DECYZJA  Starosty Białobrzeskiego 4 listopada 2020.pdf

 

 


 

Radzanów, dn. 16.06.2011 r.

 

 

 

     O B W I E S Z C Z E N I E

 

           

                    w sprawie wydania postanowienia  o sprostowaniu oczywistej omyłki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do decyzji

Nr. BRG – 7662/1/2010 z dnia 18.10.2010 r.

 

             Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że zostało wydane postanowienie na podstawie art. 113 § 1 KPA,  Nr. BRG – 7662/1/10/11 z dnia 16 .06. 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającej na   budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach o nr ewidencyjnym 134, 135, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, obręb Młodynie Dolne gmina Radzanów.

                Z w/w postanowieniem można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu od 800 -1500.

Informacje zamieszczono celem upublicznienia :

1.      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanów

2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów

3.     Tablica ogłoszeń u sołtysa wsi Młodynie Dolne

 

 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Radzanów

 

                                                 osoba pełniąca funkcję Wójta

 

 

 

                                                               Magdalena Leśnowolska

 

 

 

Radzanów, dn. 18.10.2010 r.

BRG – 7662/1/2010.

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 90 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), po rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację i przedsięwzięcia złożonego przez firmę GALION GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU Sp. z o.o. ul. Malenicka 81, 26 – 600 Radom na budowę fermy drobiu wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 146, 147, 148, 150, 152 w obrębie Młodynie Dolne Gm. Radzanów.

 

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Budowa fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach nr ewid. 134, 135, 146, 147, 148, 150, 152 położonych w miejscowości Młodynie Dolne, gmina Radzanów, powiat białobrzeski dla inwestora: GALION GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU Sp. z o.o. ul. Malenicka 81, 26 – 600 Radom jednocześnie określam:

1.          Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie dwunastu budynków kurników o łącznej powierzchni hodowlanej 30 150 m 2 (2520 m 2 – 11 szt. i 1 szt – o pow. 2430 m 2 ), w obrębie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 134, 135, 146, 147, 148, 150, 152 położonych w  Młodyniach Dolnych, gmina Radzanów. Teren projektowanej inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 663 300 sztuk, co przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego wyniesie 2653,2 DJP w cyklu do 5 tygodnia i 512550 szt. (2050,2 DJP) w cyku po 5 tygodniu. Tucz będzie miał charakter ciągły, tj. będzie obejmował wzrost inwentarza od pisklęcia do brojlera. Przewiduje się, że w okresie jednego roku wystąpi 7 cykli hodowlanych.

 

2.          Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytkowych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W projekcie budowlanym, podczas realizacji i w okresie użytkowania, w celu zminimalizowania oddziaływania na otoczenie, w tym zdrowia i życia ludzi, należy zapewnić stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania związanego z zanieczyszczeniem powietrza, gleby, hałasem i wibracjami na terenie realizowanego przedsięwzięcia wyłącznie do granic, do których inwestor posiada tytuł prawny.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wyłącznie na gruncie rolnym oznaczonym w rejestrze gruntów, jako grunty rolne.

Dla wyeliminowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan poszczególnych elementów środowiska należy uwzględnić:

2.1.          W celu ochrony wód (powierzchniowe i podziemne), gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami:

1.          wszelkie prace budowlano-instalacyjne lub ewentualnie demontażowe oraz ruch pojazdów i maszyn należy prowadzić tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania, w szczególności środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

2.          prace budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu,

3.          powstające w trakcie budowy odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwiania,

4.          wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały obniżenia poziomu wód gruntowych,

5.          masy ziemne z wszelkiego rodzaju wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu będącego własnością inwestora,

6.          stosowane w trakcie eksploatacji: sprzęt budowlany oraz pojazdy kołowe będą sprawne technicznie,

7.          ich ruch powinien odbywać się w taki sposób, aby nie stanowić źródła zanieczyszczenia środowiska materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich pracy, w szczególności środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

8.          zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych na terenie budowy;

9.          zaopatrzenie w wodę należy zapewnić poprzez wykonanie przyłącza oraz studni wierconej będącej własnością inwestora,

10.       prowadzić rejestr zużycia wody w kurnikach,

11.       wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać do osadnika wód popłucznych, a następnie do rowu melioracyjnego przepływającego w północnej części fermy.

