RŻL.6220.2.2017                                                                                            Radzanów. 09.07.2018

 

 

Informacja

 

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm., zwana dalej „ustawą ooś") informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne  na działkach ew. o nr 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 obręb 0008, Gm. Radzanów, pow. Białobrzeski, woj. Mazowieckie”, dla którego przystąpiono do przeprowadzona oceny oddziaływania na środowisko podaję do publicznej informacji:

1.       Postępowanie wszczęto w dniu 06.03.2017. na wniosek Ferma Młodynie Sp. z o.o.  ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wraz z wnioskiem został złożony raport oddziaływania na środowisko.

2.       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Radzanów.

3.       Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

4.       W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy zainteresowany ma możliwość :

·                   zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokoju nr 7 w godzinach 9-15 od poniedziałku do piątku,

·                   składania uwag i wniosków.

5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

·                        pisemnej na adres : Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;

·                        ustnej do protokołu, w godzinach 900-1500 Urzędu Gminy w Radzanowie w pokoju nr 7;

·                        za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: e-mail: gmina@radzanow.pl

w terminie od dnia 10 lipca 2018r. do dnia 10 sierpnia 2018r.

6.     Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radzanów. Złożone uwagi i wniosku zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7.     Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia się bez rozpatrzenia.

W dniu 9 lipca 2018r. informację podano do wiadomości i opublikowano poprzez;

o     wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie,

o     wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku,

o     umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie.

o     wywieszeniu w miejscu realizacji planowego przedsięwzięcia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 14:40:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-09 11:11:28
  • Liczba odsłon: 11957
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863120]

przewiń do góry