WÓJT GMINY RADZANÓW

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2010r.Nr234 poz.1536 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na realizację w 2013 r. zadania publicznego: w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu,

 

Rodzaj zadania.

 
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. O rganizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych                  i rekreacyjnych

1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji 7000 zł, (słownie: siedem   tysięcy złotych).

2.    Zasady przyznania dotacji:

1)    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

2)    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4 ) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Radzanów a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.nr6poz.25). 5) Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,

6) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest    korekta kosztorysu oferty,

3.    Termin i warunki realizacji zadania:

 Termin realizacji zadania do 30 listopada 2013r. Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Wójtem Gminy Radzanów.
4.    Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:

1)    Oferty należy składać na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy                    i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r./ do dnia 13.06.2013 r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

b)       potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu,

2)    Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów – „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

5.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1)    Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2013 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2)    Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” ;

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

  - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność                             i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Radzanów.

7.    Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W 2012 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacją pozarządowym oraz podmiotą, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę  5.000 zł


Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

Radzanów 2013-05-22

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-02 14:57:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-22 13:15:53
  • Liczba odsłon: 1081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry