REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY

§ 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej "komisją" powoływaną przez Radę Gminy do przeprowadzania kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

§ 2. Komisja działają na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Radzanów oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3. Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.

§ 4. 1. Komisję powołuje Rada Gminy na swym pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, której skład liczbowy określi Rada Gminy.

2. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swoich członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Rada Gminy może odwołać Komisję Rewizyjną na wniosek przynajmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej następuje na tej samej sesji.

§ 5. 1. Zakres działania Komisji zadania własne Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, a w szczególności opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2. Przedmiotem kontroli komisji jest działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych w zakresie przestrzegania Statutu Gminy i Regulaminu, realizacji podjętych uchwał i decyzji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, a których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej, jak również wykonanie zadań w oparciu o kryteria celowości, rzetelności i gospodarności, w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym i środkami finansowymi Gminy.

3. Komisja bada skargi dotyczące działalności Wójta Gminy, ich zasadność i sposób rozpatrzenia a wnioski i opinie przedstawia Radzie Gminy.

§ 6. 1. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji zastępuje go inny członek Komisji wybrany w głosowaniu jawnym.

§ 7. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.

2. O terminie i temacie posiedzenia należy powiadomić członków Komisji co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 8. 1. Decyzje i wnioski komisja przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 9. Komisja podejmuje kontrole na:

1. zlecenie Rady Gminy,

2. z własnej inicjatywy.

§ 10. 1. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

2. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 11. 1. Przewodniczący komisji zawiadamia Wójta (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

2. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady.

3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione:

- termin,

- przedmiot,

- zakres przeprowadzonej kontroli.

§ 12. Zespół kontrolny (komisja) upoważniony jest do:

1. wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4. powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,

5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

6. przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 13. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

- przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

- przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

3. Działalność zespołu kontrolnego (komisji) nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 14. Zadaniem zespołu kontrolnego (komisji) jest:

- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

- wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 15. 1. Z przebiegu kontroli zespół (komisja) sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokóle ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

- nazwę jednostki kontrolowanej,

- imiona i nazwiska osób kontrolujących,

- ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

- wykaz załączników.

4. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach Komisji, czwarty otrzymuje Wójt Gminy.

§ 16. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

§ 17. Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.

§ 18. Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, należy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 19. W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczenia komisja przekazuje sprawę organom ścigania i w miarę potrzeby zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki skontrolowanej.

§ 20. 1. Wyniki swoich działań komisja przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania co najmniej raz w roku.

§ 21. Obsługę techniczno-biurową komisji prowadzi Urząd Gminy.

§ 22. Niniejszy Regulamin jest podstawą pracy komisji.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-15 12:44:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Leśnowolska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 12:44:50
  • Liczba odsłon: 763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1123393]

przewiń do góry