12.       czyszczenie pomieszczeń oraz urządzeń technologicznych, pojemników i narzędzi powinno odbywać się przy użyciu myjek ciśnieniowych,

13.       ścieki bytowe oraz przemysłowe (technologiczne) bez uprzedniego oczyszczania gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, a następnie opróżniać i usuwać z terenu fermy przez podmioty uprawnione do tego typu działalności;

14.       do pojenia zwierząt powinien być zastosowany system ograniczający zużycie wody do niezbędnego minimum oraz zapobiegający rozlewaniu się wody,

15.       obornik powstający w trakcie cyklu hodowlanego magazynować w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

16.       teren budowy zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

17.       odpady niebezpieczne powstałe w czasie eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym szczelnym podłożu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska, składników tych odpadów, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Miejsca magazynowania odpadów oznaczyć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

18.       odpady inne niż niebezpieczne powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia (np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych) magazynować selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom;

19.       obornik powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywać jako nawóz  – na podstawie stosownej umowy, rolnikom posiadającym plan nawożenia, zatwierdzony przez Okręgową stację chemiczno-rolniczą;

20.       w sytuacji przekazywania obornika jako odpadu przekazywać go firmom posiadającym stosowne zezwolenia, za kartą przekazania odpadu;

21.       prowadzący instalacje zobowiązany jest do magazynowania powstającego obornika na płycie zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi w okresie, gdy nie może on być bezpośrednio zagospodarowany przez odbiorców; płyta zlokalizowana powinna być na terenie, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny;

22.       przykrywać plandekami pojazdy transportujące obornik z kurników;

23.       padły drób przechowywać w chłodniach, celem uniemożliwienia przedostawania się odorów do środowiska;

24.       odpowiednio sterować procesem hodowli – w tym optymalny dobór pasz pod względem zawartości białka oraz preparatów ograniczających emisj ę amoniaku;

25.       granice planowanego przedsięwzięcia sąsiadujące z najbliższą zabudową mieszkaniową obsadzić zwartym pasem zieleni izolacyjnej, złożonym z drzew i krzewów, w tym również z użyciem gatunków zimozielonych charakteryzujących się szybkim przyrostem, np. jedlica, sosna.

26.       wody opadowe i roztopowe z dachów i trawników, tzw. czyste, będą infiltrować do gruntu,

27.       eksploatujący inwestycj ę wyposaży ją w zestaw do usuwania nieprzewidzianych wycieków substancji ropopochodnych,

 

2.2.          W celu ochrony powietrza atmosferycznego:

1.          czas jałowej pracy silników spalinowych pojazdów, maszyn i urządzeń należy ograniczyć do minimum,

2.          w okresach silnego nasłonecznienia miejsca prowadzonych prac budowlano- montażowych zraszać wodą w celu zapobiegania emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych,

3.          do celów grzewczych budynków kurników i pomieszczeń socjalnych zaprojektować źródło energetycznego spalania paliw umożliwiające uzyskanie energii cieplnej ze spalania miału węglowego ewentualnie gazu płynnego propanu lub oleju opałowego –  4 kotłownie, każda wyposażona w trzy kominy i trzy piece (jedna kotłownia będzie obsługiwać trzy kurniki)

4.          wentylacja kurników powinna odbywać się za pomocą. wentylatorów dachowych   usytuowanych wg projektu budowlanego,

5.          układ wewnętrznych dróg i parkingów należy zaprojektować tak, aby zapewnić płynność (bezkolizyjność) ruchu pojazdów,

6.          zapewnić optymalne wykorzystanie dla stosowanej paszy

7.          podczas prowadzonego chowu, w miarę potrzeb, należy stosować środki zmniejszające uciążliwość zapachową

