Radzanów, dn. 09.02. 2012 r.

 

                                                 Organizacje społeczne,

                                                                               których statutowym celem działania jest

                                                          ochrona zwierząt działające

                                                             na terenie Gminy Radzanów

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

        Wójt Gminy Radzanów   zaprasza do zapoznania się z   projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Radzanów na 2012 r.

Opinie i uwagi do projektu należy składać do Urzędu Gminy Radzanów pokój nr 17, w terminie do 29 lutego 2012 r. Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Radzanów na 2012 r.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr…………..

                                                                   Rady Gminy Radzanów

Z dnia …………………………..2012r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Uchwała ma zastosowanie   do wszystkich zwierząt domowych   i gospodarskich,            w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Radzanów.

§ 2

 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

 

1)     Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt,

2)     Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów,

3)     Usypianie ślepych miotów psów i kotów,

4)     Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych,

5)     Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,

6)     Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Radzanów.

 

§ 3

         Wykonawcami Programu są:

1)     Urząd Gminy Radzanów,

2)     Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,

3)     Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

4)     Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Radzanów

 

 

Rozdział II

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

 

§ 3

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:

1)     Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów i umieszczanie ich w schronisku,

2)     W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku w sytuacjach, gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

3)     Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt, zebranych z terenu Gminy Radzanów.

4)     Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

5)     Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych,

6)     Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających         tymczasowo pod opieką Gminy Radzanów,

7)     Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Radzanów i   nie posiadających właściciela,

8)     Dokarmianie kotów wolnożyjących,

9)     Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt.  

 

Rozdział III

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt

 

 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

  1)   Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania  

        zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach;

- zapewnienia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy

  Radzanów, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji

  samców, w ilości max. 2 sztuki zwierząt rocznie.

- zawarcie umowy przez Gminę z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegów

    sterylizacji i kastracji,

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy:

-   są mieszkańcami Gminy Radzanów

-   oznakowały elektronicznie lub tatuażem zwierzę

  -   przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie

2)     Wykonanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod czasową opieką Gminy Radzanów przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

 

3)     Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela 50% zabiegu i 50% Gminy.

 

Zadania wymienione w ust. 1 realizowane będą w przypadku posiadania środków finansowych przez Gminę Radzanów.

 

Rozdział IV

 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów (Uchwała Nr   I/1/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 luty 2009 r.

 

Rozdział V

 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

 

 

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1)       Zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką.

2)     Rozprowadzanie na terenie Gminy poprzez szkoły i instytucje kultury materiałów edukacyjnych w formie ulotek, plakatów itp.,

            3) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami  

                bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

          

Rozdział IV

 

Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

 

Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciw wściekliźnie. W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

 

  1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Radzanów.
  2. W 2012 roku Gmina Radzanów   zapewniła w budżecie kwotę 2 000,00 zł

Środki te będą wydatkowane na:

·         wyłapywanie   i umieszczanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Radzanów   w schronisku,

·         ograniczanie bezdomności i ograniczania populacji zwierząt bezdomnych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji, operacje, usypianie ślepych miotów,

·         całodobową opiekę weterynaryjną   w przypadku zdarzeń drogowych                    z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych,

·         ulotki, plakaty,

·         zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych     na terenie Gminy Radzanów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:26:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-08 14:07:59
  • Liczba odsłon: 10692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry