RŻL.6233.1.2019                                                                                         Radzanów 11.04.2019

D E C Y Z J A

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych 

Na podstawie  art. 104 §1, art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Ase – Trans Pytka Sebastian, ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi z dnia 11.03.2019 r.

z e z w a l a m

Ase – Trans Pytka Sebastian, ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi, NIP 798-146-51-84, zwanym dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na następujących warunkach:

 1. Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radzanów.
 2. Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustala się na 11 kwietnia 2019 r.
 3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych niniejszym zezwoleniem:
 1. Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki,
  w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie gminy Radzanów, będą prowadzone tylko spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, niżej opisanymi pojazdami:

a.   Samochód specjalny MAN rok produkcji 2001 nr rejestracyjny WBR 84WK

spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 193, poz. 1617).

 1. Środki transportu zostaną oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi wraz z adresem firmy.
 1. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
 2. Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi
  z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
 1. usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,
 2. obmyć oraz dokonać dezynfekcji i dezynsekcji pojazdu oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności objętej zezwoleniem.
 1. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska
  i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na dzień prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w zakresie ustaw o:
 1. odpadach,
 2. utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 3. przepisach sanitarnych.
 1. Świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości wywiezionych nieczystości ciekłych, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości ciekłych.
 1. Sporządzania i dostarczania Wójtowi Gminy Radzanów kwartalnych sprawozdań:

a) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy,

b) sprawozdanie powinno zawierać:

 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Radzanów,
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
 1. do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
  w okresie objętym sprawozdaniem Przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości,
  z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię
  i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, a także adres nieruchomości.
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Radzanów  wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.
 1. Określa się stację zlewną, do której należy transportować nieczystości ciekłe z terenu gminy Radzanów:

Punkt zlewny ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach ul. Spacerowa 43, 26-600 Radom

 1. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj. od dnia 11 kwietnia 2019r. do 11 kwietnia 2029 r. 

U z a s a d n i e n i e

Ase – Trans Pytka Sebastian, ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi, wnioskiem z dnia 11.03.2019r. zwrócił się do Wójta Gminy Radzanów o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu gminy Radzanów.

Wniosek spełniał wymogi art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 6 w/w ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie gminy Radzanów, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Wójt Gminy Radzanów.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ustawy o utrzymani czystości i porządku
w gminach.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska,
a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy w Radzanowie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 2. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy w Radzanowie.

Otrzymuje:

1. Pytka Sebastian, ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi

2. a/a

Opłatę skarbową uiszczono w wysokości 107 zł

(Podstawa prawna: część  III, punkt 42 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-15 09:06:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-15 09:06:19
 • Liczba odsłon: 466
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123350]

przewiń do góry