8.          przed oddaniem do użytkowania silosów paszowych należy uregulować ich stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

2.3.          W celu ochrony przed hałasem:

1.          prace powodujące znaczną emisję hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 – 22.00,

2.                 maszyny i urządzenia na placu budowy powinny być pod stałą kontrolą ich stanu technicznego mającego na celu eliminację możliwej emisji ponadnormatywnych poziomów hałasu,

3.          urządzenia technologiczne powinny być pod stały kontrolą ich stanu technicznego mającego na celu eliminację możliwej emisji ponadnormatywnych poziomów hałasu,

3.          W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „ooś" (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1.          projekt budowlany powinien uwzględniać ilość oraz sposób zagospodarowania mas ziemnych z wykopów; ewentualny ich nadmiar powinien zostać wykorzystany do niwelacji terenu będącego własnością inwestora;

2.          zaprojektowanie układu dróg i parkingów wewnętrznych tak, aby zapewnić bezkolizyjność ruchu pojazdów;

3.          odprowadzanie ścieków socjalnych oraz przemysłowych (technologiczne) do szczelnego bezodpływowego zbiornika.

4.          zachowanie obsady projektowanej fermy maksymalnie na 663 300 szt. drobiu/cykl;

5.          zastosowanie w każdym z projektowanych kurników nie więcej niż 15 sztuk wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12 500 m 3 /h, o minimalnej wysokości emitora 7,76 m n.p.t. i maksymalnej mocy akustycznej 56,0 dB każdy;

6.          zastosowanie w każdym z projektowanych kurników nie więcej niż 10 sztuk wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 38 376 m 3 /h, o minimalnej wysokości emitora 1,4 m n.p.t. i maksymalnej mocy akustycznej 66,0 dB;

7.          zainstalowanie 12 sztuk kotłów grzewczych o maksymalnej mocy 500kW każdy;

8.          zastosowanie dla każdego kotła emitora o minimalnej wysokości 12,0 m n.p.t.;

9.          umieszczenie agregatu prądotwórczego na fermie w pomieszczeniu   lub w kontenerze,

10.       zapewnienie hermetyzacji procesu załadunku pasz do silosów;

11.       zainstalowanie odpylaczy workowych na odpowietrznikach silosów;

12.       zaprojektowanie urządzeń alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych warunków wymaganych w kurnikach w taki sposób, a by nie powodowały one uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców (zwłaszcza w porze nocy);

13.       zaprojektowanie takich rozwiązań gromadzenia i odprowadzania ścieków deszczowych, by nie było możliwości ich niekontrolowanego odpływu poza teren inwestycji;

14.       zastosowanie wodomierzy do opomiarowania zużycia wody w kurnikach,

15.       zastosowanie wodooszczelnego systemu pojenia brojlerów;

16.       w przypadku, gdy prowadzący instalację zdecyduje się na magazynowanie obornika na terenie posesji, do której posiada tytuł prawny należy zaprojektować nieprzepuszczaln ą płyt ę obornikow ą , zabezpieczon ą w taki sposób, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu;

17.       zaprojektowanie zabezpieczeń przed niekontrolowaną emisją ścieków lub odchodów do ziemi i wody.

4.          Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu od przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku poważnych awarii.

 

5.          Wymogi w zakresie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

6.          Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7.        Nie nakładam obowiązku:

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art, 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku oraz przedstawienia analizy porealizacyjnej, wymogów w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

UZASADNIENIE

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ew. 134, 135, 146, 147, 148, 150, 151 i 152, obręb Młodynie Dolne, gmina Radzanów.

Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie ma żadnej zabudowy. Teren wykorzystywany jest rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej fermy drobiu zlokalizowane są pola uprawne, nieużytki rolne i niewielkie kompleksy lasów niepaństwowych. Teren ten oddalony jest o ok. 800 m na północny-zachód od zwartej linii zabudowy wsi Młodynie Dolne, o ok. 400 m na południe od zabudowy zagrodowej przysiółka Górki Młodyńskie oraz o ok. 250 m na wschód od zabudowy zagrodowej przysiółka Witoldów. W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sie jedynie zabudowa zagrodowa na działce nr ew. 126 w odległości ok. 130 m od granicy działki inwestycyjnej nr ew. 134, oraz w odległości ok. 110 m od nieczynnego gminnego wysypiska śmieci w Młodyniach Dolnych.

