ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ 

W RADZANOWIE RADZANÓW 92 A , 26-807 RADZANÓW


UCHWAŁA  Nr VIII/36/2015
Rady Gminy Radzanów

z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie:    likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie

                      Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.


                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 16 ust. 1, 3  i 6 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),   art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U.   Nr 45, poz. 236  z 2011 r. z późn.zm.) Rada Gminy Radzanów  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2015 roku samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w  Radzanowie zwany dalej Zakładem.

2. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład przejmie  Urząd Gminy w Radzanowie. 

3. Pracownicy likwidowanego Zakładu z dniem 01.01.2016 roku stają się pracownikami Urzędu Gminy Radzanów w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. 

§ 2. 

1. Do dnia określonego w § 1 pkt 1 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące w szczególności: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt i dokumentów do Urzędu Gminy, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku będącego w zarządzie Zakładu -  Wójtowi Gminy Radzanów. 

2. Przekazanie majątku powinno nastąpić przed dniem likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.


§ 3.

Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Radzanów. 

   § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów. 


§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  z mocą obowiązującą od 01.01.2016 roku.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

w Radzanowie

                                                                                                                                        Grzegorz Aderek


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leśnowolska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-03 14:52:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 09:03:41
  • Liczba odsłon: 1026
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863060]

przewiń do góry