłoszeniem  termin  na  składanie  ofert  wyznaczono  do 25 marca 2015 r.

        Do Urzędu wpłynęła w terminie 1 oferta - ważna. Oferta spełniała warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Na realizację zadań publicznych w budżecie Gminy Radzanów na rok 2015 przeznaczono kwotę 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
          Komisja Konkursowa do rozpatrzenia  ofert składanych w otwartym konkursie na 2015 rok została powołana Zarządzeniem nr 6/2015 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 lutego  2015 r. w następującym składzie :

  1. Barbara Wesołowska              Przewodniczący,
  2. Maria Gruszczyńska    Członek komisji,
  3. Zofia Ruszczyk            Członek komisji – przedstawiciel OSP Radzanów,
  4. Marian Zbiciak             Członek komisji – przedstawiciel OSP Bukówno

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów Pan Sławomir Kruśliński  zaakceptował  propozycję  komisji  konkursowej  i  przyznał  dotację  w  następującej  wysokości:

L.p.

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana  kwota zł

1.

 Koalicja dla  Młodych  

 Fundusz  Lokalny

 Ziemi  Białobrzeskiej,

 ul. Reymonta 11/6

 26-800 Białobrzegi

   Organizacja form upowszechniania

   kultury  fizycznej  i  sportu 

   - propagowanie wśród dzieci 

   i  młodzieży aktywnych form

   spędzania wolnego czasu 

   jako  profilaktyka antyalkoholowa;

 

  Organizacja różnorodnych form 

   upowszechniania kultury, 

   w tym imprez kulturalnych 

   i rekreacyjnych

 Upowszechnianie  

 kultury  oraz  

 kultury  fizycznej 

 i  sportu

7.000,00

Radzanów 14.04.2015 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 10:50:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 10:50:51
  • Liczba odsłon: 482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123480]

przewiń do góry