Na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanych będzie 12 kurników. Kurniki posiadać będą wymiary zewnętrzne ok. 140,48 m x 18,72 m, z czego powierzchnia hodowlana ok. 140 m x 18 m. Jedynym wyjątkiem będzie budynek kurnika K5, którego powierzchnia hodowlana posiadać będzie wymiary 135 m x 18 m. Przy pomieszczeniach socjalnych znajdować się będzie szambo na nieczystości płynne o pojemności 5 m 3 . Pomiędzy kurnikami K1 i K2, K4 i K5, K7 i K8, K10 i Kl1 znajdować się będą, zbiorniki na odcieki z wnętrza hal o pojemności 30 m 3 , razem na terenie fermy znajdować się będą cztery takie zbiorniki, z których każdy obsługiwać będzie trzy kurniki w rzędzie. Przy budynkach Kl, K4 K7 i K12 znajdować się będą, kotłownie. Każda z kotłowni obsługiwać będzie trzy kurniki w rzędzie, razem powstaną. cztery kotłownie. W kurnikach będzie ogrzewanie podłogowe. W każdej z czterech kotłowni zainstalowane zostaną, po 3 piece o max mocy 400kW każdy, opalane miałem węglowym (alternatywnie gazem płynnym propan lub olejem opałowym). Każda z czterech kotłowni wyposażona będzie w 3 kominy o minimalnej wysokości 12,0 m n.p.t.

Proces technologiczny chowu polegać będzie na obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi. Cykl hodowlany będzie trwał 6 tygodni. Kurniki będę przed każdym wsadem dokładnie czyszczone i poddawane zabiegom dezynfekcji, a następnie wyściełane ściółka. Pisklęta dostarczane będą, z zewnątrz w ilości 55 440 szt./kurnik (jedynie obsada w kurniku K5 wynosić będzie 53 460 szt.) Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 663 300 szt. brojlerów/cykl.

Pasza podawana będzie ptakom za pomocą, karmideł z pokarmem. Na fermie w projektowanych budynkach planuje się zastosować karmidła koszyczkowe w systemie. Jest to system, który umożliwia regulacje wysokości zawieszenia oraz ilości podawanej paszy, które zmieniane są w zależności od wieku ptaków. Do koszyków pasza transportowana będzie za pomocą paszociągów umożliwiających regulacje ilości zadawanej paszy. Woda w budynkach podawana będzie za pomocą poideł smoczkowych.

Przeprowadzona w raporcie OOŚ analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, ze przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. W celu minimalizacji oddziaływania okresowa działalność źródeł emitujących hałas związana z koniecznością przeprowadzenia prac uciążliwych akustycznie ograniczy się wyłącznie do pory dziennej, tj. w godzinach od 6°° do 22°°. Załadunek silosów paszowych również wykonywany będzie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6 00 do 22 00 . Maksymalna moc akustyczna wentylatorów dachowych wyniesie 56,0 dB, natomiast wentylatorów szczytowych 66,0 dB (dla pojedynczego urządzenia). Agregat prądotwórczy umieszczony w pomieszczeniu lub kontenerze uruchamiany będzie wyłącznie w sytuacjach przerw w dostawie prądu o raz podczas kontroli sprawności tego urządzenia . Dodatkowo w celu ochrony minimalizacji oddziaływania hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej, urządzenia alarmowe wzbudzane w przypadku zmiany optymalnych warunków wymaganych w kurniku zaprojektowane będą, w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w porze nocy. Ponadto granice planowanego przedsięwzięcia sąsiadujące z najbliższą zabudową mieszkaniową, obsadzone zostaną, zwartym pasem zieleni izolacyjnej, złożonym z drzew i krzewów, w tym również z użyciem gatunków zimozielonych charakteryzujących się szybkim przyrostem, up. jedlica, sosna.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca wentylacji wyciągowej obiektów inwentarskich, transport związany z zasiedlaniem kurników oraz wywozem drobiu, dowozem paszy, odbiorem obornika, odpadów, nieczystości płynnych oraz dostawą paliwa do kotłowni. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zawarte w raporcie OOŚ wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego nałożono na Inwestora zastosowanie nie więcej niż 15 sztuk wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12 500 m 3 /h każdy i minimalnej wysokości emitora 7,76 m n.p.t. oraz zastosowanie nie więcej niż 10 szt. wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 38 376 m 3 /h i minimalnej wysokości emitora 1,4 m n.p.t. Ponadto w celu zminimalizowania oddziaływania związków złowonnych zapewnione zostanie odpowiednie sterowanie procesem hodowli – w tym optymalny dobór pasz pod względem zawartości białka oraz preparatów ograniczających emisję amoniaku. Padły drób przechowywany będzie w chłodniach, w celu uniemożliwienia przedostawania się odorów do środowiska. Transportowanie obornika będzie odbywać się pod przykryciem. Ponadto podczas załadunku pasz do silosów zostanie zapewniona hermetyzacja procesu zabezpieczająca przed pyleniem, a na odpowietrznikach silosów zainstalowane zostaną odpylacze workowe.

W czasie realizacji inwestycji na terenie budowy Inwestor zapewni pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

Na etapie realizacji inwestycji Inwestor będzie oszczędnie korzystał z terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekiem substancji ropopochodnych. Teren budowy zaopatrzony będzie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie będzie usunięte, a zebrany materiał przekazany uprawnionemu odbiorcy.

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z własnego ujęcia wody. Możliwe jest również podłączenie do wodociągu wiejskiego. Woda zużywana będzie w szczególności na cele technologiczne do pojenia brojlerów, a tylko niewielka jej ilość służyć będzie do potrzeb socjalno-bytowych, mycia kurników oraz na cele stacji uzdatniania wody. Do pojenia brojlerów zastosowane zostaną poidła smoczkowe. Wysoka wydajność tych poideł będzie korzystna, ponieważ ptaki szybko będą otrzymywać wystarczającą, ilość wody. W celu zapobiegania stratom wody poniżej poideł zainstalowane będą, małe kubeczki wyłapujące rozlaną przez ptaki wodę. Wielkość poboru wody będzie kontrolowana i ewidencjonowana, na podstawie odczytu z wodomierza dokładne zapotrzebowanie i rzeczywiste zużycie wody.

W wyniku funkcjonowania fermy prowadzącej chów brojlerów powstawać będą, ścieki bytowe, ścieki przemysłowe z mycia kurników, wody deszczowe (opadowe) oraz wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, który w momencie maksymalnego napełnienia będzie opróżniany, a jego zawartość przekazywana będzie uprawnionemu podmiotowi. Ścieki pochodzące z utrzymania czystości w kurnikach będą, gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Następnie będą, odebrane na podstawie odpowiedniej umowy przez uprawnionego odbiorcę ścieków i dostarczone do oczyszczalni ścieków celem unieszkodliwienia. Takie postępowanie ze ściekami nie będzie powodować niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Wody opadowe będą pochodzić przede wszystkim z połaci dachowych budynków kurników, z powierzchni utwardzonych i z terenów zielonych. Wody te odprowadzane będą, powierzchniowo na tereny należące do Inwestora, na tereny zielone, biologicznie czynne, pokryte roślinnością trawiastą. Wody popłuczne będą, trafiać ze stacji uzdatniania wody do osadnika wód popłucznych, a następnie wprowadzone zostaną, osobnym kolektorem do rowu przebiegającego przez fermę, w północno środkowej części fermy. Wody popłuczne zostaną oczyszczone w urządzeniu podczyszczającym, osadniku wód popłucznych.

