Załącznik Nr 1

               do Zarządzenia Nr 6/2015   

                                                                      

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 24 lutego 2015r

 

                                   

Wójt Gminy Radzanów

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015  Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 grudnia 2014 r.  w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2015 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Radzanów o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

1. Rodzaj zadania.
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci   i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu  jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja  różnorodnych  form  upowszechniania  kultury,  w  tym  imprez  kulturalnych    i rekreacyjnych

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji na rok 2015 wynosi 7000,00 (słownie: siedem tysięcy)  złotych.

3.  Zasady przyznania dotacji:

1.  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. D. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.)

2.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym  formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Radzanów a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji  zadania  publicznego o raz  wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

5. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej  organizacji zgodnie z jej statutem.

6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem  zawarcia  umowy  jest   korekta  kosztorysu  oferty.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania do 30 listopada 2015 roku.

Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Wójtem Gminy Radzanów.


5. Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:

1. Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów do  dnia 25.03.2015 r. na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r.)

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,   albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

b)  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu,

2.  Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów– „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi 25.03.2015 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Radzanowie.

2. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione  w art.3 ust. 3 „Ustawy” ;

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do  zakresu  rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których  wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego;

 - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  i  pracę  społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej  lub  podmiotów  wymienionych  w  art. 3  ust. 3   „Ustawy”,  które  w  latach  poprzednich   realizowały   zlecone   zadania   publiczne,  biorąc   pod   uwagę   rzetelność  i  terminowość  oraz  sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.            

    O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na  rzecz mieszkańców Gminy Radzanów.

7.  Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
   W 2014 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacjom   pozarządowym  oraz  podmiotom, o  których  mowa  w  art. 3  ww. ustawy kwotę 7.000 złotych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugradzanow.bip.org.pl  na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.


Załączniki:

Zał. Nr 1-OFERTA.pdf
Zał. Nr 2- UMOWA.pdf
Zał.  Nr 3 -SPRAWOZDANIE .pdf

 

 

 

Radzanów, 24  lutego 2015 r.O G Ł O S Z E N I E

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego:

1.Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Wójt Gminy Radzanów prosi organizacje pozarządowe o wskazanie osób do składu komisji konkursowej zgodnie z  art. 15 ust. 2d ustawy z  dnia 24  kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 1118  z późn. zm.) w terminie do 20 marca 2015 r.

 

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-24 13:27:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-24 13:27:08
  • Liczba odsłon: 542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123400]

przewiń do góry