REGULAMIN RADY GMINY

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Gminy działa na sesjach, przy pomocy Komisji i Wójta Gminy, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

II. Sesje rady gminy

§ 2. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych w wykonaniu i na podstawie ustaw.

§ 3. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 4. Rada Gminy może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy Rady na wniosek Wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady.

§ 5. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

3. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczenie sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalania porządku obrad.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno być podane do publicznej wiadomości na trzy dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Przed każdą Sesją Przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 7. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

III. Obrady

§ 8. 1. Sesje Rady Gminy są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

§ 9. 1. Na wniosek co najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji, Rada Gminy może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczny Gminy lub poszczególnych obywateli związany z tajemnicą państwową lub służbową, cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

§ 10. Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

§ 11. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad Rady Gminy bądź radnych można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów albo inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 12. 1. Przewodniczący Rady Gminy na początku sesji stwierdza każdorazowo quorum i składa oświadczenie, czy uchwały Rady Gminy będą prawomocne.

2. Każdy radny swoją obecność na sesji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności. O zamiarze opuszczenia sali obrad na dłuższy czas radny zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego Rady lub jego zastępcę. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia powodują załamanie quorum odnotowuje się w protokóle obrad sesji i podaje do wiadomości Rady Gminy.

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokóle.

§ 13. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności czynności te podejmuje jego zastępca. Przewodniczący Rady Gminy może w trakcie obrad powierzyć ich prowadzenie swojemu zastępcy w chwili gdy sam opuszcza salę obrad.

2. W przypadku gdy okoliczności stwierdzone w pkt.1 dotyczą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada może postanowić, że obradom sesji może przewodniczyć do czasu przybycia na sesję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego radny wybrany przez Radę w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący obrad czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, a jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

4. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Nr.... Rady Gminy Radzanów".

5. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 12 Regulaminu.

§ 14. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy przedstawia porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu rady.

3. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien obejmować w szczególności:

a) uchwalanie porządku obrad,

b) przyjęcie przez radę gminy protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania się i nie musi być odczytywany w toku sesji,

c) podjęcie uchwał,

d) interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie,

e) informacje o działalności wójta między sesjami,

f) wolne wnioski i oświadczenia radnych.

4. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winne być sformułowane jasno i zwięźle.

5. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed ich rozpoczęciem.

6. Na wniosek radnego Rada Gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

7. Sprawozdanie z działalności składa Wójt , a w przypadku sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję członek komisji.

§ 15. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w którym w uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

2. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością mogą zabierać głos goście zaproszeni na sesję oraz radni jedynie w sprawach formalnych.

4. Rada Gminy może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie obrad, a Przewodniczący obrad może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia na posiedzeniu.

5. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony czas, Przewodniczący przywołuje radnego "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu może przerwać mu głos.

6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

§ 16. 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmie do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

2. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

a) stwierdzenia quorum,

b) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

c) zakończenia dyskusji i podjęcie uchwał,

d) zamknięcia listy mówców,

e) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

f) przeliczenia głosów,

g) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członkom Rady Gminy, która rozstrzyga sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 17. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności.

2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 18. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam sesję Nr.... Rady Gminy Radzanów".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 19. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na w tej sesji.

2. Uchwalenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie.

§ 20. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe dla danego miejsca.

§ 21. 1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę Uchwały, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

3.Protokół z sesji Rady wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Urzędu Gminy, Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu nie później niż w trakcie obrad najbliższej sesji, o których uwzględnieniu decyduje Rada Gminy.

4.Protokół zatwierdzony przez Radę Gminy przesyła się radnym na pisemny wniosek z wyłączeniem spraw objętych ochroną danych osobowych.

§ 22. Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokółów itp.), sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 23. 1. Protokół z sesji powinien zawierać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego oraz protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności obrad,

c) nazwiska i imiona nieobecnych członków rady gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności oraz nazwiska członków rady gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,

d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

e) uchwalony porządek obrad,

f) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień,

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

i) Podpis Przewodniczącego oraz protokolanta.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

IV. Uchwały Rady Gminy

§ 24. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rady Gminy rozstrzygane są w formie uchwał. Nie wymaga tej formy głosowanie o charakterze proceduralnym - odnotowanym w protokóle sesji.

§ 25. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewidują przepisy ustaw lub statut.

§ 26. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Gminy jako wnioskodawcy mogą występować:

- co najmniej 4 radnych,

- komisje problemowe Rady Gminy,

- Kluby Radnych.

- Wójt Gminy

2. W sprawie wymagającej natychmiastowych rozstrzygnięć, inicjatywa podjęcia uchwały może być zgłoszona w trakcie obrad przez co najmniej 4 radnych.

3. Rada Gminy, po wysłuchaniu stanowiska merytorycznego właściwej komisji oraz po zasięgnięciu opinii prawnej może zdecydować o włączeniu projektu zgłoszonego w tym trybie pod obrady toczącej się sesji.

§ 27. 1. Uchwały Rady Gminy powinny być redagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną,

c) treść merytoryczną rozstrzygnięcia,

d) określenie zasad jej realizacji,

e) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

f) termin wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania,

g) inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, itp.

§ 28. 1. Uchwałę Rady Gminy podpisuje Przewodniczący obrad.

2. W przypadku jeśli obradom przewodniczy radny, który nie jest przewodniczącym ani wiceprzewodniczącym Rady Gminy, uchwały oprócz podpisu osoby przewodniczącej obradom winny być podpisywane przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

§ 29. 1. Uchwałę numeruje się numerem sesji (cyframi rzymskimi), numerem uchwały według kolejności podjęcia, wskazaniem roku podjęcia.