Powstające w trakcie budowy odpady segregowane będą i magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej partii przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

W wyniku funkcjonowania planowanej inwestycji będą, powstawały odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne magazynowane będą, w szczelnych, pojemnikach ustawionych na utwardzonym, podłożu wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska składników tych odpadów, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady te magazynowane będą pod zadaszeniem tak, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Odpady inne niż niebezpieczne (np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych) magazynowane będą, selektywnie, w wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom.

Obornik powstały po zakończeniu cyklu chowu jako nawóz przekazywany będzie – na podstawie stosownej umowy, rolnikom posiadającym plan nawożenia, zatwierdzony przez Okręgową stację chemiczno – rolnicza. Obornik traktowany jako odpad przekazywany będzie firmom posiadającym stosowne zezwolenia za kart ą przekazania odpadu. Prowadzący instalację zobowiązany jest do magazynow ania powstającego obornika na płycie zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi w okresie, gdy nie może on być bezpośrednio zagospodarowany przez odbiorców. Płyta zlokalizowana będzie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

           Na podstawie art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się na wniosek podmiotu podejmującego realizacją przedsięwzięcia.

W dniu 21.06.2010 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy GALION GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU Sp. z o.o. ul. Malenicka 81, 26 – 600 Radom na budowę fermy drobiu wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 146, 147, 148, 150, 152 w obrębie Młodynie Dolne gm. Radzanów. Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor dołączył wymagane przepisami art.74 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokumenty:

-       mapę ewidencyjną.

-       kartę informacyjna. przedsięwzięcia,

-       raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

-       dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy „ooś" oraz w § 2 ust 1 pkt. 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowali związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm,).

Zawiadomienia i Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń zawierały informację o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy. W trakcie postępowania administracyjnego żadna ze stron, jak również społeczeństwo nie wnieśli żadnych zastrzeżeń, wniosków i uwag w zakresie planowanej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania uzyskano uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, postanowienie znak: RDOŚ – 14 – WOOŚ – II – BS – 6613 – 260/10, z dnia 26 lipca 2010 r. oraz opinię o realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienie znak: ZNS.713 – 01/10 z dnia 30.06.2010 r.

                Z uwagi na to, ze przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii nie ustalono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. W decyzji nie wprowadzono wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na względzie uzgodnienia dokonane w toku postępowania nie stwierdzono konieczności: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, wykonania kompensacji przyrodniczej, a także wykonania analizy porealizacyjnej.

Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji, a wynikających z Raportu wykonanego w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz inne elementy środowiska, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Postanowienia zawarte w niniejszej decyzji powinny zostać ujęte w projekcie budowlanym.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przedmiotowa decyzja została wywieszona na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczona na stronie internetowej Gminy Radzanów.

POUCZENIE

               Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na wielkość obsady brojlerów (instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk) przed rozpoczęciem jego eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), będzie podlegało obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Lokalizacja instalacji i zastosowana technologia (m.in. metody: chowu, ochrony powietrza i ochrony akustycznej, ziemi, gruntu i wód, flory, fauny i krajobrazu, efektywne wykorzystanie wody, zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej, rolnicze zagospodarowanie nawozów naturalnych, powinny zapewnić spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki i jednocześnie gwarantować osiąganie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wyłącznie na gruncie rolnym oznaczonym w rejestrze gruntów, jako grunty rolne.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie do pozwolenia na budowę, wniosek ten należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Otrzymują.:

1.        Renata Bąk-Jaroszek - pełnomocnik

Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o.

3.        strony wg. wykazu.

4.        a/a

Do wiadomości :

1. Sołtys wsi Młodynie Dolne Dariusz Bogacz

       2. tablica ogłoszeń w m. Młodynie Dolne ( u sołtysa wsi),

       3. tablica ogłoszeń w urzędzie gminy

       4. strona internetowa Gminy Radzanów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-30 12:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04 09:37:55
  • Liczba odsłon: 18039
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 882023]

przewiń do góry