Radzanów, dnia 26.06.2015r.

RŻL.6220.2.2015

 

 

 

D E C Y Z J A  Nr  2/2015

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r. z późn. zm. ) w związku z art. 71 ust.2 pkt 2 , art. 75 ust.1 pkt 4, art 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr.199 poz.1227 z 2008r z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust 1 pkt 88 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku  Pani Agnieszki Tkaczyk   zam. Radzanów 16, 26 –  807 Radzanów z dnia 04.05.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw na powierzchni 2,70 ha na działkach o nr ewid. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, Gm. Radzanów.

 

 

Orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na wykonaniu systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw na powierzchni 2,70 ha na działkach o nr ewid. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, Gm. Radzanów.


U Z A S A D N I E N I E

 Wnioskiem z dnia 04.05.2015 r. Pani Agnieszka Tkaczyk zam. Radzanów 16, 26 – 807 Radzanów  wystąpiła z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw na powierzchni 2,70 ha na działkach o nr ewid. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, Gm. Radzanów.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej,

- kopię mapy ewidencyjnej,

- wypis z rejestru gruntów,

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało przesłane do stron postępowania.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach o opinię na temat obowiązku przeprowadzenia „Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” ,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowieniem z dnia 08-06-2015r. znak:

WOOŚ-II.4240.656.2015.JC wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białobrzegach (postanowieniem z dnia 29.05.20145r. znak: ZNS.7010.006.2015) postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania zamierzonej inwestycji na środowisko.

Mając na względzie rodzaj, skalę i charakterystykę przedsięwzięcia, na podstawie art. 63 ust 2 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Radzanów wydał postanowienie znak RŻL.7662.2.15 z dnia 12.06.2015r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw o powierzchni 2,70 ha na działkach o nr ewid. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, Gm. Radzanów.

. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach o nr ew. 421/4, 421/3 i 420/4 w miejscowości Radzanów, gmina Radzanów.

W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są grunty użytkowane rolniczo, drogi, grunty zadrzewione oraz zabudowa zagrodowa.

Zgodnie z przedłożonym wypisem z rejestru gruntów ww. działki zajmują łączną powierzchnię około 2,87 ha i stanowią je grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe, łąki trwałe, grunty pod rowami oraz grunty orne. Na planowaną inwestycję przewidziano powierzchnię około 2,70 ha, w tym łąki.

Do nawadniania wykorzystywana będzie woda pobierana z wodociągu gminnego, uwzględniając wydajność przyłącza gminnej sieci wodociągowej. Woda przewodami zasilającymi zostanie skierowana do systemów nawadniania kroplowego uprawy owoców miękkich i warzyw. Przewiduje się pobór wody w okresie od 1 kwietnia do 31 października, co prowadzone będzie za pomocą instalacji składającej się z:

     rurociągów zasilających O 63 PE o długości 250 m,

     rurociągów zasilających O 50 PE o długości 250 m,

   linii kroplujących O 16 mm o długości całkowitej 10 800 m z emiterami w rozstawie co 30 cm o wydajności 0,8 l/emiter/h.

Rurociągi zasilające zostaną ułożone w wykopach liniowych o głębokości do 0,3 m wykonanych ręcznie, natomiast linie nawadniające - na powierzchni terenu wzdłuż rzędów roślin. Uprawy podzielone zostaną na 7 kwater nawadniających. Jednorazowe zapotrzebowanie wody do nawodnienia upraw owoców miękkich i warzyw wyniesie około-50 m3 na hektar.

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na które  będzie oddziaływać przedsięwzięcie:  Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (projektowany system melioracji szczegółowej) nie przewiduje się kumulacji oddziaływań przedmiotowej inwestycji z oddziaływaniami innych przedsięwzięć znajdujących się na przedmiotowym obszarze w stopniu powodującym znaczne oddziaływanie na środowisko.

c)         wykorzystania zasobów naturalnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie Q = 9,6 m3/h z gminnej sieci wodociągowej.

d)      emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia krótkotrwałą uciążliwością będzie hałas oraz emisja gazów i pyłów, spowodowana głównie transportem materiałów do budowy melioracji szczegółowej oraz wykonania i zasypania wykopów. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

W celu oszczędnego wykorzystania wody — uprawy podzielone zostaną na 7 kwater nawadniających, co umożliwi zminimalizowanie godzinowych rozbiorów wody.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji, nie przewiduje się emisji do powietrza oraz hałasu, a także wytwarzania ścieków i odpadów.

e)         ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

  

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

a)  obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że działka o nr ew. 421/3 stanowi w części grunty pod rowami. Ponadto, w odległości około 1,3 km przepływa rzeka Pierzchnianka, która, stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Pilicy. W rejonie inwestycji, zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b)      obszary wybrzeży:  Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)       obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że działka o nr ew. 420/4 w miejscowości Radzanów, w części stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione.

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz  pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, wyznaczonym na podstawie rozporządzeniem Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 ze zm.).

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Nr 43 Wojewody Mazowieckiego oraz § 17 ww. Uchwały Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 2486), w przedmiotowym obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Natomiast zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia nr 43 Wojewody Mazowieckiego zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

W związku z tym, że planowane działania mają na celu wykonanie instalacji systemu nawadniania ciśnieniowego (kropelkowego) upraw owoców miękkich i warzyw, znajduje się przesłankę na zastosowanie ww. odstępstwa od zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia

Nr 43 Wojewody Mazowieckiego.

Najbliższe obszary Natura 2000 tj. obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 zlokalizowane są w odległości około 7,0 km.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowała wystąpieniem negatywnych oddziaływań wskazanych w Standardowym Formularzu Danych jako podstawowe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, jak również na spójność całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 a także na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz na inne formy ochrony przyrody.

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g)      obszary o lcrajo-brazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:  Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h)      gęstość zaludnienia:  Gęstość zaludnienia na terenie gminy Radzanów wynosi około 47 os./km2 (wg danych GUS z 2014 r.).

i)        obszary przylegające do jezior:  W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.: W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a)       zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg projektowanego systemu melioracji ograniczy się do działek inwestora.

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Ilość poboru Wód oraz częstotliwość świadczą o tym, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby wodne w rejonie. Biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji nie wpłynie znacząco na stan środowiska.

d)      prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Zwiększony pobór wód jedynie w okresie wegetacyjnym nie spowoduje uciążliwości, które będą negatywnie wpływać na jakość środowiska.

 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi i dobra materialne oraz wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Radzanów w dniu 12.06.2015 r. wydał postanowienie nr RŻL.7662.2.2015 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radzanów, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacja sprawy oraz wypowiedzieć w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu decyzji została podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radzanów, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.

 

 

 

 

 

                                                           POUCZENIE

 

 

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Agnieszka Tkaczyk zam. Radzanów 16, 26-807 Radzanów

2.Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA(obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i BIP )

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wydział spraw terenowych w Radomiu

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

3.a/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-07 14:55:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 14:55:08
  • Liczba odsłon: 151
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 881989]

przewiń do góry