2. Oryginał uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółem sesji.

3. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

4. Uchwały przekazuje się właściwemu organowi nadzoru w ciągu 7 dni od daty podjęcia celem zbadania jej legalności.

5. Regionalnej Izbie Obrachunkowej przedstawia się uchwałę budżetową, uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

6. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych przekazuje się właściwemu organowi w ciągu 2 dni od daty ich podjęcia.

V. Zasady głosowania

§ 30. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

2. Głosowanie może być: jawne zwykłe, jawne imienne i tajne.

3. Głosowanie jawne zwykłe odbywa się przez podniesienie ręki.

4. Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, ze przewodniczący obrad wyczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy głosują "za", "przeciw", "wstrzymuję się" i potwierdzają swoje głosowanie na kartach z pieczęcią Rady Gminy swoim imieniem i nazwiskiem i składają do protokołu.

5. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach wskazanych w ustawach lub w związku z uchwałą podjętą w tej sprawie przez Radę Gminy.

§ 31. 1. Zwykła większość głosów to jest większość "za".

2. Bezwzględna większość głosów oznacza jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 32. 1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę Gminy z grona radnych na czas trwania sesji Komisja Skrutacyjna, która spośród siebie wybiera przewodniczącego Komisji.

2. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, jego zastępcy lub gdy wymaga tego ustawa.

3. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się w sposób jawny.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią Rady Gminy. Karty wydaje komisja skrutacyjna bezpośrednio przed głosowaniem odnotowując ten fakt na liście obecności.

5. Na kartach do głosowania umieszcza się krótkie i precyzyjne sformułowanie pytanie dotyczące treści głosowania oraz słowa" "za" i "przeciw", "wstrzymuję się". Radny oddaje głos wpisując znak X, brak znaku, dopiski lub skreślenia na karcie powodują nieważność głosu.

6. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i jego przeprowadzenia.

§ 33. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciwko" oraz "wstrzymujące się".

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy sekretarza a w razie potrzeby również pozostałych radnych.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 34. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdorazowo każdego z nich czy wyraża zgodę na kandydowanie i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

VI. Absolutorium

§ 36. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjmuje Rada Gminy w głosowaniu jawnym.

2. Z wnioskiem o absolutorium dla Wójta występuje komisja rewizyjna.

3. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem Rada Gminy w głosowaniu decyduje o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy bezwzględną większością głosów przy udziale ustawowego składu Rady Gminy.

VI. Komisje Rady Gminy

§ 37. 1. Liczbę, nazwy oraz składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy określa Statut Gminy.

2. Komisje Rady Gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonaniu jej zadań.

§ 38. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, zwłaszcza sąsiadującymi a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy.

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Gminy do uchwalenia.

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy nadzorujący prace Komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania.

§ 39. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący komisji.

2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.

3. Szczegółowe zasady działania w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednie przepisy regulaminowe.

§ 40. 1. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady Gminy sprawozdanie z działalności komisji.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powoływanych przez Radę Gminy.

§ 41. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 42. W obradach komisji mogą brać udział osoby spoza składu komisji bez prawa udziału w głosowaniu.

VII. Radni

§ 43. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i pracach Komisji Rady, do których zostali wybrani lub powołani.

§ 44. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

- informowanie wyborców o stanie gminy,

- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,

- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy,

- informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,

- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.

§ 45. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń i innych prac Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji a także wnosić na posiedzenia komisji sprawy, które są przedmiotem postulatów i skarg wyborców.

3. Radni mają prawo podejmowania działań oraz składania wniosków w organach, jednostkach i instytucjach na terenie działania Rady. W razie potrzeby korzystają z poparcia i pomocy Rady.

4. Na sesjach oraz w okresach między sesjami radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje (ustnie lub pisemnie), w których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań Rady i gminy.

5. Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 46. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach podpisem na liście obecności.

2. W przypadku opuszczenia obrad sesji Rady lub posiedzenia Komisji bez usprawiedliwienia przed ich zakończeniem, radny nie otrzymuje diety.

3. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji lub posiedzenia Komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 47. 1. Radni stosownie do potrzeb mogą przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców, a także w sprawach skarg i wniosków.

2. W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i samorządowych na terenie gminy - na zaproszenie tych organizacji.

§ 48. 1. Radni ponoszą przed Radą Gminy i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie gminy oraz za wykonywanie obowiązków radnego i stosowanie się do zasad określonych w Regulaminie Rady.

2. Przewodniczący Rady Gminy dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady Gminy, przynajmniej raz w roku, a także w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. Może także udzielić regulaminowego ostrzeżenia na posiedzeniu Rady.

§ 49. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków Przewodniczący Rady Gminy może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę Gminy "regulaminowego upomnienia".

2. W sprawie wskazanej w ust. 1 rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.

§ 50. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada Gminy może powołać Komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja powołana w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna wysłuchać radnego.

§ 51. Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierających określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 52. 1. Wójt Gminy wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2. Wójt Gminy udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio na sesji Rady Gminy we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 53. 1. Radny korzysta ze szczegółowej ochrony prawnej przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie gminnym i innymi przepisami szczegółowymi.

2. Radny ma obowiązek złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.


VIII. Wspólne sesje Rad Gmin

§ 54. 1. Rada Gminy może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich Rad Gmin.

§ 55. 1. Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady Gminy.

2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin biorące udział we wspólnej sesji, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-15 12:47:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Leśnowolska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 12:47:11
  • Liczba odsłon: 823
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1124056]

przewiń do góry